آموزشی:تربیتی:علمی:تاریخی:روان شناسی
بسم الله الرحمن الرحیم

حمید دریساوی زاده

     

                               کلاس:پنجم دو

 

آقای:آله یاری

 

                         سوالات:تاریخ

 

مدرسه:آیت الله هاشمی رفسنجانی

 

1-دین اسلام ازچه سرزمینی طلوع کرد؟

 

2-هنگام ظهوراسلام بیش ترمردم عربستان.............وبقیه.........

بودند.

 

3-عرب هابه صورت.............زندگی می کردند.

 

4-یکی ازمعروف ترین قبیله ی عرب چه نام دارد؟

 

5-معروف ترین شهرعربستان چه بودوچرا؟

 

6-خانه ی کعبه درآغازمحل پرستش چه چیزی بود؟

 

7-حضرت محمد{ص}درچه شهری به دنیاآمدند؟

 

8-نام پدرحضرت محمد{ص}وپدربزرگشان چه بود؟

 

9-حضرت محمد{ص}درچه سنی مادرشان راازدست دادند؟

 

10-چه کسی بعدازمادرحضرت محمد{ص} سرپرست اورابرعهده گرفت؟

 

11-پیامبر{ص}درچه سنی پدرخودراازدست داد؟

 

12-حضرت محمد{ص}در چندسالگی باخدیجه{ع}ازدواج کردند؟

 

13-چرا پیامبر{ص}رامحمدامین نامیدند؟

 

14-وقتی کافران فهمیدندکه آن حضرت ازمبارزه بابت پرستی دست برنمی داردبه فکرچه چیزی افتادند؟

 

15-بازیادشدن آزارواذیت بت پرستان پیامبر{ص}به مسلمانان چه دستوری دادند؟

 

16-پادشاه حبشه چگونه مردی بود؟

 

17-عده ای ازمسلمانان به سرپرستی چه کسی به حبشه هجرت کردند؟

 

18-پیامبرویارانش چه مدتی بیرون شهرمکه به سختی زندگی می کردند؟

 

19-وقتی کافران نتوانستندمسلمانان راازحبشه بازگردانند به چه کاری دست زدند؟

 

20-چه کسی دربسترپیامبر{ص}خوابید؟

 

21-سال هجرت پیامبرازمکه به مدینه...........مسلمانان است.

 

22-وقتی پیامبر{ص}نقشه ی قتل خودبه دست کافران به وسیله ی وحی آگاه شدچه کرد؟

 

23-مبداتاریخ مسلمانان چیست؟

 

24-مهم ترین کارپیامبردرمدینه چه بود؟

 

25-چراپیامبرناچاربه جنگیدن بامخالفان شد؟

 

26-پس ازفتح مکه حضرت محمد{ص}چه کرد؟

 

27-پیامبراسلام درسن...........درشهر...........رحلت فرمودند.

 

28-چراپیامبر{ص}تصمیم به فتح مکه گرفت؟

 

29-چگونه مکه به دست مسلمانان فتح شد؟

 

30-سه خصوصیت حضرت محمد{ص}رابیان کنید؟

 

31-عقایدمخالفان وموافقان حضرت علی{ع}درباره ی جا نشین شدن ایشان به جای پیامبرچه بود؟

 

32-عاقبت عمرچه بود؟

 

33-بعدازعمر.........به خلافت رسید.

 

34-درزمان خلافت عثمان چرانارضایتی مردم زیادشد؟

 

35-پس ازعثمان مسلمانان بااشتیاق با...........بیعت کردند.

36-حضرت علی{ع}شهرتازه ساز............رامرکزخلافت خودقرارداد.

 

37چرادرروزآخرجنگ معاویه پریشان شد؟

 

38-نمایندگان دوسپاه چه کسانی بودند؟

 

39-چراحضرت علی{ع}ناچارشدباخوارج بجنگد؟

 

40-چه کسی مامورکشتن حضرت علی {ع}شد؟

 

41-پس ازشهادت حضرت علی{ع}پیروان آن حضرت باپسربزرگ ایشان...........بیعت کردند.

 

42-معاویه درمقابل بیعت پیروان حضرت علی{ع}باامام حسن{ع}چه کرد؟

 

43-چرامعاویه توانست برخی ازافراد سپاه امام حسن{ع}راازدور

وبراوپراکنده کند؟

 

44-چرامعاویه باامام حسن{ع}نجنگید؟

 

45-پس ازمدتی امام حسن{ع}به تحریک...........مسموم شدوبه شهادت رسید.

 

46-معاویه چگونه حکومت بنی امیه راتاسیس کرد؟

 

47-پس ازشهادت حضرت امام حسن{ع}برادرش............به امامت شیعیان رسید.

 

48-امام حسین{ع}چندسال امامت کرد؟

 

49-یزیدچگونه زمامداری بود؟

 

50-نتیجه جنگ کربلاچه بود؟


 


                                                                                                       

 

 

 

+ نوشته شده در  هفتم اردیبهشت 1391ساعت 23:2  توسط صمصام اله یاری | 

                                                                                                                     
1- چراموادخاصيت هاي متفاوتي دارند؟


2- عنصروتركيب چه تفاوتي باهم دارند؟

3- جملات درست ونادرست راباعلامت×مشخص كنيد. 
                                                 
آب،كربن،آهن عنصرهستند.     وقتي آب بخارمي شود،مولكول هاي آن تغيير مي كند.   هوايك مادۀ مخلوط است.                                                               
آب ومس هردوتركيب هستند.                               

4- درجاهاي خالي كلمه هاي مناسب بنويسيد.
نيروي...............ازپراكندگي مولكول هاي آب جلوگيري مي كند.
مولكول ها درموادي كه به حالت.................آزادانه روي هم سرمي خورند.
رنگ،مزه،بواز.................يك ماده است.

5- كدام يك ازتغييرات زير شيميايي است؟
الف)ذوب فلزات                                                                  ب)تبخيرآب
ج)شكستن چوب                                                                   د)فاسدشدن ميوه

6- چه عواملي باعث زنگ زدن آهن مي شود؟

7- براي جلوگيري از زنگ زدن درب آهني چه بايدكرد؟

8- تركيب اكسي‍‍ژن باكربن راچه مي گويند؟

9- جدول زيرراكامل كنيد.                                           تغيرشيميايي                  تغييرفيزيكي

        خردكردن چوب- سوختن چوب

       پختن غذا- تراشيدن مواد

        يخ بستن آب- تبخيرآب

        جوشاندن تخم مرغ

10- به موادي كه فقط ازيك نوع اتم ساخته شده است چه مي گويند؟
الف)تركيب                 ب)عنصر                ج)مخلوط                د)اكسيد

11- كدام يك از موارد زيرتركيب است؟
الف)طلاواكسيدآهن                                ب)آهن ومس                    ج)نمك وشكر                    د)جيوه ونمك

12- كدام يك ازاهرم هاي زيرنوعي سطح شيب داراست؟
الف)نردبان                      ب)قرقره                      ج)دربازكن                      د)الاكلنگ

13- آرميچر چيست؟


14- هنگامي كه سوارقايق هستيم وپارو مي زنيم كجابه عنوان تكيه گاه،كجا به عنوان جسم و كجا به عنوان نيروگاه عمل مي كند؟


15- چگونه مي توان رنگ هاي مختلف را ديد؟
الف)بادوربين                                                                ب)با تلسكوپ                      
ج)باعدسي                                                                    د)به وسيلۀ پاشيدن آب به هوا

16- درجاهاي خالي كلمه هاي مناسب بنويسيد.
نوريكي ازشكل هاي...................است.
اگرنور..................شده ازجسم به چشم برسدآن جسم رامي بينيم.
به چشمۀ نوري كه انسان آن راساخته است................مي گويند.

17- جمله هاي درست ونادرست رامشخص كنيد.                                                                  
ماه چشمۀ طبيعي نور است.                                                                                             
درنقطۀ كانون گرماي زيادي وجود دارد            مقدارنورچشمه هاي مصنوعي رامي توان كم و زيادکرد                                                            
براي تجزيۀ نورخورشيداز آينه مي توان استفاده كرد.                                                                   
18- كانون عدسي چگونه تشكيل مي شود؟


19- ازكدام قسمت هاي بدن فسيل بهتري تشكيل مي شود؟
الف)استخوان و پوست                     ب)دندان وگوشت
ج)گوشت وپوست                           د)استخوان ودندان

20- دركجا فسيل بهتري تشكيل مي شود؟
الف)بيابان                         ب)دريا                         ج)جنگل                       د)هيچ كدام

21- اولين گروه مهره داراني كه روي زمين به وجودآمده اند،چه نام دارند؟
الف)خزندگان                    ب)ماهي ها               ج)تك سلولي ها                 د)پرندگان

22- چرا ازهمۀ بدن موجودات زنده فسيل تشكيل نمي شود؟


23- قاره ها چگونه به وجود آمده اند؟

24- خاك،كدام يك ازموارد زير را به گياه مي دهد؟
الف)نورخورشيد                       ب)هوا                        ج)موادمعدني                     د)آب

25- چرادرمناطقي كه داراي شيب مي باشند زمين هاي كشاورزي را پله پله مي كنند؟
الف)براي آساني كاشت بذر                                 ب)براي آسان آب دادن
ج)آساني درو وبرداشت محصول                           د)جهت جلوگيري ازفرسايش خاك


26- درجاهاي خالي كلمه هاي مناسب بنويسيد.
چريدن زياد دام ها يكي ازعوامل..............است.
خاك ازخرد شدن..................ايجاد مي شود.
اهميت خاك رودركشاورزي به علت داشتن................است.

27- كشاورزان براي جبران موادغذايي چه مي كنند؟


28- ريزش خاك كنارجاده براثرچه عواملي است؟


29- چه عواملي باعث مي شود خاك حاصل خيزي خود را ازدست بدهد؟30- چراتوصيه مي شود كه برگ هاي ريخته شده را زيرخاك پنهان كنيم؟31- درچه نوع زميني،پس ازبارندگي شديد،احتمال جاري شدن سيل بيشتراست؟دليل بياوريد.32- جواب درست يانادرست رامشخص كنيد.                                       درست      نادرست
ازبدن همۀ جانوران فسيل درست مي شود.                                             O                          بيشترغذاهاي ما ازخاك به دست مي آيد.                                                                     O
آب درهمه نوع خاكي به يك اندازه نفوذ مي كند.                                       O                   O 

33- لايۀ مياني زمين چه نام دارد؟
الف)گوشته                 ب)پوسته                   ج)هسته                 د)لايۀ دروني

34- كدام لايۀ زمين ازمواد نيمه جامد تشكيل شده است؟
الف)پوسته                   ب)گوشته                 ج)هستۀ دروني                   د)هستۀ بيروني

35- چراپوستۀ زمين براي ما بسيارمهم است؟

36- آتشفشان راتعريف كنيد.


37- چه موادي ازدهانۀ آتشفشان خارج مي شود؟


38- هستۀ زمين ازچه موادي تشكيل شده است؟

39- زمين لرزه چيست؟


40- يك كوه آتشفشان فعال و يك كوه آتشفشان غيرفعال را درايران نام ببريد.


41- مخمرچيست؟


42- خميرترش چيست وازآن چه استفاده اي مي كنند؟

43- ويروس ها دركجا مي توانند فعاليت كنند؟


44- مخاط چه تأثيري درمحافظت ازبدن دارد؟


45- باكتري ها چه زيان هايي دارند؟

46- دوقسمت اصلي دستگاه عصبي را نام ببريد.


47- چهار راه مراقبت ازگوش رابنويسيد.


48- چرانفت وگازجبران نشدني هستند؟


49- عوامل آلودگي آب ها چيست؟


50- قارچ ها و جلبك ها چه تفاوتي باهم دارند؟51- جمله هاي درست و نادرست رامشخص كنيد.                                       درست                            نادرست
ميكروب ها همراه آب و غذا وارد معده مي شوند.                                         O                        O
بعضي ازگلبول هاي سفيد پادتن ترشح مي كنند.                                   O                                      O
ويروس فلج اطفال به دستگاه تنفس آسيب مي رساند.                                      O                                O
مادۀ نسبتاًچسبناك و مرطوب داخل بيني و دهان مخاط نام دارد.                         O                        O      


نگارش:

 
‌                                        پرهام رحمانيان(كلاس پنجم2)                               

+ نوشته شده در  هفتم اردیبهشت 1391ساعت 12:9  توسط صمصام اله یاری | 
{به  نام خدا}

نام ونام خانوادگی:

پیک آدینه : جغرافی

الف) گزینه ی صحیح را با علامت     مشخص کن :

1-مرکز استان های گلستان و هرمزگان به ترتیب کدام یک از شهرهای زیر است؟

1)رشت و شیراز                                                  2)گرگان و اهواز

3)گرگان و بندر عباس                                            4)گیلان و بندر عباس

 

2-کدام یک از استان های زیر ، مهم ترین مرکز تولید پنبه ایران است ؟

1)مازندران             2)گیلان                    3)خوزستان               4)گلستان

 

3-از فعالیت های مهم اقتصادی کدام کشور ماهی گیری است ؟

1)ایران                 2)ترکمنستان               3)جمهوری آذربایجان       4)ارمنستان

 

4-کدام یک از موارد زیر از صنایع مادر هستند ؟

1)ذوب آهن             2)اتومبیل سازی           3)ماشین سازی             4)موارد 1و3

 

5-کدام استان ها بیش تر صنایع کشور را در خود جای داده اند؟

1)اصفهان-مشهد     2)تهران-مشهد            3)تبریز-اصفهان     4)اصفهان-تهران

 

ب)در جای خالی کلمات مناسب بنویس :

1-از صنایع دستی مهم ترکمنستان ،................ است .

2-بخش کوچک تر جمهوری آذربایجان ، .................. است .

3-بیش تر منابع نفت ایران در .................... کشور قرار دارد.

4-مردم کشور ترکمنستان به زبان .............. صحبت می کنند.

 

ج)جدول را کامل کن :

بیش تر محصول پسته ی ایران در این استان است .

 

 

صنایع مادر

 

د)جمله های صحیح و غلط را با    مشخص کن :

غ

ص

 

 

 

 

 

 

 

 

1-کارخانه های پتروشیمی ، نفت را به مواد شیمیایی تبدیل می کنند.

2-کشور ما تقریبا دو برابر کشورهای افغانستان و ترکیه وسعت دارد.

3-آمودریا از افغانستان سر چشمه می گیرد.

4-ترکمنستان دارای منابع معدنی مانند نفت و آلومینیم است.

 

جمهوری آذربایجان

ه)جدول زیر را کامل کن :

 

مهم ترین رودها

شهرهای مهم

زبان

دین

پایتخت

موقعیت کشور نسبت به ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی)معین کن هر محصول مربوط به کدام استان است :

                             برنج                                   گلستان

                            نیشکر                                 کرمان

                            چای                                   گیلان و مازندران

                            پنبه                                    گیلان

                            پسته                                   خوزستان

 

تهیه کننده : فرحان خسروی

 

+ نوشته شده در  هفتم اردیبهشت 1391ساعت 12:0  توسط صمصام اله یاری | 
{به  نام خدا}

نام ونام خانوادگی:

تاریخ

گروهی

فردی

 

(ص-غ)

(ص-غ)

1-وقتی بت پرستان مکه فهمیدند که مسلمانان هجرت کرده اند ، دست از آزار مسلمانان برداشتند.

(ص-غ)

(ص-غ)

2-سال هجرت پیامبر از مکه به مدینه ، مبدا تاریخ مسلمانان است .

(ص-غ)

(ص-غ)

3- در زمان ابوبکر ، مسلمانان سرزمین های زیادی را به قلمرو اسلام افزودند .

(ص-غ)

(ص-غ)

4- پس از شکست خوارج در جنگ صفین ، یکی از آنها مامور کشتن حضرت علی (ع) شد.

(ص-غ)

(ص-غ)

5-امام حسین (ع) در روز دهم محرم سال 62 هجری ، به شهادت رسیدند.

(ص-غ)

(ص-غ)

6- بنی عباس ، ابو مسلم خراسانی را به فرماندهی نیروهای خود انتخاب کرد.

(ص-غ)

(ص-غ)

7- پس از مدتی همه  سرزمین های اسلامی ، به جز شام ، پیرو حضرت علی (ع) شدند.

(ص-غ)

(ص-غ)

8- شاهان ساسانی ، شاعران و دانشمندان را تشویق کردند .

(ص-غ)

(ص-غ)

9- سلسله های ترک ، مدت 500 سال بر ایران حکومت کردند .

(ص-غ)

(ص-غ)

10- سامانیان به رواج زبان فارسی اهمیت نمی دادند.

تهیه کننده : فرحان خسروی

+ نوشته شده در  پنجم اردیبهشت 1391ساعت 14:37  توسط صمصام اله یاری | 

{به  نام خدا}

نام ونام خانوادگی:

جغرافی : ترکمنستان

گروهی

فردی

 

(ص-غ)

(ص-غ)

1-در شرق کشور ترکمنستان ، دریای خزر قرار گرفته است .

(ص-غ)

(ص-غ)

2-در جنوب ترکمنستان ، افغانستان و پاکستان قرار دارند.

(ص-غ)

(ص-غ)

3- بخش عمده ای از کشور ترکمنستان را بیابان قره قوم فرا گرفته است .

(ص-غ)

(ص-غ)

4- در غرب ترکمنستان ، جلگه ی پست توران قرار دارد.

(ص-غ)

(ص-غ)

5-رودهای مرزی ترکمنستان و ایران ، تجن و فرات هستند.

(ص-غ)

(ص-غ)

6- پایتخت ترکمنستان عشق آباد است که نزدیک مرز افغانستان قرار دارد.

(ص-غ)

(ص-غ)

7- رود جیحون از کشور افغانستان سرچشمه می گیرد و به دریاچه ی آرال می ریزد.

(ص-غ)

(ص-غ)

8- در بیابان قره قوم ، شهر و روستایی وجود ندارد.

(ص-غ)

(ص-غ)

9- از شهرهای معروف ترکمنستان ، مرو و باکو هستند.

(ص-غ)

(ص-غ)

10- از صنایع دستی مهم ترکمنستان ، قالی بافی است.

تهیه کننده : فرحان خسروی

+ نوشته شده در  پنجم اردیبهشت 1391ساعت 14:35  توسط صمصام اله یاری | 

به نام خدا

  درس جغرافیا

 

ردیف

صفحه اول

بارم

1

استان را تعریف کنید

 

 

 

 

2

بیشترین منابع تفت ایران در کدام قسمت کشور قرار دارند؟

 

 

 

 

3

ترکمنستان

موقعیت کشور نسبت به ایران

مهم ترین محصول کشاورزی

زبان

مهم ترین رود

جلگه مهم

دین

 

 

 

4

رود ارس به کدام رود می پیوندد و به کجا می ریزد؟

 

 

 

5

چرا در کوهپایه ها تعداد شهرها و روستاها بیش تر است؟

 

 

 

6

هر کدام از کارخانه های زیر مربوط به کدام صنایع می باشد؟

کارخانه ماشین سازی     (                      )

کارخانه ی یخچال سازی (                      )

 

ردیف

صفحه دوم

بارم

7

کشت دیم با کشت آبی چه تفاوتی دارد؟

 

 

 

 

8

منظور از ییلاق و قشلاق چیست؟

 

 

 

 

9

چرا در کناره ی دریای خزر جمعیت زیادی ساکن شده اند؟

 

 

 

 

10

دو مورد از مشکلاتی را که بر اثر افزایش جمعیت به وجود  می آید ذکر کنید.

 

 

 

 

11

به جای نقطه چین کلمه مناسب را بنویسید.

الف) به مجموعه افرادی که در یک جا زندگی می کنند ........................ می گویند.

ب) هر چه از ناحیه مرکزی ایران به سمت کوهپایه های ...................... و ......................... پیش برویم تعداد شهرها و روستاها افزایش می یابد.

 

12

استفاده از ماشین ها و ابزار پیشرفته چه تأثیری بر تولید محصولات کشاورزی دارد؟ چرا؟

 

 

 

13

کدام یک از صنایع زیر جزء صنایع مادر هستند؟

الف) کارخانه تولید پارچه ¨    ب) کارخانه ذوب آهن ¨    ج) یخچال سازی ¨

 

ردیف

صفحه سوم

بارم

14

کشت برنج به چه آب و هوایی نیاز دارد و در کدام مناطق ایران کشت می شود؟

 

 

 

 

15

در کارخانه های پتروشیمی چه کارهایی انجام می دهند بزرگترین مجتمع پتروشیمی ایران در کجاست؟

 

 

 

16

ناحیه کناره دریای خزر وسعت کمی دارد اما جمعیت زیادی را در خود جای  داده است علت آن را ذکر کنید.

 

 

 

 

17

چرا یک شهر را به عنوان مرکز استان انتخاب می کنند؟

 

 

 

 

18

چهار مورد از کارهای کشاورزی را که با ماشین انجام می پذیرید و به انسان می کند نام ببرید.

 

 

 

 

 

19

چرا خرما در نواحی گرم و خشک به دست می آید؟

 

 

 

 

ردیف

صفحه چهارم

بارم

20

به پرسش های زیر پاسخ دهید :

مرکز هر استان چه نام دارد؟

کردستان ...............................                 خراسان رضوی ............................... 

خراسان جنوبی ...............................         گیلان ...............................

خراسان شمالی ...............................         کهگلیویه و بویر احمد ...............................

یکی از دریاهای جنوبی ایران ...............................  

یک دریاچه در شمال غربی ایران نام ببرید. ...............................

 

21

* کوچکترین کشور همسایه ایران کدام است؟

ترکمنستان ¨        عراق ¨      ارمنستان ¨     ترکیه ¨

 

* کدام کشور در شمال ایران قرار دارد؟

پاکستان ¨         ترکمنستان ¨          عراق ¨         ترکیه ¨

 

 

22

                                                                                   ص          غ

*کشت آبی نیازی به آبیاری ندارد                                       ¨     ¨

*استان گیلان مهم ترین ناحیه ی تولید چای در کشور است.         ¨                                                                ¨

*بخش زیادی از بنزین کشور ما به سایر کشورهای جهان صادر می شود.

                                                                              ¨       ¨

 

23

ارمنستان چگونه سرزمینی است و بعضی از قله های آن چند متر ارتفاع دارند؟

 

 

 

24

بزرگ ترین دریاچه ی کشور ارمنستان چه نام دارد؟

 

 

25

مردم کشور ارمنستان پیرو چه دینی هستند و به چه زبانی صحبت می کنند؟

 

 

 

ردیف

صفحه پنجم

بارم

26

با توجه به وضع ناهمواری ها در ارمنستان آب و هوای این کشور به کدام ناحیه ی آب و هوایی ایران شبیه است ؟ چرا؟

 

 

 

 

27

محصولات کشاورزی ارمنستان را نام ببرید.

 

 

 

 

28

*در غرب کشور ترکمنستان کدام دریا قرار گرفته است؟

 

* در جنوب کشور ترکمنستان کدام کشورها قرار دارند؟

 

 

 

29

رودهای مهم ترکمنستان از کدام کشورهای همسایه سرچشمه می گیرند؟

 

 

 

 

30

ترکمن های ایران در کجا زندگی می کنند و در همسایگی کدام کشور زندگی          می کنند؟

 

 

 

31

*شغل بیشتر مردم ترکمنستان چیست؟

 

*از صنایع مهم ترکمنستان ........................... است.

 

 

32

صنعت را تعریف کنید.

 

 

 

ردیف

صفحه ششم

بارم

33

صنایع مصرفی را تعریف کنید  و چند صنایع مصرفی را نام ببرید.

 

 

 

 

34

صنایع مادر را تعریف کنید و چند تا صنایع مادر را نام ببرید.

 

 

 

 

35

اولین کارخانه ی ذوب آهن ایران در نزدیکی کدام شهر ساخته شده است؟

 

 

 

36

از پالایشگاه مهم کشور ................... می باشد.

 

 

 

37

کشور ایران یکی از مهم ترین ......................... و ......................... نفت در جهان است.

 

 

 

38

نفت خام چگونه تصفیه می شود؟

 

 

 

 

39

منابع انرژی سوخت را نام ببرید.

 

 

 

 

40

چند منابع انرژی را نام ببرید.

 

 

 

ردیف

صفحه هفتم

بارم

41

در هر شهرستان تعدادی ................................. و ....................................  وجود دارد.

 

 

42

جمعیت را تعریف کنید.

 

 

 

 

43

پرجمعیت شهرها کدامند و در کجا قرار دارند؟

 

 

 

 

44

مهم ترین محصولات کشاورزی ایران را نام ببرید.

 

 

 

 

45

کدام نواحی ایران برای کشت دیم مناسب نیستند؟ چرا؟

 

 

 

 

46

گیاه برنج به .............................. و ............................... و ............................. نیاز دارد.

 

47

بیش تر برنج ایران در .............................. و در استان های  ............................ و ............................ کشت می شود .

 

 

48

بیشتر محصول پسته ی ایران در کدام استان تولید می شود؟

 

 

49

در گذشته انسان برای کشاورزی بیش تر از چه نیرویی استفاده می کرد؟

 

 

 

ردیف

صفحه هشتم

بارم

50

استان هایی که بیش تر صنایع کشور را در خود جای داده اند را نام ببرید.

 

 

 

51

در کارخانه های ذوب آهن ..................................... تولید می شود.

 

52

مهم ترین رود ترکمنستان چه نام دارد؟

 

53

کالاهایی که از کشور ترکمنستان به کشورهای دیگر صادر می شوند را نام ببرید.

 

 

 

 

54

محصولات کشاورزی جمهوری آذربایجان را نام ببرید.

 

 

 

55

صنایع مصرفی در کجا قرار دارند؟

 

 

 

56

مهم ترین ناحیه ی تولید چای در کدام کشور است؟

 

 

 

57

کشور پهناور ایران از چه نظر در جهان اهمیت خاصی دارد؟

 

 

 

58

از نفت و گاز چه ماده ای به دست می آید؟

 

 

 

59

در کنار مرز ایران و جمهوری آذربایجان چند شهر وجود دارد و هر کدام در کجا قرار گرفته اند؟

 

 

60

جمهوری آذربایجان از چند قسمت تشکیل شده است و به وسیله ی کدام کشوراز یکدیگر جدا شده اند؟

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجم اردیبهشت 1391ساعت 14:32  توسط صمصام اله یاری | 

13

دبستاني 400 نفر دانش آموز دارد. 15% آن ها به ديدن موزه رفته اند . چند نفر رفته اند؟ چند نفر نرفته اند؟

 

14

قيمت كتابي 3500 تومان است . آن را با 20% تخفيف خريديم.

الف) چند تومان تخفيف گرفته ايم؟

ب) چند تومان بايد به فروشنده بدهيم؟

 

15

بر2

بر9

بر5

بر3

عدد

 

 

 

 

850

 

 

 

 

960

 

جدول را كامل كنيد.

 

 

 

16

حسين 150 تومان پول داشت . ثلث آن را خرج كرد. چقدر برايش باقي مانده است؟

 

17

كدام يك از تغييرات پايين قيمت كالا را بيشتر گران مي كند.

الف) ابتدا 20% قيمت آن را اضافه مي كنيم. سپس 10% قيمت  جديد را از آن كم كنيم.

ب) ابتدا 30% قيمت آن را اضافه مي كنيم . سپس 20% قيمت جديد را از آن كم كنيم.

پ) ابتدا 40% قيمت آن را اضافه مي كنيم . سپس 30% قيمت جديد را از آن كم كنيم.

ج) ابتدا 50% قيمت آن را اضافه مي كنيم. سپس 40% قيمت جديد را از آن كم كنيم.

18

جمعيت منطقه اي 5000 نفر است . هر 5 سال 4% به جمعيت آن منطقه اضافه مي شود. پس از ده سال جمعيت ‌آن منطقه چقدر است؟

 

19

پيراهني را با 10% تخفيف به قيمت 6300 تومان خريديم قيمت اصلي پيراهن چند تومان بوده است ؟‌

 

20

كسر  چند  درصد  است؟

 

21

براي شماره گذاري صفحات يك كتاب 2769 رقم به كار رفته است . اين كتاب چند صفحه دارد؟

 

22

مجموع 6 عدد صحيح فرد متوالي 96 مي باشد. بزرگترين عدد آن را بدست آوريد؟

 

 

+ نوشته شده در  پنجم اردیبهشت 1391ساعت 14:28  توسط صمصام اله یاری | 

25

رقمي كه داخل پرانتز است ، 000/20 برابر كدام رقم است ؟ 47936 (6)5

الف)‌9             ب) 7               ج) 4                      د) 3

 

سوالات تشريحي

1

محيط يك مثلث متساوي الساقين 1 متر است . اگر يك ساق آن  متر باشد ،ضلع سوم آن چقدر است ؟

 

2

قطاري 24 سالن دارد كه هر سالن 8 كوپه كه ظرفيت هر كوپه 5 نفر مسافر است . اين قطار چند نفر ظرفيت دارد؟

 

3

محيط زميني به شكل مربع 84 متر است. مساحت اين زمين چند متر مربع است ؟

 

4

اتومبيلي ساعت '50  10 از شيراز به طرف اصفهان حركت كرده و در ساعت '29  4 بعدازظهر همان روز به اصفهان رسيد . اين اتومبيل چه مدت در راه بوده است ؟‌

 

5

سه چهارم 12 تا برابر است با ............................. تا (با رسم شكل)

 

6

احمد 3600 تومان پول داشت. 30% آن را خرج كرده ، چقدر پول برايش باقي مانده ؟‌

 

7

نسبت پول رضا به علي مثل 3 به 5 مي باشد. آنها را روي هم 1600 ريال پول داشته اند . پول هر يك را حساب كنيد.

 

8

مجموع سن پدر و پسري 75 مي باشد. اگر نسبت سن پدر به سن پسر 4 به 1 مي باشد سن هر كدام چند سال است ؟‌

 

9

كسر را به عدد مخلوط و عدد مخلوط را به كسر تبديل كنيد.

10

اگر نسبت طول به عرض مستطيلي 3 به 2 باشد و محيط آن 80 سانتي متر باشد. طول و عرض آن را حساب كنيد؟

 

11

مريم يك كتاب 300 صفحه اي را  آن را خوانده چند صفحه مانده است ؟

 

12

اختلاف پول علي ومحمد 160 ريال است اگر نسبت پول علي به محمد 7 به 5 باشد پول هر كدام را حساب كنيد؟

 

+ نوشته شده در  پنجم اردیبهشت 1391ساعت 14:25  توسط صمصام اله یاری | 

11

با اعداد 2 و5 و8 چند عدد سه رقمي بدون تكرار ارقام مي توان نوشت؟

الف) 3                ب) 4                   ج) 5                         د) 6

12

اگر ضلع مربعي را سه برابر كنيم ، مساحت آن چند برابر مي شود؟

الف) 3               ب) 7                   ج) 9                         د) 12

13

مجموع چهار عدد متوالي زوج 132 مي باشد  عدد بزرگ تر كدام است ؟‌

الف) 11             ب)12                  ج) 15                       د) 18

14

 از  پولي 2000 ريال است . كل پول چند تومان است ؟

الف) 1200         ب) 3000             ج) 5000                   د)12000

15

مجموع زاويه هاي داخلي يك هفت ضلعي چند درجه است ؟‌

الف) 840          ب) 900               ج) 920                     د) 825

16

خارج قسمت تقسيم مقابل برابر با كدام يك از اعداد زير است ؟              

الف) 2020        ب)2000             ج) 2002                    د) 2200

17

چند خط موازي با خط (ب ر) مي توان رسم كرد كه از نقطه ي (م) بگذرد .

الف) يك خط     ب) دو خط           ج) سه خط                  د) خيلي زياد

18

متوازي الاضلاعي كه زاويه هاي آن قائمه باشد ، چه نام دارد ؟

الف) مربع         ب) لوزي              ج) مستطيل                 د) ذوزنقه

19

از تقسيم عددي بر 9 عدد 7 حاصل شد ، آن عدد كدام است ؟

الف) 63           ب) 45                ج) 72                        د) 54

20

براي رسم يك خط حداقل چند نقطه از آن بايد داشته باشيم؟

الف) يك نقطه    ب) دو نقطه         ج) سه  نقطه                د) بي شمار

21

در مثلث قائم الزاويه چند ارتفاع را بايد رسم كنيم تا همه ي ارتفاع ها را رسم كرده باشيم؟

الف) 1             ب) 2                 ج) 3                          د) هيچ

22

با اضافه كردن 213 به كدام يك از اعداد زير دويست و پنجاه و شش هزار وسي و پنج حاصل مي شود؟

الف) 25422     ب) 255822        ج) 26658                   د) 25848

23

يكان ميليون در عدد 19207511008 كدام رقم است ؟

الف) 2             ب) 7                 ج) 9                        د) 5

24

كدام يك از اعداد زير بر 3 بخش پذير است ؟

الف)‌812         ب) 220              ج) 358                     د) 495

+ نوشته شده در  پنجم اردیبهشت 1391ساعت 14:23  توسط صمصام اله یاری | 

نام ونام خانوادگي :

نام مدرسه :

بسم الله الرحمن الرحيم

طراح : علي مهريان خاني

تاريخ :

ساعت شروع :‌

 

رديف

سوالات تستي

1

كدام گزينه برابر  است؟

الف) 40 تا             ب) 60 تا              ج) 90 تا           د) 70 تا

2

كدام يك از كسرهاي زير مساوي كسر  است؟

الف)                    ب)                     ج)                د)

3

كدام يك از كسرهاي زير از بقيه بزرگتر است ؟

الف)                     ب)                       ج)                  د)

4

اختلاف دو  عدد 6 رقمي همواره كوچكتر از كدام يك از عددهاي زير است ؟

الف) 899000            ب) 899900               ج) 899990          د) 899999

5

با اعداد 1، 2 ، 3 چند كسر كوچك تر از واحد ميتوان نوشت؟

الف) 1                    ب) 2                        ج) 3                   د) 4

6

كدام گزينه درست است ؟

الف)         ب)             ج)          د)

7

كدام يك از عددهاي زير بر 8 بخش پذير است ؟‌

الف) 8951              ب) 1256                  ج) 2890               د) 6594

8

كدام يك از اعداد زير بر عدد 15 بخش پذير است ؟‌

الف) 1892              ب) 3495                  ج) 1250               د) 9541

9

حاصل  كدام است ؟‌

الف)                ب)                    ج)                   د)

10

در شماره گذاري يك كتاب 185 صفحه اي چند رقم به كار مي رود؟

الف) 85                ب) 86                     ج) 99                    د) 185

+ نوشته شده در  پنجم اردیبهشت 1391ساعت 14:19  توسط صمصام اله یاری | 

1ـمن عددی سه رقمی هستم که رقم صدگانم سه برابر رقم دهگانم و رقم دهگانم سه برابر رقم یکانم می باشد . مجموع رقمهای من چقدر است؟

 

        1)11        2) 12          3) 13         4)14

 

2ـطول قد درختی در هر 5 سال دو برابر می شود . پس از 20 سال طول قد درخت چند برابر خواهد شد؟ 

 

      1)8          2) 16           3) 6            4) 12

 

3ـاگر عددی را بر 9 تقسیم کرده باشیم و خارج قسمت 14 و باقی مانده 3 باشد رقم یکان آن عدد چند است ؟

 

     1)9          2) 8             3) 3            4) 4

 

4ـباقی مانده ی تقسیم یک عدد صحیح بر 4 چه عددهایی ممکن است باشد ؟

 

      1)صفر     2)اعداد بزرگتر از 4           3) 0و1و2و3و4               4) 0و1و2و3

 

5ـاگر در یک تقسیم ، مقسوم و مقسوم علیه را در عدد 5 ضرب کنیم :

 

1)باقی مانده 5 برابر می شود      2) خارج قسمت 5 برابر می شود   

 

       3)خارج قسمت نصف می شود      4) فقط باقی مانده ثابت می ماند

 

6ـبرای بریدن یک لوله ی آهنی و تقسیم آن به 4 لوله ی هم اندازه 60 دقیقه وقت لازم است . اگر بخواهیم لوله ی مشابه آن را به 8 قسمت مساوی تقسیم کنیم ، چقدر وقت لازم است ؟

 

       1)100 دقیقه        2)120دقیقه        3)140دقیقه        4)150دقیقه

               

7ـاگر بخواهیم از یک میله ی فلزی 70 سانتیمتری 5 تکه ی 10 سانتیمتری ببریم ، چند برش لازم است ؟

 

       1)7                  2)6                3) 5                 4) 4

 

8ـبزرگترین عددی را که در نامساوی 2320 >8×     می توان نوشت برابر است با :

 

       1)290            2) 200            3) 389            4) 289

 

9ـ هنگام تولد علی ، برادرش 13 سا له و خواهرش 18 سا له بود ، حالا علی 7 سال دارد . مجموع سن علی ، خواهر و برادرش چند سال است ؟

 

1)       38         2) 13            3) 45               4) 52

 

10ـسه سال قبل ، سن پدری 33 سال و سن فرزندش 3 سال بود . 4 سال بعد سن پدر چند برابر سن فرزندش خواهد بود ؟

 

1)       4         2) 5              3) 6                4) 7

 

11ـمجموع دو عدد 30 و اختلاف آنها 12 می باشد . عدد بزرگتر را بدست آورید؟

 

1)       9        2) 18            3) 19             4) 21

 

12ـمجموع پول رضا و برادرش 190 تومان می باشد . رضا 18 تومان از برادرش کمتر دارد. برادر رضا چقدر پول دارد ؟

 

        1)104        2) 86            3) 92             4) 114

 

13ـ یک دامداری 320 راس گاو و گوسفند نگهداری می کند. اگر تعداد گوسفندها 20 راس بیشتر از گاوها باشد ، تعداد گاوها جقدر می باشد؟

 

          1)160         2) 150          3) 170         4) 300

 

14ـ می خواهیم در کوچه ای به طول 310 متر تعدادی پرچم نصب کنیم . اگر به فاصله ی هر 15 متر یک پرچم نصب شود و اولین پرچم در ابتدای این کوچه نصب شده باشد چند پرچم لازم است؟

 

        1)20           2) 21            3) 19           4) 22

 

15ـ اگر از سه برابر عددی 8 واحد کم کنیم ، حاصل 67 می شود . آن عدد کدام است ؟

 

        1)24          2) 25           3) 59           4) 75

 

16ـ اگر عدد 73 را 12 بار در خودش ضرب کنیم رقم یکان آن چند خواهد بود ؟

 

        1)یک        2)شش            3) دو           4) چهار

 

17ـ اعداد 1 تا 14 را در هم ضرب کرده ایم . رقم یکان حاصل ، برابراست با :

 

        1)صفر       2) یک          3) چهار          4) هشت

 

18ـ اعداد فرد از 1 تا 14 را در هم ضرب کرده ایم . رقم یکان حاصل ضرب ، برابر است با :

 

        1)صفر       2) یک          3) چهار          4) پنج 

 

19ـ احمد 6 سال از خواهرش بزرگتر است . اگر 2 سال دیگر ، سن احمد دو برابر سن خواهرش باشد ، 4 سال دیگر احمد چند سال از خواهرش بزرگتر است ؟

 

1)       6       2) 9          3) 10           4) 13

 

20ـ عددی را بر 8 تقسیم کردیم ، خارج قسمت 9 و باقی مانده آن 5 است . آ ن عدد بر کدام یک از اعداد زیر بخش پذیر است ؟

 

1)       3       2) 5         3) 7            4) 9

 

21ـ اگر بزرگترین عدد زوج 4 رقمی را به عدد .... اضافه کنید آن عدد بر 5 بخش پذیر خواهد شد.

 

          1)335      2)376       3) 471        4) 497

 

22ـ چند عدد 3 رقمی وجود دارند که بر 9 بخش پذیر باشند و رقم صدگان آنها 2 برابر یکان آن باشد ؟

 

          1)1        2) 2          3) 3             4)5

                                                                  

23-  مجموع جاهای خالی در ضرب روبرو برابر است با

                                                                                                                                          

         1)18       2)20           3) 25         4)27

                                                                                                                                9        ×

                                                                                                                                5  7 2 

 

24- اگر عددی سه رقمی ، باقی مانده ی تقسیم آن بر 9 مساوی 5 باشد باقی مانده تقسیم همان عدد بر 3 چقدر است ؟

 

        1)5          2)صفر         3) 1          4) 2

 

25- کوچکترین عدد 3 رقمی  فرد بخش پذیر بر 3 را از بزرگترین عدد 4 رقمی زوج بخش پذیر بر 5 کم می کنیم . عدد حاصل بر کدام یک از گزینه های زیر بخش پذیر است ؟

 

            1)2          2) 3           3) 4         4) 7

 

26- عددی را سه برابر کردیم ، کوچکترین عدد سه رقمی بدست آمد که بر 3 و 5 بخش پذیر است . آن عدد کدام است ؟

 

           1)135        2) 105       3) 35          4) 45

 

27- چند عدد دو رقمی وجود دارد که بر 6 بخش پذیر باشد ولی بر 3 بخش پذیر نباشد ؟

 

       1)2             2) 6            3) هیچ            4)8

 

28- کدام دسته از اعداد زیر را باید در مربع قرار داد تا عدد (5      123 ) بر 15 بخش پذیر باشد ؟

 

       1)3و2و1       2) 5و3و1       3) 6و3و0      4) 7و4و1       

 

29- با رقمهای 7و5و3 چند عدد سه رقمی می توان نوشت که بر 3 بخش پذیر باشد ؟

 

         1)6           2) 9               3) 15           4) 27

 

30- اگر عددی بر 2 بخش پذیر باشد ولی بر 14 بخش پذیر نباشد بر کدام یک از اعداد زیر بخش پذیر نیست ؟

 

          1)3         2) 5             3) 9              4) 7

 

31- کدام مجموعه از اعداد زیر فقط بر عدد یک وبر خودشان بخش پذیرند ؟

 

           1)14و25و42          2) 17و5و111          3) 13و31و101         4) 23و39و19

 

32-  اگر کوچک ترین عدد چهار رقمی بخش پذیر بر 9 و بزرگ ترین عدد سه رقمی بخش پذیر بر 5 را بنویسیم اختلاف آنها چقدر است؟

 

            1)3                    2) 4                    3) 14                        4) 13

 

33- عددی را 5 برابر کردیم . بزرگ ترین عدد سه رقمی بدست آمد که بر 3 و 5 بخش پذیر است . آ ن عدد کدام است ؟

 

           1)995            2) 990                    3) 198                        4) 199

 

34- بزرگترین عدد سه رقمی که باقی مانده ی تقسیم آن بر 3 برابر 2 باشد کدام است ؟

 

           1)999             2)998                 3)997                        4) 996

 

35- باقی مانده تقسیم عددی بر 3 برابر 2 می باشد . اگر از این عدد 7 واحد کم کنیم باقی مانده ی تقسیم آن عدد بر 3 چقدر خواهد شد ؟

 

 

           1)صفر           2) 1                 3) 2                      4) 3

 

36-اگر مخرج یک کسر را دو برابر کنیم حاصل کسر چه تغییری می کند ؟

 

           1)دو برابر می شود       2) نصف می شود        3) تغییری نمی کند       4) یک چهارم می شود

 

37- صورت کسری را چهار برابر و مخرج آن را نصف می کنیم کسر چند برابر می شود ؟

 

       1)2             2) یک دوم         3) 8              4) یک هشتم

 

38-  بر روی یک نیم خط ، پنج نقطه ی متمایز گذاشته ایم ، چند نیم خط در شکل وجود دارد ؟

 

          1)12       2) 10             3) 6           4) 5

 

39-خارج قسمت تقسیم 927÷927927927 برابر کدام گزینه است ؟

 

          1)111        2) 10101        3) 1001001        4) 1010100

 

40- بزرگترین عدد شش رقمی ، چند برابر بزرگترین عدد سه رقمی است ؟

 

         1)11            2) 101          3) 1010           4) 1001

 

41- هر گاه عددی بر 100 بخش پذیر نباشد باقی مانده ی تقسیم آن عدد بر 100 ، کدام یک از گزینه های زیر می تواند باشد ؟

 

        1)از 0 تا 100       2) از 1 تا 100       3) از 0 تا 99         4) از 1 تا 99

 

42-  در اعداد از 1 تا 100 ، چند عدد وجود دارد که در آنها رقم 6 وجود داشته باشد ؟                                                                                                                                                                                                                 

 

         1)10                2) 11                 3) 19                   4) 20

 

43-  من چه عددی هستم ؟ اگر مرا 3 برابر کرده و سپس 6 واحد به من بیفزایی و بر 6 تقسیم کنی کوچکترین عدد فرد دو رقمی بدون تکرار ارقام بدست می آید ؟

 

         1)12             2) 18                 3) 24                 4) 30

 

44- سه عدد 1722 ، 2553 ، 6677  را در هم ضرب کرده ایم . رقم یکان عدد به دست آمده ، چند است ؟

 

          1)2            2) 3                   3) 5                 4) 9

 

45- با ارقام 0 ، 1 ، 3 ، 5 چند عدد چهار رقمی بدون تکرار ارقام ، می توان نوشت ؟

 

          1)16           2) 18             3) 20               4) 24

 

46- اگر 8 مهره ی زرد و 3 مهره ی قرمز و 7 مهره ی بنفش داخل یک کیسه داشته باشیم حداقل چند مهره برداریم که از هر سه رنگ داشته باشیم ؟

 

          1)16         2) 3             3) 18                   4)15  

 

 

47- مجموع پول سه نفر 1200 تومان است . پول اولی از دومی 400 تومان بیشتر و پول دومی از سومی 200 تومان کمتر است . پول دومی چقدر است ؟

 

         1)200         2) 600         3) 400          4) 300

 

48- سن علی 3 سال بیشتر از سن زهرا است و سن زهرا 7 سال بیشتر از سن فاطمه می باشد . اگر مجموع سن این سه نفر 62 سال باشد سن زهرا چقدر می باشد ؟

 

 

        1)15          2) 22           3) 25          4) 12

 

49-  حاصل عبارت 1- 2+3 -4+ ... +97 – 98+ 99 – 100 برابر است با :

 

        1)50            2) 100         3)200            4) 101

 

50- چند عدد سه رقمی داریم که دهگان و صدگان آ ن ها با هم مساوی و بر 5 بخش پذیر باشند ؟

 

          1)9           2) 10         3) 18          4)20

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجم اردیبهشت 1391ساعت 14:12  توسط صمصام اله یاری | 

 

 

 

              ازمون صحیح   وغلط        (درس 12 قاجاریه  )

 

 

 

 

فردی

 

 

گروهی

 

 

 

1)      پس از اقا محمد خان، فتحعلی شاه به حکومت رسید.      

(ص-غ)

(ص-غ)

2)      دارا الفنون با تلاش ناصرالدین شاه ساخته شد.

(ص-غ)

(ص-غ)

3)      امیر کبیرصدر اعظم لایق و توانای قاجاریه بود.

(ص-غ)

(ص-غ)

4)      فتحعلی شاه  ،حکومت زند را از بین برد.

(ص-غ)

(ص-غ)

5)      شیراز پایتخت حکومت    قاجار بود.

(ص-غ)

(ص-غ)

6)      در زمان ناصرالدین شاه ،گرجستان به روسیه وا گذار شد.

(ص-غ)

(ص-غ)

7)      جنگ بین ایران و روسیه بیش از 11 سال طول کشید.

(ص-غ)

(ص-غ)

8)      پس از قتل امیر کبیر حکومت قاجاریه قوی شد.

(ص-غ)

(ص-غ)

9)      امیر کبیر در مدت چهار سالی که صدر اعظم ایران بود برای بهبود وضع کشور کارهای مهمی انجام داد.

(ص-غ)

(ص-غ)

10)  امیرکبیر مانع دخالت کشور های بیگانه در امور داخلی کشور شد        

(ص-غ)

(ص-غ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

به نام خدا

20مورد انشا های کامل کردنی و تخیلی

1)زنگ خانه به صدا در آمد در حیاط را باز کردم او را دیدم چقدر خوشحال شدم به طرفش رفتم ....

2)-صیاد در کلبه خود ، وسط جنگل ، به خواب رفت ، خورشید طلوع کرد ه بود . آرام آرام از خواب بیدار شد تفنگ خود را بر داشت و با نام خدا ر ا هی جنگل شد.  ناگهان صدایی شنید به طرف صدا رفت و ....

3)-در کنار ساحل روی شن های داغ دراز کشیده بودم ناگهان موجی بزرگ آمد و مرا با خود به دریا بردو....

4)- شب امتحان بود و من بسیار دلهره داشتم کم کم پلک هایم سنگین شد که یک دفعه ...

5)- با خواهرم در خانه مشغول بازی بودیم  او از من خواهش کرد که برایش یک لیوان آ ب بیاورم ، به حرفش گوش نکردم .او رفت تا برای خودش آب بیاورد ،ناگهان فریاد بلندی کشید و ....

6)- داشتم گلدان ها را در حیاط آب می دادم چشمم به گلدان پدر بزرگم افتاد، آمدم ان را جا به جا کنم که ...

7)- غروب بود از سر کار بر می گشتم  پیچ و خم کوچه ها را یکی یکی پشت سر می گذاشتم  هر چه به خانه نزدیک تر می شدم کوچه شلوغ و شلوغ تر می شد به خانه که رسیدم دیدم ....

 

8)-سکوت سنگینی دشت را فرا گرفته بود. گهگا هی صدای شلیک گلوله ای از سوی دشمن به گوش می رسید .نزدیک صبح بودکه  ....

9)-صبح زود با صدای زنگ ساعتم از خواب بیدار شدم .صبحانه را خوردم داشتم لباس مدرسه ام را می پوشیدم  که یک دفعه یادم آمد که ....

10)- دوستم فرهاد به خانه ی ما آمد تا تکالیفمان را بنویسیم ، کم کم هوا داشت تاریک می شد تلفن زنگ زد و ....

11)- امروز عصر قرا راست برای ما مهمان بیاید ، خانواده عمویم مهمان ما هستند من خوشحالم چون می توانم با پسر عمویم بازی کنم   ولی خدای من ، من امروز  ....

12)- قرار بودفردا صبح زود  با خانواده ام به شیراز حرکت کنیم برای همین کارهایمان را زود انجام دادیم و بار وبنه سفر را بستیم تا شب زود بخوابیم ناگهان زنگ تلفن به صدا در آمدو ....

13)- در اتاق روی تختم دراز کشیده بودم و مشغول گریه کردن بودم چون مادر بزرگم چند روزی بود که حالش بد شده بود ، مادرم در زد رفتم در خانه را باز کردم دیدم که ....

14)-هر چقدر کتاب تاریخ را می خواندم از آن بیشتر بدم می آمد تا اینکه مشغول خواندن سرگذشت   ....

 

15)-تمرین های ریاضی را خوب بلد نبودم ، وقتی سر کلاس حاضر شدم ناگهان معلم ریاضی ....

 

 

16)-  زنگ خانه به صدا در آمد رفتم در را باز کردم ، پستچی بود. خدای من، نامه از طرف ....

 

17)-دیروز تمام وقتم را برای اجرای سرود گذراندم تا فردا در جشن دهه ی فجرآن را اجرا کنم اما صبح که از خواب بیدار شدم دیدم ....

 

18)-   سوار هواپیما که شدم دلهره عجیبی سراسر وجودم را فرا گرفته بود ، کم کم مسافران سوار شدند  ، هواپیما از زمین بلند شد  ، مدتی بعد ناگهان....

 

19)- امروز روز موعود بود قرار بود کارنامه هارا بدهند ،    مادر ها می آمدند تا کارنامه هارا بگیرند  مادرم آمد ، از ترس اب دهانم را هم نمی توانستم قورت بدهم نزدیک مادرم شدم ، به کارنامه نگاه کردم  خدای من ...

 

20)-روز چهاردهم فروردین بود صبح زود بیدار شدم ، کمی صبحانه خوردم و لباس های نو وتمیز خود را که از قبل آماده کرده بودم پوشیدم  راهی مدرسه شدم هوا بارانی بود  یک دفعه ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی                                                      به نام خدا                                                            

ارزشیابی مستمر

علوم پنجم دبستان

1

کدام یک از گروه ها اتم های یکسانی دارند

الف -  نمک و الکل               ب- اکسیژن و آب            ج- مس و ئیدروژن            د- آب و نمک 

0.5 نمره

2

کدام مورد از تغییرات زیر شیمیایی است ؟

الف – آرد کردن گندم         ب- درو کردن گندم            ج- پختن نان           د – خشک شدن نان

0.5 نمره

3

بالا بردن یک جسم به وسیله اهرم در کدام حالت آسان تر است ؟

الف – زمانی که دست ما به تکیه گاه نزدیک باشد         ب – زمانی که جسم به تکیه گاه نزدیک باشد

ج- زمانی که جسم از تکیه گاه دور باشد

0.5 نمره

4

نقطه ای در ذره بین که نور خورشید در آن جا متمرکز می شود و گرمای زیادی دارد چه نامیده می شود ؟

الف – کانون عدسی        ب – کوره آفتابی       ج – پریسکوپ           د  - عینک

0.5 نمره

5

از کدام مورد فسیل بهتری تشکیل می شود ؟

الف – جانوران ساکن خشکی ها        ب- حشرات         ج- جانداران دریایی           د – پرندگان

0.5 نمره

6

از کدام قسمت های بدن جانداران فسیل بهتری تشکیل می شود ؟

الف – استخوان و پوست           ب- گوشت و پوست          ج دندان و گوشت             د- استخوان و دندان

0.5 نمره

7

خاک باغچه از مخلوط کدام خاک ها درست می شود ؟

 الف – خاک رس و شن         ب- شن و ماسه          ج -  گیا خاک ، شن و ماسه    

  د – شن و ماسه ، گیا خاک و خاک رس

0.5 نمره

8

برای بالا بردن یک جعبه سنگین به درون ماشین از ...............................  استفاده می کنیم .

0.5 نمره

9

اهرم از قسمت های ........................ و...............................و..................................  تشکیل شده است .

1.5 نمره

10

ماشین لباسشویی یک ماشین ............................ است .

0.5 نمره

11

خورشید و ستارگان چشمه های نور ................................. هستند .

0.5 نمره

12

یک تغییر فیزیکی و یک تغییر شیمیایی از سوختن شمع را بنویسید .

تغییر فیزیکی ...................................................................        تغییر شیمیایی .............................................................

1 نمره

13

وقتی با آب لیمو روی کاغذ بنویسیم و آن را با اتوی داغ گرم کنیم نوشته ها برروی کاغذ ظاهر می شوند علت را بنویسید

1نمره

14

زهرا شاخه های درخت را اره می کند و لی مریم شاخه های درخت را می سوزاند کدام یک تغییر شیمیایی انجام می دهد ؟ چرا ؟

1 نمره

15

تبدیل شدن شیر به ماست چه نوع تغییری است ؟ چرا ؟

1 نمره

16

چرا در همه ی کارها نمی توان از نیروی ماهیچه استفاده کرد ؟ چرا ؟

1 نمره

17

شباهت کوره ی آفتابی و ذره بین را بنویسید

1 نمره

18

از سنگ های رسوبی چه اطلاعاتی به دست می آید ؟

 

 

1 نمره

19

چرا نباید همه ی فسیل های یک منطقه را جمع آوری کرد ؟

1 نمره

 

 

20

چرا امکان تشکیل فسیل ازبدن جانداران ساکن خشکی ها کمترا ست ؟

1 نمره

 

 

21

گیاخاک چیست ؟

1 نمره

22

آب در چه نوع خاکی سریع تر نفوذ می کند؟

1 نمره

23

چرا خاک رو برای کشاورزی مهم است ؟

1 نمره

24

چه عواملی باعث فرسایش خاک می شود ؟ دومورد

1 نمره

25

بوی خاک معمولا به چه عاملی بستگی دارد ؟

0.5 نمره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجم اردیبهشت 1391ساعت 14:3  توسط صمصام اله یاری | 

به نام خدا

ارزشیابی جغرافیا پنجم                                                                       نام و نام خانوادگی:

ردیف

متن سوال

بارم

1

 

2

 

3

 

4

کدام دسته از محصولات کشاورزی ایران به کشور های دیگر صادر می شود؟

الف) برنج و چای              ب) پسته و خرما               ج) گندم و جو                  د) چای و مرکبات

مهمترین پالایشگاه ایران در کدام شهر قرار دارد؟

الف) آبادان                      ب) اهواز                         ج) اصفهان                      د) شیراز

کدام شهر در قسمت کوهپایه ای قرار دارد؟

الف) بوشهر                      ب) یزد                           ج) زاهدان                       د) اصفهان

بزرگترین مرکز صنعت پتروشیمی ایران چه نام دارد؟

الف) مجتمع پتروشیمی خراسان                               ب) فارس                       

ج) بندر امام خمینی                                              د) اصفهان

2

5

در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.

الف- بخش کوچک جمهوری آذربایجان ........................................ نام دارد.

ب- از صنایع دستی کشور ترکمنستان می توان ........................................... را نام برد.

ج- بخش زیادی از نفت خام کشور ما .......................................... می شود.

د- رود ...................................... به دریاچه ی هامون می ریزد.

ر- دسته ای از ساکنان شرقی جلگه کناره دریای مازندران ...................................... هستند.

م- ایران بیش ترین مرز را با کشور .................................... دارد.

3

6

استانهای زیر را به مرکز مربوط به خود وصل کنید.

                        گلستان                           اهواز

                        کردستان                         خرم اباد

                        خوزستان                        گرگان

                        لرستان                           آبادان

                                                            سنندج

1

7

سه شرط برای اینکه ساری را به عنوان مرکز استان مازندران انتخاب کرده اند بنویسید؟

 

 

 

5/1

ادامه در صفحه بعد

 

ردیف

متن سوال

بارم

8

 

 

 

صنایع زیر را در جدول قرار دهید.

کاغذ سازی- ماشین سازی- پلاستیک- پتروشیمی- اتومبیل سازی- بلور سازی

صنایع مادر

 

صنایع مصرفی

 

3

 

 

 

9

با کلمات زیر جمله ای در رابطه با صنعت بسازید و در صورت نیاز کلمه هم اضافه کنید.

تغییر شکل- تبدیل- مواد اولیه- کالای قابل استفاده- در کارخانه

 

1

10

دو دلیل افزایش جمعیت در رشت را بنویسید.

 

 

1

11

صحیح

غلط

 

 

 

 

 

 

جمله های درست و نادرست را با علامت × مشخص کنید؟

1. از آب آمودریا، برای آبیاری بیابان قره قوم استفاده می شود.

2. شهر باکو، بزرگ ترین بندر جمهوری آذربایجان است.

3. یکی از شهر های مهم ترکیه، قزل ایرماق است.

4. کشور ارمنستان تقریباً آب و هوای معتدل دارد.

5. غرب استان اصفهان در ناحیه کوهستانی قرار دارد.

 

2

12

نفت خام تصفیه شده ی ایران به چه مصرفی می رسد؟

 

1

13

چه شرایطی برای رشد گیاه برنج لازم است؟

 

1

14

اطراف ناحیه گرم و خک در قسمت داخلی ایران به چه رشته کوه هایی می رسد؟

25/0

15

در مناطق کوهستانی ترکیه چه محصولاتی به دست می آید؟ (سه مورد)

75/0

16

جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی جزء کدام استان هستند؟

25/0

17

به نظر شما اگر کارخانه ی پتروشیمی تعطیل شود چه اتفاقی می افتد؟

 

1

18

 

چه عاملی باعث پیدایش شهرهایی مانند ابادان و مسجد سلیمان شده است؟

5/0

19

شهرهای افغانستان محل خرید و فروش چه نوع کالاهایی هستند؟

 

25/0

20

رود قزل ایرماق به چه دریایی می ریزد؟ بزرگترین دریاچه ی ارمنستان چه نام دارد؟

 

 

5/0

ادامه در صفحه بعد

 

تاریخ                             درس 9 حمله ی مغول ها به ایران

فردی

گروهی

1

نام سلسله ی خوارزمشاهیان به این علت بود که شاهان این سلسله بر منطقه ی خوارزم حکومت می کردند.

(ص-غ)

(ص-غ)

2

مغول ها مردمی بی رحم و نادان بودند.

(ص-غ)

(ص-غ)

3

مغول ها به فرماندهی چنگیز خان ابتدا به کشور ایران حمله بردند و آن جا را تصرف کردند.

(ص-غ)

(ص-غ)

4

مغول ها با خوارزمشاهیان هم  مرز و همسایه شدند.

(ص-غ)

(ص-غ)

5

در زمان سلطان محمد خوارزمشاه مغول ها به کشور چین حمله کردند.

(ص-غ)

(ص-غ)

6

سلطان محمد در مقابل حمله ی مغولان شجاعانه ایستادگی و دفاع کرد.

(ص-غ)

(ص-غ)

7

جانشینان تیمور، هیچ تلاشی برای ابادانی ایران نکردند.

(ص-غ)

(ص-غ)

8

چنگیز خان، می خواست با خوارزمشاهیان روابط بازرگانی داشته باشد.

(ص-غ)

(ص-غ)

9

چنگیز خان وقتی خبر غارت کاروان را شنید به ایران حمله کرد.

(ص-غ)

(ص-غ)

10

حدود 10 سال پس از حمله ی مغول ها، تیمور به ایران حمله کرد.

(ص-غ)

(ص-غ)

+ نوشته شده در  پنجم اردیبهشت 1391ساعت 13:59  توسط صمصام اله یاری | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

نوشته های پیشین
91/10/22 - 91/10/30
91/09/01 - 91/09/07
91/08/22 - 91/08/30
91/06/22 - 91/06/31
91/06/05 - 91/06/21
91/05/22 - 91/05/31
91/05/01 - 91/05/07
91/03/08 - 91/03/14
91/02/22 - 91/02/31
91/02/05 - 91/02/21
91/02/08 - 91/02/14
91/02/01 - 91/02/07
90/08/22 - 90/08/30
90/06/22 - 90/06/31
90/04/08 - 90/04/14
90/04/01 - 90/04/07
88/12/08 - 88/12/14
88/12/01 - 88/12/07
88/11/05 - 88/11/21
88/11/08 - 88/11/14
88/11/01 - 88/11/07
88/10/22 - 88/10/30
88/10/05 - 88/10/21
88/10/08 - 88/10/14
87/12/05 - 87/12/21
87/03/22 - 87/03/31
87/03/05 - 87/03/21
87/03/08 - 87/03/14
87/03/01 - 87/03/07
87/02/05 - 87/02/21
87/01/01 - 87/01/07
86/12/05 - 86/12/21
86/11/05 - 86/11/21
86/11/08 - 86/11/14
آرشیو موضوعی
آموزشی
تربیتی
ورزشی
روانشناسی
عمومی
داستان
مقالات
تصاویر
پیوندها
کمسیون ارزشیابی دوره ابتدایی شاهین شهر
انتشارات سروش
کمسون فرایند یادهی و یادگیری دوره ابتدایی شاهین شهر
پایگاه حدیث
شبکه مدرسه
اموزش علوم در دوره دبستانی از طریق روش حل مسئله
مقالات اموزش وپرورش
کیفیت بخشی به امور پرورشی,راهنمایی ومشاوره دانش اموزان
پروانه
رشد اموزش تربیت بدنی
انتشارات سمت
کاوش
محصل
بهار تکنولوژی و فناوری
سایت بازی برای کودکان
سایت بازی و ریاضی
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM