آموزشی:تربیتی:علمی:تاریخی:روان شناسی

 

 

  1. چوب را می توان با خرد کردن تغییر دهیم .ایا اب را هم به قطعه های کوچک خردکرد؟چه راهی پیشنهاد میکنید؟ در یک سطر بنویسید.
  2. گوشت یک ماده است ومی تواند تغیرات گوناگونی پیدا کند . سه نمونه ازتغیرات گوشت را بنویسید.
  3. معمولا بچه ها در کلاس اضافی خوراکی خود را در سطل زباله می اندازند برای لحظه ای چشمهایتان را ببندید فکر کنید در چنین کلاسی هستید پس ازمد تی این مواد اضافی بوهای نا خوشایندی بوجود می اورند .به نظر شما برای جلوگیری از بوجود امدن این تغییردر هوای کلاس چه باید کرد (2راه پیشنهاد کنید)
  4. هرجمله را بخوانید و پاسخ خود راباعلامت ×مشخص کنید.دلیل پاسخ خود را درسمت چپ جدول توضیح دهید.

جمله

درست

نادرست

چرا؟یاچگونه؟توضیح دهید

اب رامی توان جامد کرد

 

اب رانمی توان بخارکرد

 

اب رامی توان رنگین کرد

 

 

 

 

 

 

5.چرانمک رایک ترکیب واهن رایک عنصرمی نامیم؟

6.به شکل های زیربادقت نگاه کنید سپس پاسخ های هرسوال رادرجای خالی بنویسید.

1.کدام شکل مدل ساختمانی یک ترکیب است؟

2.کدام شکل مدل ساختمانی یک مخلوط است؟                                                                                                          

3.کدام شکل مدل ساختمانی یک مخلوط است؟                                                                  الف              ب          ج          

4


.مدل ساختمانی یک مولکول اب رادرداخل مربع زیررسم کنی

7.هرمدادبه راههای  گوناگونی تعغییرپیدامی کند.به نظرشماچگونه می توان تغییری دراین موادراکاهش داد؟دوراه حل بنویسید؟                      <

8.موادبه روشنای گوناگونی تغییرپیدامی کنند؟دوتغییررامثال بزنیدکه دران رنگ جنس وبوی ماده حفظ می شود.

9پارچه برای اینکه به لباس تبدیل شودت تغییرمی کنددراین تغییرچه خواصیتی ازپارچه تغییرمی کند؟

            أ‌-          بو{ }               ب-رنگ{ }             ج-اندازه{ }           د-جنس{ }

10.وقتی با مداد می نویسید پاکن هم استفاده می شود وبه قطعه های بسیار خردی تغییرپیدا می کند چه خاصیتهایی از خرده های پاک کن عوض نشده است؟

الف-بو{ }       ب-رنگ{ }        ج-اندازه{ }          د-جنس{ }

11.دو نمونه تغییر در مواد را نام ببرید که خاصیت مواد حفظ نمی شود؟

12.تخم مرغ تغییرات شیمیایی وفیزیکی پیدا می کند.

الف-برای هر تغییر یک مثال بنویسید.    ب-نوع هر تغییر راهم مشخص کنید.                                                             

 


                            

                                                                                 تغییر

                                                                                                                                   

                                             نوع تغییر


13.به تصویرروبه رونگاه کنید.

ازمایشی ازکلاس سوم رابه یادشمامی اورد.

باتوجه به انچه مشاهده می کنیدجمله های زیررا

بااستفاده ازکلمه های داده شده کامل کنید؟                                                                               2                    1

شیمیایی-افزایش-فیزیکی-کاهش

                                                                  

                                                                       

 

الف)گازداخل بطری شماره2........حجم داده است.                                                  ب)گازداخل بطری شماره2........پیدا کرده است.   

                

:                             14.یک ماده مثال بزنیدکه هم تغییرشیمیایی داشته باشد(مانندچوب)نام ماده ای راکه انتخاب  

                                                                                                                                                                    

ُ                                                          {الف  }{ }  {تغییرشیمیای

 15.همه ی مواداز........ساخته شده است.                                                                                                                                     

16.تاکنون چنداتم ساخته شده است؟.                                                                                    .17مولکولها از...........ساخته شده اند.  

18.دوماده ترکیب نام ببرید؟

 19.درطبیعت موادبه سه صورت جامدو.......و.......وجوددارند.

20.عنصرراتعریف کنید؟

21.ترکیب راتعریف کن                                                                                                                         22.گازاکسیژن یک........است                                                                                                                        23.آب ازچه اتم های ساخته شده است؟                                                                                                             24.ایاملکولهاحرکت دارند؟                                                                                                             25.بیشترمواداطراف ما..........است.                                                                                                                                                  26.فاصله ی ملکولهای کدام یک بیشتر است.      جامد{   }                مایع{  }              گاز{  }                                               27.ایاموادتغیرمی کند؟                                                                                                                        2.28نوع تغییررانام ببرید؟                                                                                                             29.نام علمی زنگ اهن چیست؟                                                                                                                           30.تبخیراب چه نوع تغییری است؟                                                                                                          31.زردشدن برگ درختان یک تغییر..........است.                                                                                                          32.کدام موادمی تواندبه سه صورت جامدومایع وگازتبدیل شود؟                                                                                33.ذوب کردن آهن چه تغییری است؟                                                                                                       34.درتغییرفیزیکی چه می شود؟

35.پختن تخم مرغ یک تغییر.........است وشکستن آن یک تغییر............است.                                               36.ابک کدام است؟       عنصر{   }                         ترکیب{   }                                                                                                         37.کدام گروه ازاغازیان کلروفل{سبزینه}دارند؟                                                                                                                      

الف}قارچها    ب}جلبک     ج}باکتریها      }اسفنج ها

38.ویروس عامل کدام ازبیماریهای زیراست؟

الف}گزاره    ب}سرخک     ج}وبا    د}کچلی

39.اولین راه دفاعی بدن دربرابرمیکروب چیست؟

الف) پوست      ب) مخاط      ج) مژکها   د ) گلبول سفید

40پنی سیلین توسط کدام موجود زنده ساخته می شود ؟

الف )قارچ    ب)باکتری  ج)جلبک  د)جانوران ابزی

 41.تزریق کدام واکسن دوامش همیشگی است؟                                                                   الف)کزاز   ب)سیاه سرفه     ج)سرخک      د)دیفتیری    

موادی که میکروب هارادربیرون ازبدن می کشند.........نام دارد؟

الف)انتی بیوتیک       ب)گلبول سفید      ج)ضد عفونی کنند   د)مژکها

42.هماهنگی همه ی کارهای بدن بر عهدی کدام دسگاه است؟

الف )دستگاه گوارش     ب)دستگاه گردش خون       ج)دستگاه عصبی    د)دستگاه تنفس

 43.کدام قسمت حرکات غیرعادی امابسیارمهم مانندتپش های قلب وتنفس راکنترل

می کند؟ الف) نخاع     ب)مخچه    ج)ساقه مغز    د)مخ

43.بیشتراطلاعاتی که ازاطراف خود به دست می آوریدازراه ........است؟

 44.درجایی که زیادروشن نباشدمردمک چشم  چه تغییری می کند ؟

الف)گشادمی شود     ب)تنگ می شود  ج)ضعیف می شود   د)تغییرنمی کند

45.حس بویایی درکدام یک ازجان داران قوی تراست؟

الف)ماهی      ب)عقاب         ج)انسان           د)سگ

46.کدام یک ازجانداران زیرتولیدکننده هستند؟

الف)گربه       ب)ماهی          ج)گندم        د)مرغ

47.کدام یک ازمنابع طبیعی زنده هستند؟

الف)خاک             ب)آب      ج)گیاهان           ب)چوب

48.به کدام گروه(جمعیت)گفته نمی شود؟

الف )انسان های روستا        ب)یک گروه از باکتری ها        ج)انسانهای یک شهر

د)یک گرگ ویک روباه

49قسمت اصلی دستگاه عصبی چه نام دارد؟

الف )مغز      ب)مخ            ج)ساقه ی مغز              د)نخاع

50.اگر..........اسیب ببیندشخص نمی تواندتعادل خودراحفظ کند؟

الف)مخ           ب)مخچه        ج)مغز           د)نخاع

51.درروشنایی مردمک چشم شماچه تغییری می کند؟

الف)تغییرنمی کند      ب)تنگ می شود         ج)گشادمی شود         د)بسته می شود 

52.روابط غذایی بین موجودات زنده راچه می نامند؟

الف)تولیدکننده            ب)مصرف کننده         ج)محیط زیست    د)زنجیره ی غذایی

53.کدام یک ماشین پیچیده به حساب می اید؟

الف)چاقو   ب)قیچی     ج )میخکش      د)دوچرخه

54.کدام یک از وسایل زیر الکتریسیته رابه انرژی حرکتی تبدیل میکند؟

الف)موتورالکتریکی    ب)لامپ   ج)دوچرخه  د)اتومبیل سواری

55.برایتجزیه ی نور خورشیداز کدام وسیله میتوان استفاده کرد؟

الف)عدسی      ب*)ذره بین   ج)منشور  د) اینه

56.کدام یک چشمه ی طبیعی نوراست؟

الف)ماه       ب)لامپ    ج)شمع              د)ستاره

57.زمین شناسان بامطالعه ی کدام نوعاز سنگها اطلاعات زیادی درباره ی درباره گذشته   زمین جمع اوری می کنند؟

58.دانشمندان می گویند:ابتدازندگی دردریاشروع شد.دراین زمان چه موجوداتی دردریافراوان شدند؟

59.ازکدام جانوران سنگواه های بهتری درست می شود؟

60.چشمه اصلی نوروگرمای زمین کدام است؟

61.برای دیدن ستارگان وسیارات ازکدام وسیله استفاده می شود؟

62.باکدام یک ازموردهانمی توان نورخورشیدراتجزیه کرد؟

63.وسیله ای ازشیشه که ان رابه شکل عدسی می سازند چیست؟

64.نقطه ی درذربین که نورخورشیددرانجا جمع می شودوگرمای زیادی دارد؟

65.بامطالعه کدام نوع ازسنگهااطلاعات زیادی درباره ی اب وهوای گذشته زمین محل دریاهاونوع گیاهان وجانوران بدست می اید؟

66.ساختمان کدام گروه ازجانداران زیرازبقیه پیچیده تراست؟

67.کدام یک ازمواردزیرترکیب است؟

الف)قند      ب)طلا       ج)نقره        د)المینیوم

68.ازاثرماده برماده ی دیگر(شیرءطلاءسرکه)چه تغییری حاصل می شود؟

69.کدام یک ازتغییرات فیزیکی برای مامفیدهست؟

70.درکدام یک ازوسایل تکیه گاه درسراهرم وجسم دروسط ان قراردارد؟                                            

71.ماهیچه های بدن در اهرام چه وظیفه ی دارد؟

72.کدام یک از مواد زیرعنصراست؟

73.ماده چیست؟

74.انسان تاکنون چندنوع عنصرشناخته است؟

75.بخاراب ازچه نوعاتم هایی درست شده است؟

76.کدام یک ازتغییرات فیزیکی است؟

الف)پختن نان    ب)اتم های یکسان    ج)اکسیژن وکربن         د)اتم ومو لکول

77.کدام قسمت اهرم به اسان شدنکارکمک بیشتری می کند؟

78.اهروم کارهارا اسان تر می کندیا سطح شیب دار؟(کدام یک بیشتراثردارد؟)

79.اطلاعاتی که ازروی نوشته سنگواره هابه دست امده مربوط به چندسال پیش است؟

80.درمیکروسکوب ازچنداعدسی استفاده می شود؟

81.اگریک ذربین راروی نوشت های کتاب بگذاریم چه تغییری مشاهده می کنید؟        

82.اب در کدام نوع خاک سریع تر نفوذمی کند؟

83.چراکشاورزان به خاک زمین خودکوداضا فه می کنند؟

84.مهم ترین عامل خرد شدن سنگ چیست؟

 85.کدام یک ازموادزیرجزء ماده معدنی به حساب می اید؟

الف)سبزی           ب)گندم                ج)شیشه                       د)نمک

86.برای تولید انرژی درقطارکشتی وهوا پیما ازکدام ماده به طور غیرمستقیم استفاده میشود؟

87.کدام یک ازموادزیرازنفت گرفته نشده اند؟

الف)کود            ب)کفش لاستیکی           ج)قیر                د)لبا س پشمی

88.کدام یک ازعوامل باعث زیادشدن حجم مواد می شود؟

89.اب درکدام نوع خاک سریع ترنفوذ می کند؟

90.چراخاک مزرعه ازخا ک کنار جاده وبیا بان بهتراست؟

91.علت ضعیفی وحاصل خیزنبودن خاک رو دربعضی ازمناطق چیست؟

92.کدام یک ازمواد زیرازنفت خام بدست نمی اید؟

الف)کا زوییل             ب)نفت سفید            ج)قیر             د)چرم

93.کدام یک ازاعمال زیرارادی است؟

الف)ورزش کردن              ب)تپش قلب            ج)عطسه            د)تنفس  

94.غده ای است که درجلوی گردن قرار گرفته وتا اندازه ای دررشدبدن موعثر است؟

95.بیشتر اطلاعاتی که ازدنیا ی اطراف خود به دست می اوریم ازراه......... است

96.لرزش هوا پس ازبرخوردبه پرده نازک گوش به کدام قسمت می رسد؟

97.دو عامل مهم که باعث تغییر درتعدادافراد هرجمعیت دردنیا می شود چیست؟

98.کدام یک ازمنابع زیرجبران شدنی است؟

الف)نفت               ب)اکسیژن                   ج)گاز              د)جنگل             

99.کدام مواردازعوامل زیردارنده فرسایش خاک می باشد؟

الف).اشتن پوشش گیاهی مناسب         ب)زلزله ورانش زمین     ج)امواج صوتی   د)بارانهای مدام وسیل اسا

100.استفاده ازکدام انرژی محیط زیست راالوده نمی کند؟

101.وجود کدام خاک برای کشاورزی مناسب تر است؟

102.کدام یک از موادمعدنی زیربرای قابل استفاده شدن نیاز به تغییردارد؟

الف)نمک                ب)سنگهای ساختمانی         ج)فلزات              د)نفت خام

103.نفت خام به همراه.........و.........فضایی خالی بین سنگهاراپرمی کند؟

104.برای تبدیل انگوربه سرکه ازکددام موجودزنده استفاده می شود؟

105.قارچهابه چه وسیله زیادمی شوند؟

106.اولین راه دفاعی بدن دربرابرمیکروب چیست؟

107.دانشمندفران سوی که موفق بهکشف میکروب هاشدچه نام داشت؟

108.ماده نسبتاچسبناکی که سطح داخل دهان وبینی شما راپوشانده چه نام دارد؟

109.موادی که میکروبهارادربیرون ازبدن می کشندچه نام دارد؟

110.کدام یک ازشرایط سرعت تولیدرادرباکتریهاکاهش می دهد؟

111.باکتریهاچگونه تولیدمثل می کنند؟

112.کوچکترین واحدساختمانی بدن موجودزنده که خودزنده است چه نام دارد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  بیست و یکم دی ۱۳۸۸ساعت 2:13  توسط صمصام اله یاری | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

نوشته های پیشین
۹۱/۱۰/۲۲ - ۹۱/۱۰/۳۰
۹۱/۰۹/۰۱ - ۹۱/۰۹/۰۷
۹۱/۰۸/۲۲ - ۹۱/۰۸/۳۰
۹۱/۰۶/۲۲ - ۹۱/۰۶/۳۱
۹۱/۰۶/۱۵ - ۹۱/۰۶/۲۱
۹۱/۰۵/۲۲ - ۹۱/۰۵/۳۱
۹۱/۰۵/۰۱ - ۹۱/۰۵/۰۷
۹۱/۰۳/۰۸ - ۹۱/۰۳/۱۴
۹۱/۰۲/۲۲ - ۹۱/۰۲/۳۱
۹۱/۰۲/۱۵ - ۹۱/۰۲/۲۱
۹۱/۰۲/۰۸ - ۹۱/۰۲/۱۴
۹۱/۰۲/۰۱ - ۹۱/۰۲/۰۷
۹۰/۰۸/۲۲ - ۹۰/۰۸/۳۰
۹۰/۰۶/۲۲ - ۹۰/۰۶/۳۱
۹۰/۰۴/۰۸ - ۹۰/۰۴/۱۴
۹۰/۰۴/۰۱ - ۹۰/۰۴/۰۷
۸۸/۱۲/۰۸ - ۸۸/۱۲/۱۴
۸۸/۱۲/۰۱ - ۸۸/۱۲/۰۷
۸۸/۱۱/۱۵ - ۸۸/۱۱/۲۱
۸۸/۱۱/۰۸ - ۸۸/۱۱/۱۴
۸۸/۱۱/۰۱ - ۸۸/۱۱/۰۷
۸۸/۱۰/۲۲ - ۸۸/۱۰/۳۰
۸۸/۱۰/۱۵ - ۸۸/۱۰/۲۱
۸۸/۱۰/۰۸ - ۸۸/۱۰/۱۴
۸۷/۱۲/۱۵ - ۸۷/۱۲/۲۱
۸۷/۰۳/۲۲ - ۸۷/۰۳/۳۱
۸۷/۰۳/۱۵ - ۸۷/۰۳/۲۱
۸۷/۰۳/۰۸ - ۸۷/۰۳/۱۴
۸۷/۰۳/۰۱ - ۸۷/۰۳/۰۷
۸۷/۰۲/۱۵ - ۸۷/۰۲/۲۱
۸۷/۰۱/۰۱ - ۸۷/۰۱/۰۷
۸۶/۱۲/۱۵ - ۸۶/۱۲/۲۱
۸۶/۱۱/۱۵ - ۸۶/۱۱/۲۱
۸۶/۱۱/۰۸ - ۸۶/۱۱/۱۴
آرشیو موضوعی
آموزشی
تربیتی
ورزشی
روانشناسی
عمومی
داستان
مقالات
تصاویر
پیوندها
کمسیون ارزشیابی دوره ابتدایی شاهین شهر
انتشارات سروش
کمسون فرایند یادهی و یادگیری دوره ابتدایی شاهین شهر
پایگاه حدیث
شبکه مدرسه
اموزش علوم در دوره دبستانی از طریق روش حل مسئله
مقالات اموزش وپرورش
کیفیت بخشی به امور پرورشی,راهنمایی ومشاوره دانش اموزان
پروانه
رشد اموزش تربیت بدنی
انتشارات سمت
کاوش
محصل
بهار تکنولوژی و فناوری
سایت بازی برای کودکان
سایت بازی و ریاضی
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM