آموزشی:تربیتی:علمی:تاریخی:روان شناسی

1 کدام موردتغییرفیزیکی نیست؟

ذوب یخ       کشیدن لاستیک ماشین      فرسایش خاک      تغییررنگ لباس

2 کدام موردتغییر فیزیکی است؟

فاسدشدن غذا      پوسیدن اهن      گوارش غذا      پاره شدن لباس

3 اثرسرکه برکدامیک تغییرات شیمییایی به حساب می اید؟

قند      اب لیمو      نمک طعام      جوش شیرین

4 کدام وسیله نورخورشیدراتجزیه می کند؟

میکروسکوپ      عدسی      منشور      تلسکوپ

5 کدام سطح شیب دارکارهارااسان ترمی کند؟

ارتفاع 2سانتی متروقاعده1سانتی متر           ارتفاع وقاعده 2سانتی متر

ارتفاع2سانتی متروقاعده5/2سانتی متر           ارتفاع2سانتی مترقاعده5/0سانتی متر

6 درکدام گزینه هردوموردعنصرهستند؟

طلا      نشاسته      اکسیژن      نقره

7کدام یک ازمواد زیرترکیب است؟

فولاد-اب      نمک طعام-اب      هوا-دی اکسیدکربن      الماس-گوگرد

8 کدام یک جزءماشین های پیچیده نیست؟

پنکه      قرقره      چرخ خیاطی      دوچرخه

9 کدام یک ازماشین های زیرساده است؟

دوچرخه      چرخه گوشت      چاقو      جاروبرقی

10 باکدام وسیله می توان تصویراجسام راروی پردهنمایش داد؟

عدسی       اینه      شمع      چراغ قوه

11 کدام دست ازسنگ هابیش ترین اطلاعات رادرباره ی تاریخ گذشته ی زمین به دست می دهند؟سنگ های

رسوبی      دگرگون شده     آذرین بیرونی      اذرین درونی

12 کدامیک جزءمنابع طبیعی زنده است؟

هوا      اب     خاک      گیاه

13 عامل کدام بیماری قارچ است؟

وبا      کزاز      کچلی      هاری

14 کدام یک ازتغییرات زیرفیزیکی می باشد؟

فاسدشدن گوشت      کپک زدن نان      تبخیرآب      زنگ زدن آهن

15 ازکدام جانورفسیل بهتری درست میشود؟

هزارپا      کرم خاکی      مورچه      موش

16 آب درچه نوع خاکی  دیرترنفوذ می کند؟

رس      ماسه      باغچه      مزرعه

17 کدام یک نورراتجریه نمی کند؟

قطره ی آب      آینه      لوله خودکاربیک      منشور

18 بامطالعه ی کدام سنگ ها اطلاعاتی درباره ی آب وهوای گذشته زمین به دست می آید؟

سنگ های آذرین      سنگ های رسوبی      سنگ های دگرگونی      سنگ های درونی

19 زندگی ازدریاشروع شددراین زمان ابتداکدام موجودات دردریاهافراوا ن شدند؟

موجوداتی که آن ها یک سلول داشت      ماهی ها      صدف ها      موجودات پرسلولی

20دراهرم های بدن انسان تکیه گاه کجاست؟

استخان ها      ماهیچه ها      مفصل ها      رگ ها

 

21 باکدام یک ازوسایل زیرنمی توان نورراتجزیه کرد؟

عدسی     لوله خدکار     آ ب پاش      منشور

22 به نظرشمادرافزایش جمعیت گیاهان کدام عوامل موثرنیست؟

نورخورشید     آب      خاک      خشکسالی

23 بیشتراطلاعاتی که از دنیای اطراف  خودبه دست می آوریمازراه    است؟

بینایی      لمس کردن      بوییدن      چشیدن

24کدام یک ازوسایل زیرموترالکتریکی دارد؟

لامپ      اتو      تلویزیون      ماشین لباس شویی

25 برای تجزیه نورخورشیدکدام وسیله دقیق تراست؟

منشور      آب وآینه      آب پاش      لوله خودکار

26کدام وسیله موتر الکتریکی ندارد؟

پنکه      ضبط صوت      جاروبرقی      تلویزیون

27 به نظرشماکدام یک ازخاک هابرای کشاورزی بهتر است؟

رس      ماسه      خاک مزرعه      خاک کنارجده

28 کدام یک ازمواد زیرمی تواندبرعوامل کاهش دهنده وافزایش دهنده ی جمعیت اثرزیادتری داشته باشند؟

گیاهان      انسان      آغازیان      جانوران

29کدام یک ماشین ساده وکدام ماشین پیچیده هستند؟

پیچ گوشتی{     } دربازکن{     }دوچرخه{     }چرخ گوشت{     }چاقو{     }

انبردست{     }جاروبرقی{     }ترازو{      }پنکه{     }قرقره{     }چرخ خیاطی{     }

اره{     }قیچی{     }فرغون{     }ماشین لباسشویی{     }خودکار{     }

قندشکن{     }میخ کش{     }دستگیره در{     }انبر{     }بیل{     }آچار{    }

سیم چین{     }ناخن گیر{     }پانچ{     }اهرم{     }سطح شیب دار{     }تبر{     }

اتومبیل{     }قاشق{    }

30 کدام عنصروکدام ترکیب هستند؟

ئیروژن{     }اکسیژن{     }شیشه{     }طلا{     }نشاسته{     }نقره{     }ید{      }

دی اکسیدکربن{     }نتروژن{     }جیوه{     }نمک{     }الماس{     }الکل{     }

آلومینیم{     }مس{     }قند{     }شکر{     }

31 منابع جبران شدنی وجبران نشدنی!

اکسیژن{     }چمن{     }جنگل{     }نفت{      }گاز{     }گیاهان{     }جانوران{     }

خاک{     }زغال سنگ{     }

32 ویروس هاعامل کدام بیماری هستند؟

وبا      حصبه      سل         لسرخک

33 عامل کدام بیماری باکتری هاهستند؟

آنفلوانزا     کزاز      سرخک      هاری

34 کدام چشمه طبیعی نوراست؟

ماه      شمع      لامپ      ستارگان

35 درکدام مواردبرای بالابردن یک جسم سنگین بهکمک سطح شیب دارنیروکم تری لازم است؟

ارتفاع بلندترازسطح شیب دارباشد      سطح شیب داربلندترازارتفاع باشد

سطح شیب دارکوتاه ترازارتفاع باشد      سطح شیب دارمساوی باارتفاع باشد

6 درکدام یک ازوسای لزیرموتورالکتریکی وجوددارد؟

ضبط صوت      رادیو      اتو      تلویزیون

 

37 کدام بیماری به دستگاه عصبی آسیب می رساند؟

آبه      سل      وبا      فلج اطفال

38 کدام یک ازماشین های زیرپیچیده است؟

چاقو      انبردست      جاروبرقی      ترازو

39کدام یک ازموادزیرعنصراست؟

آهن      بخار آب      نمک      نفت

40 کدام وسیله برای دیدن چیزهای ریزمانندسلول بکارمی رود؟

عینک      تلسکوپ      میکروسکوپ      دوربین عکاسی

41 درکدام اهرم  زیرتکیه بین جسم ومحل وارد شدن نیروقرارمی گیرد؟

چرخ دستی      جارو      انبر      الاکلنگ

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  بیستم دی ۱۳۸۸ساعت 22:44  توسط صمصام اله یاری | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

نوشته های پیشین
۹۱/۱۰/۲۲ - ۹۱/۱۰/۳۰
۹۱/۰۹/۰۱ - ۹۱/۰۹/۰۷
۹۱/۰۸/۲۲ - ۹۱/۰۸/۳۰
۹۱/۰۶/۲۲ - ۹۱/۰۶/۳۱
۹۱/۰۶/۱۵ - ۹۱/۰۶/۲۱
۹۱/۰۵/۲۲ - ۹۱/۰۵/۳۱
۹۱/۰۵/۰۱ - ۹۱/۰۵/۰۷
۹۱/۰۳/۰۸ - ۹۱/۰۳/۱۴
۹۱/۰۲/۲۲ - ۹۱/۰۲/۳۱
۹۱/۰۲/۱۵ - ۹۱/۰۲/۲۱
۹۱/۰۲/۰۸ - ۹۱/۰۲/۱۴
۹۱/۰۲/۰۱ - ۹۱/۰۲/۰۷
۹۰/۰۸/۲۲ - ۹۰/۰۸/۳۰
۹۰/۰۶/۲۲ - ۹۰/۰۶/۳۱
۹۰/۰۴/۰۸ - ۹۰/۰۴/۱۴
۹۰/۰۴/۰۱ - ۹۰/۰۴/۰۷
۸۸/۱۲/۰۸ - ۸۸/۱۲/۱۴
۸۸/۱۲/۰۱ - ۸۸/۱۲/۰۷
۸۸/۱۱/۱۵ - ۸۸/۱۱/۲۱
۸۸/۱۱/۰۸ - ۸۸/۱۱/۱۴
۸۸/۱۱/۰۱ - ۸۸/۱۱/۰۷
۸۸/۱۰/۲۲ - ۸۸/۱۰/۳۰
۸۸/۱۰/۱۵ - ۸۸/۱۰/۲۱
۸۸/۱۰/۰۸ - ۸۸/۱۰/۱۴
۸۷/۱۲/۱۵ - ۸۷/۱۲/۲۱
۸۷/۰۳/۲۲ - ۸۷/۰۳/۳۱
۸۷/۰۳/۱۵ - ۸۷/۰۳/۲۱
۸۷/۰۳/۰۸ - ۸۷/۰۳/۱۴
۸۷/۰۳/۰۱ - ۸۷/۰۳/۰۷
۸۷/۰۲/۱۵ - ۸۷/۰۲/۲۱
۸۷/۰۱/۰۱ - ۸۷/۰۱/۰۷
۸۶/۱۲/۱۵ - ۸۶/۱۲/۲۱
۸۶/۱۱/۱۵ - ۸۶/۱۱/۲۱
۸۶/۱۱/۰۸ - ۸۶/۱۱/۱۴
آرشیو موضوعی
آموزشی
تربیتی
ورزشی
روانشناسی
عمومی
داستان
مقالات
تصاویر
پیوندها
کمسیون ارزشیابی دوره ابتدایی شاهین شهر
انتشارات سروش
کمسون فرایند یادهی و یادگیری دوره ابتدایی شاهین شهر
پایگاه حدیث
شبکه مدرسه
اموزش علوم در دوره دبستانی از طریق روش حل مسئله
مقالات اموزش وپرورش
کیفیت بخشی به امور پرورشی,راهنمایی ومشاوره دانش اموزان
پروانه
رشد اموزش تربیت بدنی
انتشارات سمت
کاوش
محصل
بهار تکنولوژی و فناوری
سایت بازی برای کودکان
سایت بازی و ریاضی
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM