آموزشی:تربیتی:علمی:تاریخی:روان شناسی

1ـمن عددی سه رقمی هستم که رقم صدگانم سه برابر رقم دهگانم و رقم دهگانم سه برابر رقم یکانم می باشد . مجموع رقمهای من چقدر است؟

 

        1)11        2) 12          3) 13         4)14

 

2ـطول قد درختی در هر 5 سال دو برابر می شود . پس از 20 سال طول قد درخت چند برابر خواهد شد؟ 

 

      1)8          2) 16           3) 6            4) 12

 

3ـاگر عددی را بر 9 تقسیم کرده باشیم و خارج قسمت 14 و باقی مانده 3 باشد رقم یکان آن عدد چند است ؟

 

     1)9          2) 8             3) 3            4) 4

 

4ـباقی مانده ی تقسیم یک عدد صحیح بر 4 چه عددهایی ممکن است باشد ؟

 

      1)صفر     2)اعداد بزرگتر از 4           3) 0و1و2و3و4               4) 0و1و2و3

 

5ـاگر در یک تقسیم ، مقسوم و مقسوم علیه را در عدد 5 ضرب کنیم :

 

1)باقی مانده 5 برابر می شود      2) خارج قسمت 5 برابر می شود   

 

       3)خارج قسمت نصف می شود      4) فقط باقی مانده ثابت می ماند

 

6ـبرای بریدن یک لوله ی آهنی و تقسیم آن به 4 لوله ی هم اندازه 60 دقیقه وقت لازم است . اگر بخواهیم لوله ی مشابه آن را به 8 قسمت مساوی تقسیم کنیم ، چقدر وقت لازم است ؟

 

       1)100 دقیقه        2)120دقیقه        3)140دقیقه        4)150دقیقه

               

7ـاگر بخواهیم از یک میله ی فلزی 70 سانتیمتری 5 تکه ی 10 سانتیمتری ببریم ، چند برش لازم است ؟

 

       1)7                  2)6                3) 5                 4) 4

 

8ـبزرگترین عددی را که در نامساوی 2320 >8×     می توان نوشت برابر است با :

 

       1)290            2) 200            3) 389            4) 289

 

9ـ هنگام تولد علی ، برادرش 13 سا له و خواهرش 18 سا له بود ، حالا علی 7 سال دارد . مجموع سن علی ، خواهر و برادرش چند سال است ؟

 

1)       38         2) 13            3) 45               4) 52

 

10ـسه سال قبل ، سن پدری 33 سال و سن فرزندش 3 سال بود . 4 سال بعد سن پدر چند برابر سن فرزندش خواهد بود ؟

 

1)       4         2) 5              3) 6                4) 7

 

11ـمجموع دو عدد 30 و اختلاف آنها 12 می باشد . عدد بزرگتر را بدست آورید؟

 

1)       9        2) 18            3) 19             4) 21

 

12ـمجموع پول رضا و برادرش 190 تومان می باشد . رضا 18 تومان از برادرش کمتر دارد. برادر رضا چقدر پول دارد ؟

 

        1)104        2) 86            3) 92             4) 114

 

13ـ یک دامداری 320 راس گاو و گوسفند نگهداری می کند. اگر تعداد گوسفندها 20 راس بیشتر از گاوها باشد ، تعداد گاوها جقدر می باشد؟

 

          1)160         2) 150          3) 170         4) 300

 

14ـ می خواهیم در کوچه ای به طول 310 متر تعدادی پرچم نصب کنیم . اگر به فاصله ی هر 15 متر یک پرچم نصب شود و اولین پرچم در ابتدای این کوچه نصب شده باشد چند پرچم لازم است؟

 

        1)20           2) 21            3) 19           4) 22

 

15ـ اگر از سه برابر عددی 8 واحد کم کنیم ، حاصل 67 می شود . آن عدد کدام است ؟

 

        1)24          2) 25           3) 59           4) 75

 

16ـ اگر عدد 73 را 12 بار در خودش ضرب کنیم رقم یکان آن چند خواهد بود ؟

 

        1)یک        2)شش            3) دو           4) چهار

 

17ـ اعداد 1 تا 14 را در هم ضرب کرده ایم . رقم یکان حاصل ، برابراست با :

 

        1)صفر       2) یک          3) چهار          4) هشت

 

18ـ اعداد فرد از 1 تا 14 را در هم ضرب کرده ایم . رقم یکان حاصل ضرب ، برابر است با :

 

        1)صفر       2) یک          3) چهار          4) پنج 

 

19ـ احمد 6 سال از خواهرش بزرگتر است . اگر 2 سال دیگر ، سن احمد دو برابر سن خواهرش باشد ، 4 سال دیگر احمد چند سال از خواهرش بزرگتر است ؟

 

1)       6       2) 9          3) 10           4) 13

 

20ـ عددی را بر 8 تقسیم کردیم ، خارج قسمت 9 و باقی مانده آن 5 است . آ ن عدد بر کدام یک از اعداد زیر بخش پذیر است ؟

 

1)       3       2) 5         3) 7            4) 9

 

21ـ اگر بزرگترین عدد زوج 4 رقمی را به عدد .... اضافه کنید آن عدد بر 5 بخش پذیر خواهد شد.

 

          1)335      2)376       3) 471        4) 497

 

22ـ چند عدد 3 رقمی وجود دارند که بر 9 بخش پذیر باشند و رقم صدگان آنها 2 برابر یکان آن باشد ؟

 

          1)1        2) 2          3) 3             4)5

                                                                  

23-  مجموع جاهای خالی در ضرب روبرو برابر است با

                                                                                                                                          

         1)18       2)20           3) 25         4)27

                                                                                                                                9        ×

                                                                                                                                5  7 2 

 

24- اگر عددی سه رقمی ، باقی مانده ی تقسیم آن بر 9 مساوی 5 باشد باقی مانده تقسیم همان عدد بر 3 چقدر است ؟

 

        1)5          2)صفر         3) 1          4) 2

 

25- کوچکترین عدد 3 رقمی  فرد بخش پذیر بر 3 را از بزرگترین عدد 4 رقمی زوج بخش پذیر بر 5 کم می کنیم . عدد حاصل بر کدام یک از گزینه های زیر بخش پذیر است ؟

 

            1)2          2) 3           3) 4         4) 7

 

26- عددی را سه برابر کردیم ، کوچکترین عدد سه رقمی بدست آمد که بر 3 و 5 بخش پذیر است . آن عدد کدام است ؟

 

           1)135        2) 105       3) 35          4) 45

 

27- چند عدد دو رقمی وجود دارد که بر 6 بخش پذیر باشد ولی بر 3 بخش پذیر نباشد ؟

 

       1)2             2) 6            3) هیچ            4)8

 

28- کدام دسته از اعداد زیر را باید در مربع قرار داد تا عدد (5      123 ) بر 15 بخش پذیر باشد ؟

 

       1)3و2و1       2) 5و3و1       3) 6و3و0      4) 7و4و1       

 

29- با رقمهای 7و5و3 چند عدد سه رقمی می توان نوشت که بر 3 بخش پذیر باشد ؟

 

         1)6           2) 9               3) 15           4) 27

 

30- اگر عددی بر 2 بخش پذیر باشد ولی بر 14 بخش پذیر نباشد بر کدام یک از اعداد زیر بخش پذیر نیست ؟

 

          1)3         2) 5             3) 9              4) 7

 

31- کدام مجموعه از اعداد زیر فقط بر عدد یک وبر خودشان بخش پذیرند ؟

 

           1)14و25و42          2) 17و5و111          3) 13و31و101         4) 23و39و19

 

32-  اگر کوچک ترین عدد چهار رقمی بخش پذیر بر 9 و بزرگ ترین عدد سه رقمی بخش پذیر بر 5 را بنویسیم اختلاف آنها چقدر است؟

 

            1)3                    2) 4                    3) 14                        4) 13

 

33- عددی را 5 برابر کردیم . بزرگ ترین عدد سه رقمی بدست آمد که بر 3 و 5 بخش پذیر است . آ ن عدد کدام است ؟

 

           1)995            2) 990                    3) 198                        4) 199

 

34- بزرگترین عدد سه رقمی که باقی مانده ی تقسیم آن بر 3 برابر 2 باشد کدام است ؟

 

           1)999             2)998                 3)997                        4) 996

 

35- باقی مانده تقسیم عددی بر 3 برابر 2 می باشد . اگر از این عدد 7 واحد کم کنیم باقی مانده ی تقسیم آن عدد بر 3 چقدر خواهد شد ؟

 

 

           1)صفر           2) 1                 3) 2                      4) 3

 

36-اگر مخرج یک کسر را دو برابر کنیم حاصل کسر چه تغییری می کند ؟

 

           1)دو برابر می شود       2) نصف می شود        3) تغییری نمی کند       4) یک چهارم می شود

 

37- صورت کسری را چهار برابر و مخرج آن را نصف می کنیم کسر چند برابر می شود ؟

 

       1)2             2) یک دوم         3) 8              4) یک هشتم

 

38-  بر روی یک نیم خط ، پنج نقطه ی متمایز گذاشته ایم ، چند نیم خط در شکل وجود دارد ؟

 

          1)12       2) 10             3) 6           4) 5

 

39-خارج قسمت تقسیم 927÷927927927 برابر کدام گزینه است ؟

 

          1)111        2) 10101        3) 1001001        4) 1010100

 

40- بزرگترین عدد شش رقمی ، چند برابر بزرگترین عدد سه رقمی است ؟

 

         1)11            2) 101          3) 1010           4) 1001

 

41- هر گاه عددی بر 100 بخش پذیر نباشد باقی مانده ی تقسیم آن عدد بر 100 ، کدام یک از گزینه های زیر می تواند باشد ؟

 

        1)از 0 تا 100       2) از 1 تا 100       3) از 0 تا 99         4) از 1 تا 99

 

42-  در اعداد از 1 تا 100 ، چند عدد وجود دارد که در آنها رقم 6 وجود داشته باشد ؟                                                                                                                                                                                                                 

 

         1)10                2) 11                 3) 19                   4) 20

 

43-  من چه عددی هستم ؟ اگر مرا 3 برابر کرده و سپس 6 واحد به من بیفزایی و بر 6 تقسیم کنی کوچکترین عدد فرد دو رقمی بدون تکرار ارقام بدست می آید ؟

 

         1)12             2) 18                 3) 24                 4) 30

 

44- سه عدد 1722 ، 2553 ، 6677  را در هم ضرب کرده ایم . رقم یکان عدد به دست آمده ، چند است ؟

 

          1)2            2) 3                   3) 5                 4) 9

 

45- با ارقام 0 ، 1 ، 3 ، 5 چند عدد چهار رقمی بدون تکرار ارقام ، می توان نوشت ؟

 

          1)16           2) 18             3) 20               4) 24

 

46- اگر 8 مهره ی زرد و 3 مهره ی قرمز و 7 مهره ی بنفش داخل یک کیسه داشته باشیم حداقل چند مهره برداریم که از هر سه رنگ داشته باشیم ؟

 

          1)16         2) 3             3) 18                   4)15  

 

 

47- مجموع پول سه نفر 1200 تومان است . پول اولی از دومی 400 تومان بیشتر و پول دومی از سومی 200 تومان کمتر است . پول دومی چقدر است ؟

 

         1)200         2) 600         3) 400          4) 300

 

48- سن علی 3 سال بیشتر از سن زهرا است و سن زهرا 7 سال بیشتر از سن فاطمه می باشد . اگر مجموع سن این سه نفر 62 سال باشد سن زهرا چقدر می باشد ؟

 

 

        1)15          2) 22           3) 25          4) 12

 

49-  حاصل عبارت 1- 2+3 -4+ ... +97 – 98+ 99 – 100 برابر است با :

 

        1)50            2) 100         3)200            4) 101

 

50- چند عدد سه رقمی داریم که دهگان و صدگان آ ن ها با هم مساوی و بر 5 بخش پذیر باشند ؟

 

          1)9           2) 10         3) 18          4)20

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 14:12  توسط صمصام اله یاری | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

نوشته های پیشین
۹۱/۱۰/۲۲ - ۹۱/۱۰/۳۰
۹۱/۰۹/۰۱ - ۹۱/۰۹/۰۷
۹۱/۰۸/۲۲ - ۹۱/۰۸/۳۰
۹۱/۰۶/۲۲ - ۹۱/۰۶/۳۱
۹۱/۰۶/۱۵ - ۹۱/۰۶/۲۱
۹۱/۰۵/۲۲ - ۹۱/۰۵/۳۱
۹۱/۰۵/۰۱ - ۹۱/۰۵/۰۷
۹۱/۰۳/۰۸ - ۹۱/۰۳/۱۴
۹۱/۰۲/۲۲ - ۹۱/۰۲/۳۱
۹۱/۰۲/۱۵ - ۹۱/۰۲/۲۱
۹۱/۰۲/۰۸ - ۹۱/۰۲/۱۴
۹۱/۰۲/۰۱ - ۹۱/۰۲/۰۷
۹۰/۰۸/۲۲ - ۹۰/۰۸/۳۰
۹۰/۰۶/۲۲ - ۹۰/۰۶/۳۱
۹۰/۰۴/۰۸ - ۹۰/۰۴/۱۴
۹۰/۰۴/۰۱ - ۹۰/۰۴/۰۷
۸۸/۱۲/۰۸ - ۸۸/۱۲/۱۴
۸۸/۱۲/۰۱ - ۸۸/۱۲/۰۷
۸۸/۱۱/۱۵ - ۸۸/۱۱/۲۱
۸۸/۱۱/۰۸ - ۸۸/۱۱/۱۴
۸۸/۱۱/۰۱ - ۸۸/۱۱/۰۷
۸۸/۱۰/۲۲ - ۸۸/۱۰/۳۰
۸۸/۱۰/۱۵ - ۸۸/۱۰/۲۱
۸۸/۱۰/۰۸ - ۸۸/۱۰/۱۴
۸۷/۱۲/۱۵ - ۸۷/۱۲/۲۱
۸۷/۰۳/۲۲ - ۸۷/۰۳/۳۱
۸۷/۰۳/۱۵ - ۸۷/۰۳/۲۱
۸۷/۰۳/۰۸ - ۸۷/۰۳/۱۴
۸۷/۰۳/۰۱ - ۸۷/۰۳/۰۷
۸۷/۰۲/۱۵ - ۸۷/۰۲/۲۱
۸۷/۰۱/۰۱ - ۸۷/۰۱/۰۷
۸۶/۱۲/۱۵ - ۸۶/۱۲/۲۱
۸۶/۱۱/۱۵ - ۸۶/۱۱/۲۱
۸۶/۱۱/۰۸ - ۸۶/۱۱/۱۴
آرشیو موضوعی
آموزشی
تربیتی
ورزشی
روانشناسی
عمومی
داستان
مقالات
تصاویر
پیوندها
کمسیون ارزشیابی دوره ابتدایی شاهین شهر
انتشارات سروش
کمسون فرایند یادهی و یادگیری دوره ابتدایی شاهین شهر
پایگاه حدیث
شبکه مدرسه
اموزش علوم در دوره دبستانی از طریق روش حل مسئله
مقالات اموزش وپرورش
کیفیت بخشی به امور پرورشی,راهنمایی ومشاوره دانش اموزان
پروانه
رشد اموزش تربیت بدنی
انتشارات سمت
کاوش
محصل
بهار تکنولوژی و فناوری
سایت بازی برای کودکان
سایت بازی و ریاضی
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM