آموزشی:تربیتی:علمی:تاریخی:روان شناسی

                                                                             بسم الله الرحمان الرحیم                                    علوم پایه پنجم ابتدایی             

 

 


  1   گوشت یک ماده است و می تواند تغییرات گوناگونی پیدا کند.

      3نمونه از تغییرات گوشت را بنویسید.

 

 2   چوب را میتوانیم با خرد کردن تغییر دهیم.

      آیا آب راهم میشود به قطعه های کوچک خرد کرد؟

      چه راهی پیشنهاد می کنید ؟

      در یک سطر توضیح دهید .

 

 


3  معمولاً بچه ها در کلاس خوراکی اضافی خود را در سطل زباله میریزند برای لحظه ای فکر کنید در چنین کلاسی هستید پس از مدتی از  این مواد بو های ناخوشایندی میآید . 

    به نظر تان برای جلو گیری از بوجود آمدن این تغییرات در هوای کلاس چه باید کرد؟(2 راه حل بنویسید .)

 


4  هر جمله را بخوانید و پاسخ خود را با علامت × مشخص کنید. دلیل خود را در سمت چپ جدول توضیح دهید.       

                    جمله                      صحیح             غلط                                            چرا ؟ چگونه ؟ توضیح دهید :

         آب را می توان جامد کرد.                                                 ..............................................................................................................................

          آب را نمی توان  بخار کرد.                                               ..............................................................................................................................

          آب را می توان رنگین کرد .                                              ..............................................................................................................................

 


5   کوچکترین جز سازنده ی یک ماده چه نام دارد ؟                                   

6  چرا نمک را یک ترکیب و آهن را یک عنصر می نامند ؟

 

7   به شکل زیر با دقت نگاه کنید . سپس پاسخ هر سوال را بنویسید .

                                                                                                                        

                                                                                                                ا لف                         ب                           ج

    1- کدام شکل مدل ساختما نی یک ترکیب است ؟ ...........  

    2- کدام شکل مدل ساختما نی یک فلز است ؟ ...........  

    3- کدام شکل مدل ساختما نی یک مخلوط است ؟ ...........

    4- مدل ساختما نی یک مو لکول آب را در داخل مربع مقابل رسم کنید .       

 

8       به تصاویر نگاه کنید ؛ این مواد را می توان تغییر داد . ( در مورد هریک 2 تغییر را بنویسید . )

      1- .............................................................................................

      2- .............................................................................................                                                                                                      

     1 - .............................................................................................

      2-  .............................................................................................

    

9   هر مداد به راه های گوناگونی تغییر پیدا می کند .

    به نظر شما چگونه می توان تغییر در این مداد را کاهش داد ؟ ( 2 راه حل )                                                                                                                                                  

 

                                  

10    وقتی با مداد می نویسید ، پاک کن هم استفاده می شود و به قطعه های بسیا ر خردی تغییر پیدا می کند چه خاصیت هایی از خرده های پاک کن عوض نشده است ؟ ( با علامت  ×   مشخص کنید . )

         

       بو                                    رنگ                                             اندازه                                                    جنس                     

 

11   با کدام یک از تغییرات این گیاه موافق هستید ؟ پاسخ خود را با علامت × مشخص کنید.(دلیل بیاورید   )                      

       پژمرده شدن                                                                                                         رشد کرد ن                                                            

 12  پارچه برای این که به لباس تبدیل شود تغییر می کند . در این تغییر چه خاصیتی از پارچه تغییر می کند آن را علامت بزنید.

       الف ) رنگ                                               ب ) اندازه                                 ج  ) بو                                   د ) جنس                   

 

13    مواد به روش های گوناگون تغییر پیدا می کنند ؛ 2تغییر را مثال بزنید که در آن ، رنگ ، جنس و بوی ماده حفظ می شود.    

 

 

14   دو نمونه تغییر در مواد را نام ببرید که خاصیت ماده حفظ می شود .

 

 

 


15    دو نمونه تغییر در مواد را نام ببرید که خاصیت ماده حفظ نمی شود .

 

 

 


16   گزارشی در مورد نان مصرفی خانواده خود تهیه کنید . گزارش را به گونه ای تهیه کنید که در آن به سوالات زیر پاسخ دهید :

       1- در یک هفته چند عدد نان مصرف می کنید ؟

       2- تعیین کنید تقریبا چند درصد از نانی را که می خرید دور می ریزید ؟

       3- چه مبلغی برای نان هدر شده پول پرداختید ؟

       4- به چه علت نان را دور می ریزد ؟

       5- اطلاعات به دست آمده را در جدولی مانند زیر نشان دهید .

      

    زمان مصرف                    

        قیمت نان

      تعداد نان هدر شده

        مبلغ نان هدر شده

    روزانه

 

 

 

         هفتگی

 

 

 

                   

       6- چه راه حلی را برای جلوگیری از هدر رفتن نان ارائه می دهید ؟                        

 

 17     تخم مرغ تغییرات شیمیایی و فیزیکی پیدا می کند .  برای تغییر یک مثال و نوع تغییر را مشخص کنید.

       تغییر    

 


      تغییر                 

18    آیا با جمله زیر موافق هستید ؟ پاسخ خود را با علامت × مشخص کنید.

        گوشتی که فاسد شده است قابل خوردن نیست.

-         بلی                                      خیر   

-         با کامل کردن جدول دلیل خود را توضیح دهید .

        نام ماده

       نوع تغییر                                                 

                                       نشانه ی تغییر

 

گوشت فاسد شده

 

1- .............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

2-.............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

 

-         به نوع تغییری که در جدول نوشته اید توجه کنید . یک راه حل پیشنهاد کنید که این نوع تغییر در گوشت به وجود نیاید.

 


 19   پاسخ خود را با علامت × مشخص کنید .

      

                 تغییر

     نوع تغییر

   صحیح

    غلط

ریختن برگ درختان

    شیمیایی

خشک شدن برگ درختان

     فیزیکی

زرد شدن برگ

     فیزیکی

پوسیدن برگ درخت

    شیمیایی

    

 


20    الف – یک ماده مثال بزنید که هم تغییر فیزیکی و هم تغییر شیمیایی داشته باشد . ( مانند چوب )

        نام ماده را که انتخاب می کنید در قسمت الف بنویسید . در جدول زیر تغییرات فیزیکی و شیمیایی این ماده را بنویسید .

تغیییر فیزیکی :                           1- ...........................................  

 

      

  الف

 


تغییر شیمیایی :    1- ...........................................   2- ...........................................

                                                                                                                                                                                             

21   از یک قوطی کبریت دو عدد کبریت مثل هم جدا کنید . با اعداد 1 و 2 چوب ها را شماره گذاری کنید. چوب شماره 1 را تکه تکه کنید وچوب شماره ی 2 را آتش بزنید.

       الف – با علامت × نوع تغییرات چوب ها را مشخص کنید .

 

 22     

 

شماره کبریت

تغییر کرده

تغییر نکرده

 

شکل

1

2

 

رنگ

1

2

 

بو

1

2

 

       به قسمت های علامت زده جدول توجه کنید و به پرسش های زیر پاسخ دهید .

       ب - در کدام چوب تغییر شیمیایی به وجود آمده ؟

       پ-  دلیل خود را بنویسد؟...................................................................................................................................................................................

       .............................................................................................................................................................................................................................................................

23   زهرا با شکر ، روغن ، شیر، آرد وتخم مرغ نوعی شیرینی تهیه کرد.

       او کار خود را در چهار مرحله زیر انجام داد :

       فکر می کنید در هر مرحله چه نوع تغییری اتفاق افتاده است ؟ جملات زیر را بخوانید و آنها را کامل کنید .

       الف – مرحله اول : تمام مواد را در ظرفی ریخت و باهم مخلوط کرد و خوب به هم زد .

       نوع تغییر .......................... است.

       ب – مرحله دوم  : خمیر به دست آمده را به وسیله قالب برش داد . نوع تغییر .......................... است.

       ج – مرحله سوم  :  روغن را در ماهی تابه ذوب کرد . نوع تغییر .......................... است.

       د – مرحله چهارم : خمیر بریده شده را در روغن پخت . نوع تغییر .......................... است.

 


24    متن زیر را بخوانید و در جای خالی  کلمات مناسب بنویسید :

       پرده های کلاسی پس از گذشت مدت زمانی تغییر رنگ داده و پاره شده است چه نوع تغییر اتی در پرده رخ داده است ؟ جملات زیر  را کامل      

       کنید.

       الف – تغییررنگ پرده یک تغییر.......................... است. 

       ب – پاره شدن پرده یک تغییر.......................... است.                    

 25  شیر ی که می نو شید می تواند تغییر شیمیایی پیدا کند .

       برای به وجود آوردن چنین تغییراتی در شیر ، دو راه حل پیشنهاد کنید .

       1 –

       2 -                 

 

26    هنگام دوشیدن شیر از گاو یا گوسفند نباید فورا ان را نوشید . فکر می کنید چه دلیلی دارد ؟ در یک سطر توضیح دهید .

       ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

       اگر این شیر مدت 20 دقیقه جوشانده شود .قابل نوشیدن می شود . نوع تغییری را که شیر پیدا می کندبا علامت × مشخص کنید .

                         تغییر شیمیایی                                                                                     تغییر فیزیکی

27   آيا موادي را مي شناسيد كه وقتي ذوب مي شوند به ماده ديگري تبديل شوند؟

       پاسخ خود را علامت بزنيد .

                                 بلي                                                                                                               خير       

       دليل پاسخ خود را در يك سطر توضيح دهيد .

         .......................................................................................................................................................................................................................................................  

 

 

28   وقتي شكر در آب حل مي شود ، آب شيرين مي شود . آيا شكر در آب تغيير شيميايي به وجود مي آورد ؟

       دليل خود را در يك سطر بنويسيد .

       .............................................................................................................................................................................................................................................................

 


29   چگونه مي توانيم بفهميم كه ماده اي در ماده ديگر تغيير شيميايي به وجود آورده است ؟

       ( پاسخ خود را با مثال توضيح دهيد . )

 

 

 

30   به پرسش پاسخ دهيد .

       براي نگهداري ترشي ظرف شيشه اي مناسب تر است يا ظرف فلزي ؟

       دليل خود را در 2 خط توضيح دهيد :

       .......................................................................................................................................................................................................................

       .......................................................................................................................................................................................................................

 


31   چرا نبايد مربا را در ظرف فلزي ريخت ؟ ( در دو خط توضيح دهيد . )

        .......................................................................................................................................................................................................................

        .......................................................................................................................................................................................................................

 


32    تفاوت بین تغییر شیمیایی و تغییر فیزیکی را در دو خط بنویسید:

 


33   از تغییرات زیر کدامها شیمیایی نیستند با علامت مشخص کنید                      

       الف : رنگ کردن لباس

       ب : از بین بردن لک لباس به وسیله آب

       ج : ذوب شدن یخ

        علت پاسخ خود را در یک خط توضیح دهید :

 


34   حسن یک میخ را با روغن چرب کرد یکی را رنگ کرد  و سومی رابه همان حالت گذاشت هر یک از سه میخ را روی چمن مرطوب گذاشت                                          

       پس از یک هفته آنها را مجددا بررسی کرد . فکر می کنید چه تغییری برای هر میخ اتفاق افتاده است ؟ توضیح دهید .

صحیح

غلط

35   جمله های صحیح یا غلط را علامت بزنید.

-         تهیه سرکه از انگور یک تغییر شیمیایی است.

-         فاسد شدن گوشت یک تغییر فیزیکی است .

-         ذوب کردن آهن یک تغییر فیزیکی است.

-         بخار کردن آب یک تغییر شیمیایی است.

 36  دو آزمایش زیر را انجام داده ایم فکر می کنید کدام یک یک تغییر فیزیکی و کدام یک تغییر شیمیایی است ؟ پاسخ خود را در جای خالی                  

       بنویسید :    

       آزمایش 1- یک میخ را چندین بار با یک آهن ربا مالش دادیم تامیخ تبدیل به آهن ربا شد .

       آزمایش 2- مقداری میوه توت فرنگی را با شکر جوشاندیم و تبدیل به مربا شد .              

       آزمایش 1- تغییر ....................است.       

       آزمایش 2- تغییر .....................است.

        در کدام یک از آزمایش ها پس از مدتی ماده تغییر یافته به حالت اول بر می گردد ؟

       در کدام یک از این آزمایش ها ماده جدیدی به وجود آمده است .

      

37   شما در موقع خرید شیر به چه نکاتی توجه می کنید ؟ ( 2 مورد )

 


38   در هر مورد نوع تغییر را در جای خالی بنویسید : ( تغییر شیمیایی –  تغییر فیزیکی )

1-     تهیه آبلیمو ............................                                                    2- تهیه پنیر از شیر ...........................

3- تهیه مربا .......................                                                            4- بافتن بلوز ........................

 

39   از تغییرات زیر کدام ها مفید هستند ، علامت بزنید :           

       الف - ور آمدن خمیر

       ب - تبدیل سیر به ترشی       

       ج - فاسد شدن دارو

       د - بریده شدن شیر

 

40   علی ساکن یکی از شهر های ناحیه معتدل و مرطوب است و حسین ساکن یکی از شهر های ناحیه گرم و خشک است . انها هر دو در یک

      زمان اتومبیلی  مانند هم خریدند فکر می کنید ماشین کدام یک از آنها زود تر می پوسد ؟.............................................

       علت پاسخ خود را توضیح دهید .  

 

41  چرا استفاده از ظروف آهنی جهت پخت و پز، برای سلامتی مردم مضر است ؟                                           

      دلیل خود را در دو خط بنویسید .                

 


42   تحقیق کنید :

      چرا برای پوشش داخلی قوطی های کنسرو یا جعبه های شیر از یک لایه یا یک ورقه ی نازک آلومینیم استفاده می کنند؟ اگر این پوشش

      استفاده نشود چه اتفاقی می افتد ؟             

 

43  چرا باید هر کس از وسایل شخصی خود استفاده کند؟           

 


44   چرا دندان پزشکان پس از ویزیت کردن هر بیمار، دست های خود را می شویند و وسایل دندان پزشکی را استریل میکنند؟

 

+ نوشته شده در  ششم تیر 1390ساعت 1:25  توسط صمصام اله یاری | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

نوشته های پیشین
91/10/22 - 91/10/30
91/09/01 - 91/09/07
91/08/22 - 91/08/30
91/06/22 - 91/06/31
91/06/05 - 91/06/21
91/05/22 - 91/05/31
91/05/01 - 91/05/07
91/03/08 - 91/03/14
91/02/22 - 91/02/31
91/02/05 - 91/02/21
91/02/08 - 91/02/14
91/02/01 - 91/02/07
90/08/22 - 90/08/30
90/06/22 - 90/06/31
90/04/08 - 90/04/14
90/04/01 - 90/04/07
88/12/08 - 88/12/14
88/12/01 - 88/12/07
88/11/05 - 88/11/21
88/11/08 - 88/11/14
88/11/01 - 88/11/07
88/10/22 - 88/10/30
88/10/05 - 88/10/21
88/10/08 - 88/10/14
87/12/05 - 87/12/21
87/03/22 - 87/03/31
87/03/05 - 87/03/21
87/03/08 - 87/03/14
87/03/01 - 87/03/07
87/02/05 - 87/02/21
87/01/01 - 87/01/07
86/12/05 - 86/12/21
86/11/05 - 86/11/21
86/11/08 - 86/11/14
آرشیو موضوعی
آموزشی
تربیتی
ورزشی
روانشناسی
عمومی
داستان
مقالات
تصاویر
پیوندها
کمسیون ارزشیابی دوره ابتدایی شاهین شهر
انتشارات سروش
کمسون فرایند یادهی و یادگیری دوره ابتدایی شاهین شهر
پایگاه حدیث
شبکه مدرسه
اموزش علوم در دوره دبستانی از طریق روش حل مسئله
مقالات اموزش وپرورش
کیفیت بخشی به امور پرورشی,راهنمایی ومشاوره دانش اموزان
پروانه
رشد اموزش تربیت بدنی
انتشارات سمت
کاوش
محصل
بهار تکنولوژی و فناوری
سایت بازی برای کودکان
سایت بازی و ریاضی
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM