آموزشی:تربیتی:علمی:تاریخی:روان شناسی

                                                 به نام خدا

درجای خالی کلمات مناسب بگزارید.

1:خداوند درقرآن فرموده است  که مسلمانان کارهای خودراازطریق ...........انجام میدهند.

2:عدهای از مسلمانان به سرپرستی او به حبشه هجرت کردند{.................}

3:نحوه وروش اداره ی هر کشور در ان مشخص شده است{.................}

4:در زمان حکومت ...............قبایل ترک به ایران امدند.

5:سه سلسله ی ترک که برایران  حکومت کردند عبارتنداز :.............،.............،............

6:مهمترین شهرعربستان .......بود.دین اسلام از سرزمین .............طلوع کرد.

7:جنگ نهروان میان حضرت علی{ع}و............روی داد.

8:روحانی مبارز که در مجلس شورای ملی رضاخان را تحت فشار قرار داد..............نام داشت.

9:تنظیم وتصویب قوانین کشور بر عهده ی.................است.

10:انقلاب اسلامی ایران باوحدت ویکپارچگی مردم ،............،...........به پیروزی رسید

11:به دستور محمدرضاشاه تبعیدامام خمینی از ترکیه به کشور ............صادر گردید.

12:سرمشق خوبی برای قیام علیه ظلم در طول تاریخ شد{...............}

13:باسکوت خود درزمان ابوبکرموجب پیشرفت اسلام شد{..............}

14:مرکز خلافت حضرت علی{ع}شهر.............بود.

15:گروهی ازپیروان حضرت علی{ع} که از اطاعت اوسرپیچی کردند وبا او دشمن شدند ............نام داشتند.

16:مهمترین وظیفه ی دولت در جمهوری اسلامی پاسداری ازاسلام و...............است.

17:برگزیده شدن حضرت محمد{ص}ازجانب خداوند به پیامبری را ............میگویند.

18:اخرین سنگر کفار که به دست مسلمانان فتح شد ..............نام داشت.

19:پس ازرحلت پیامبربین مسلمانان بر سر .............اختلاف ایجاد شد.

20:نام پدر حضرت محمد{ص}............ونام مادر گرامیشان ...............است.

21:جنگ جمل میان ............وبرخی سودجویان روی داد.

22:در جریان جنگ صفین،نماینده سپاهیان حضرت علی{ع}............ونماینده معاویه عمروعاص بود.

23:هنگامی که پیامبربه ........رفت درآن جاحکومت اسلامی را تشکیل داد.

24:پس ازوفات امام خمینی{ره}مجلس خبرگان ................را به رهبری برگزید.

25:مذهب شیعه را ...............در ایران رسمیت داد.

26:درزمان خلافت حضرت علی{ع}.............بر شام حاکم بود.

27:درسال.......حکومت ایران به جمهوری اسلامی تبدیل شد.

28:یکی ازکارهای مهم امیرکبیرتاسیس مدرسه..........بود.

29:هجرت به مدینه مقدمه تشکیل.............بود.

30:مهمترین قانون هر کشور،قانون.............است.

31:............قوانین را تصویب میکند.

32:بالاترین مقام کشور، مقام............است.

33:...............به اختلافات وشکایات مردم رسیدگی میکند.

34:یکی ازرهبران قیام مردم درتبریزدرزمان محمدعلی شاه میباشد{..............}

35:مسجد وبازار وکیل درشهرشیراز ازآثار وبناهای دوران...............است.

36:قرآن به مسلمانان دستور میدهد که {{ همگی به دین که ریسمان محکم الهی است چنگ بزنیدواز ..............بپرهیزید.

37:شاه عباس پایتخت رابه.............منتقل کرد.پایتخت سلسله قاجاریه ...............بود.

38:وکیل الرعایا یعنی............ولقب .........بود که شهر .........راپایتخت خود قرار داد.

39:هنگامی که شاه عباس به سلطنت رسید از طرف شرق گرفتار ..........واز طرف غرب دچار..........بود.

40:پایتخت سلسله افشاریان............وپایتخت سلسله سامانیان ............بود.

41:جنگ بین حضرت علی{ع}وخوارج در جایی به نام..........بود.دراین جنگ پیروزی با ................بود.

42:نخست وزیر با لیاقت ناصرالدین شاه ..............بود.

43:مقدم شمردن دیگران برخود را ............می گویند.

44:نظارت بر درست اجرا کردن قوانین ازوظایف.............است.

45: مهمترین اقدام پیامبر پس از ورود به مدینه............بود.

46:کتاب پر از سخنان شیرین وپر معنیحضرت علی{ع}..............نام داشت.

47:رهبران مردم درمبارزه برای ملی کردن صنعت نفت دکترمصدق و.............بودند.

                                     << درس1>>

1:دین اسلام از سرزمین ...............طلوع کرد.

2:یکی از معروفترین قبیله ی عرب چه نام داشت؟

3:مهمترین شهر عربستان ..............بود.

4:چرا مکه مهمترین شهر عربستان بود؟

5:خانه کعبه در کدام شهر عربستان قرار دارد؟

6:نسبت افراد زیر را با پیامبر بنویسید{عبدالله-ابوطالب-عبدالمطلب-خدیجه-امنه-علی<ع>}

7:چرا به پیامبر محمدامین میگفتند؟

8:حضرت خدیجه چه خدمت بزرگی به پیشرفت اسلام کرد؟

9:آرزوی پیامبر قبل از بعثت چه بود؟

10:دودلیل اهمیت مکه قبل از ظهور اسلام چه بود؟

11:نخستین کسانی که به دین اسلام ایمان آوردند را بنویسید.

12:به برگزیده شدن حضرت محمد{ص}به پیامبری را ............میگویند.

                                       <<درس 2>>

1:حضرت محمد{ص}ابتدا مردم را ..............به دین اسلام دعوت میکرد.

2:بعد از چند سال ماموریت پیدا کرد تا مردم را آشکارا به دین اسلام دعوت کند.

3: وقتی کفار از نفوذ وگسترش دین اسلام احساس خطر کردند درابتدا چه تصمیمی گرفتند؟

4:پیامبر در آغاز بعثت چگونه مردم را به اسلام دعوت میکرد؟

5:چرا کافران به مبارزه با پیامبر برخاستنتد؟

6:وقتی کافران نتوانستند مسلمانان را از حبشه بازگردانند به چه کاری دست زدند؟

7:چه زمانی پیامبر به جمعی از مسلمانان دستور داد که به حبشه هجرت کنند؟

8:چرا مسلمانان به حبشه هجرت نمودند؟

9:پیمان قطع رابطه کفار با مسلمانان چه بود؟

10:پیامبر ویارانش چند سال در دره ی اطراف مکه زندگی کردند؟

                                     <<درس3>>

1:بت پرستان برای جلوگیری از گسترش اسلام دست به چه کارهایی زدند؟

2:آخرین تصمیم کفار بر علیه پیامبروگسترش اسلام چه بود؟

3:مبدا تاریخ مسلمانان از چه زمانی است؟

4:چگونه مکه بدست مسلمانان فتح شد؟

5:مهمترین کار پیامبر در مدینه چه بود؟

6:دو جنگ پیامبر را نام ببرید:

7:سه خصوصیت اخلاقی پیامبر را بیان کنید:

8:هر کلمه را به عبارت مربوط به آن وصل کنید.

حضرت علی{ع}                         لقب پیامبر در کودکی ونوجوانی بود.

امین                                       به جای پیامبر در بستر خوابیدند.             

ابوسفیان                                  پیامبر را با خود به سفرهای بازرگانی میبرد.

عبدالله                                     نام پدر پیامبر است.

ابوطالب

9:پس از فتح مکه حضرت محمد{ص}چه کار کرد؟

10:پیامبر چگونه زندگی میکرد؟

                                <<درس4>>

1:در زمان کدام خلیفه،مسلمانان به ایران حمله کردندوحکومت ساسانی را شکست دادند؟

2:پس از انتخاب ابوبکر به خلافت،حضرت علی{,}ویارانش چه کردند؟

3:پس از رحلت پیامبر،مسلمانان بر سر چه موضوعی اختلاف پیدا کردند؟

4:پس از کشته شدن عثمان مسلمانان با خواهش واصرار از چه کسی درخواست پذیرفتن خلافت را نمودند؟

5:چرا حضرت علی{ع}ویارانش سکوت اختیار کردند؟

6:در زمان عمر مسلمانان چه سرزمین هایی را فتح کردند؟

7:چرا عده ای ازمسلمانان خانه عثمان را محاثره کردند و اورا کشتند؟

                                       <<درس5>>

1:خوارج چه کسانی بودندوحضرت علی{ع}با آنان چه کرد؟

2:حضرت علی{ع}درکجا وتوسط چه کسی ودر چه تاریخی به شهادت رسید؟

3:جنگ بین حضرت علی{ع}وخوارج چه نام داشت؟

4:جنگ صفین بین چه کسانی روی داد؟

5:کتاب حاوی سخنان ارزشمند حضرت علی{ع}چه نام دارد؟

6:مرکز خلافت حضرت علی{ع}کدام شهر بود؟

7:جنگ جمل بین چه کسانی روی داد؟

8:چرا سپاهیان معاویه قرآن ها را بر سر نیزه کردند؟

9:جنگ میان معاویه وحضرت علی{ع}چه نام داشت؟

10:چرا در زمان حضرت علی{ع}همه سرزمین های اسلامی به جز شام ازاو پیروی      می کردند؟

11:مذاکره بین عمروعاص وابوموسی اشعری به کجا انجامید؟

12:پس از شکست خوارج در جنگ نهروان چه تصمیمی گرفتند؟

13:جنگ نهروان بین چه کسانی روی داد؟

                                 <<درس6>>

1:شرایط صلح امام حسن{ع}ومعاویه چه بود؟

2:چرا امام حسن{ع} مجبورشد صلح با معاویه را بپذیرد؟

3:واقعه کربلا چه تاثیرات ونتایجی داشت؟

4:منظور امام حسین{ع}از جمله من برای زنده نگه داشتن دین اسلام قیام میکنم چه بود؟

5:واقعه روز عاشورا را توضیح دهید:

6:کدام امام به تحریک معاویه مسموم وبه شهادت رسید؟

7:معاویه بعد از شرایط صلح نامه چه کرد؟

8:چرا امام حسین{ع}با یزید بیعت نکرد؟

9:دو عامل رسوایی خاندان بنی امیه را بنویسید:

                                     <<درس 7>>

1: چرا قیام های زیادی بر علیه بنی امیه شکل گرفت؟

2: ابومسلم که بود وچه کرد؟

3: ایرانیان در حکومت بنی عباس چه نقشی داشتند؟

4: چرا ایرانیان کمک کردند تا خاندان بنی عباس به حکومت برسد؟

5:شیوه ی حکومت بنی عباس را بنویسید:

                                    <<درس 8>>

1:چرا به حکومت های مستقل درایران  محلی می گفتندواین حکومت ها از چه نظر در تاریخ ایران اهمیت دارند؟

2:سامانیان کدام شهررا به پایتختی خود انتخاب کردند ودو خصوصیت پادشاهان سامانی را بنویسید:

3:چرا ایرانیان از حکومت بنی عباس ناراضی بودند؟

4:در زمان حکومت .................قبایل ترک به ایران آمدند.

5:سه سلسله ی ترک که بر ایران حکومت کردند عبارتند از: ...............و...............و...............                     

6:در زمان حکومت سلسله های ترک ایرانیان چه نقشی در اداره کشور داشتند؟

7:ترک ها چه نقشی در دوره ی سامانی پیدا کردند؟

1:چرا سپا هیان وزیران خود را از میان ایرانیان انتخاب می کردند؟

2:نتایج حمله مغولها به ایران را بنویسید:

3:سه مورد از علل شکست ایران از روسیه را در زمان فطعلی شاه بنویسید:

4:به چه حکومتی جمهوری اسلامی میگویند؟

5:شاه اسماعیل چه مذهبی را در ایران رسمیت داد؟چرا؟

6:جنگ صفین بین چه کسانی روی داد؟

7:خداوند در قرآن درباره شورا چه می فرماید؟

8:ایثاروانفاق چه فرقی با هم دارند؟

9:کریم خانزند چگونه فرمانداری بود؟

10:آخرین پادشاه صفوی چه نام داشت؟

11:امام حسین{ع}علت مها جرت خودرا چه فرمود؟

12:خلفای بعداز پیامبر را به ترتیب بنویسید:

                                     {تهیه کننده:علیرضا احمدی}      .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  بیستم دی ۱۳۸۸ساعت 22:39  توسط صمصام اله یاری | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

نوشته های پیشین
۹۱/۱۰/۲۲ - ۹۱/۱۰/۳۰
۹۱/۰۹/۰۱ - ۹۱/۰۹/۰۷
۹۱/۰۸/۲۲ - ۹۱/۰۸/۳۰
۹۱/۰۶/۲۲ - ۹۱/۰۶/۳۱
۹۱/۰۶/۱۵ - ۹۱/۰۶/۲۱
۹۱/۰۵/۲۲ - ۹۱/۰۵/۳۱
۹۱/۰۵/۰۱ - ۹۱/۰۵/۰۷
۹۱/۰۳/۰۸ - ۹۱/۰۳/۱۴
۹۱/۰۲/۲۲ - ۹۱/۰۲/۳۱
۹۱/۰۲/۱۵ - ۹۱/۰۲/۲۱
۹۱/۰۲/۰۸ - ۹۱/۰۲/۱۴
۹۱/۰۲/۰۱ - ۹۱/۰۲/۰۷
۹۰/۰۸/۲۲ - ۹۰/۰۸/۳۰
۹۰/۰۶/۲۲ - ۹۰/۰۶/۳۱
۹۰/۰۴/۰۸ - ۹۰/۰۴/۱۴
۹۰/۰۴/۰۱ - ۹۰/۰۴/۰۷
۸۸/۱۲/۰۸ - ۸۸/۱۲/۱۴
۸۸/۱۲/۰۱ - ۸۸/۱۲/۰۷
۸۸/۱۱/۱۵ - ۸۸/۱۱/۲۱
۸۸/۱۱/۰۸ - ۸۸/۱۱/۱۴
۸۸/۱۱/۰۱ - ۸۸/۱۱/۰۷
۸۸/۱۰/۲۲ - ۸۸/۱۰/۳۰
۸۸/۱۰/۱۵ - ۸۸/۱۰/۲۱
۸۸/۱۰/۰۸ - ۸۸/۱۰/۱۴
۸۷/۱۲/۱۵ - ۸۷/۱۲/۲۱
۸۷/۰۳/۲۲ - ۸۷/۰۳/۳۱
۸۷/۰۳/۱۵ - ۸۷/۰۳/۲۱
۸۷/۰۳/۰۸ - ۸۷/۰۳/۱۴
۸۷/۰۳/۰۱ - ۸۷/۰۳/۰۷
۸۷/۰۲/۱۵ - ۸۷/۰۲/۲۱
۸۷/۰۱/۰۱ - ۸۷/۰۱/۰۷
۸۶/۱۲/۱۵ - ۸۶/۱۲/۲۱
۸۶/۱۱/۱۵ - ۸۶/۱۱/۲۱
۸۶/۱۱/۰۸ - ۸۶/۱۱/۱۴
آرشیو موضوعی
آموزشی
تربیتی
ورزشی
روانشناسی
عمومی
داستان
مقالات
تصاویر
پیوندها
کمسیون ارزشیابی دوره ابتدایی شاهین شهر
انتشارات سروش
کمسون فرایند یادهی و یادگیری دوره ابتدایی شاهین شهر
پایگاه حدیث
شبکه مدرسه
اموزش علوم در دوره دبستانی از طریق روش حل مسئله
مقالات اموزش وپرورش
کیفیت بخشی به امور پرورشی,راهنمایی ومشاوره دانش اموزان
پروانه
رشد اموزش تربیت بدنی
انتشارات سمت
کاوش
محصل
بهار تکنولوژی و فناوری
سایت بازی برای کودکان
سایت بازی و ریاضی
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM