آموزشی:تربیتی:علمی:تاریخی:روان شناسی

کاربرد نسبت  ( تقسیم به نسبت )    

ردیف

شــــــــــــــرح ســــــــــوال

فردی

گروهی

1

زهرا 4 پیراهن و نرگس 5 پیراهن دوختند. نسبت کار زهرا به کل کار مثل 4 به 9است .

ص- غ

ص- غ

 

با توجه به شکل روبرو (۴دایره و۳مربع)

به سئوالات 2 تا 7

پاسخ دهید .

 

 

2

نسبت دایره ها به کل شکل مثل 3 به 7 است .

ص- غ

ص- غ

3

نسبت مربع ها به کل شکل مثل 3 به 4 است .

ص- غ

ص- غ

4

نسبت دایره ها به مربع ها مثل 4 به 3 است .

ص- غ

ص- غ

5

نسبت کل شکل به دایره ها مثل 7 به 4 است .

ص- غ

ص- غ

6

نسبت مربع ها به دایره ها مثل 3 به 7 است .

ص- غ

ص- غ

7

همه مسائل نسبت و تناسب در جدول تناسب حل می شوند .

ص- غ

ص- غ

8

در خواندن نسبت بهتر است که آن را پس از ساده کردن بخوانیم .

ص- غ

ص- غ

9

محمد 8 هکتار و حسین7 هکتار زمین دارند .  نسبت زمین حسین به کل زمین ها مثل 8 به 15 است .

ص- غ

ص- غ

10

نسبت عدد 40 به 5 برابر با 8 است .

ص- غ

ص- غ

ریاضیات  پنجم دبستان

 

 

+ نوشته شده در  بیست و یکم دی 1388ساعت 2:47  توسط صمصام اله یاری | 

 

 

 1. چوب را می توان با خرد کردن تغییر دهیم .ایا اب را هم به قطعه های کوچک خردکرد؟چه راهی پیشنهاد میکنید؟ در یک سطر بنویسید.
 2. گوشت یک ماده است ومی تواند تغیرات گوناگونی پیدا کند . سه نمونه ازتغیرات گوشت را بنویسید.
 3. معمولا بچه ها در کلاس اضافی خوراکی خود را در سطل زباله می اندازند برای لحظه ای چشمهایتان را ببندید فکر کنید در چنین کلاسی هستید پس ازمد تی این مواد اضافی بوهای نا خوشایندی بوجود می اورند .به نظر شما برای جلوگیری از بوجود امدن این تغییردر هوای کلاس چه باید کرد (2راه پیشنهاد کنید)
 4. هرجمله را بخوانید و پاسخ خود راباعلامت ×مشخص کنید.دلیل پاسخ خود را درسمت چپ جدول توضیح دهید.

جمله

درست

نادرست

چرا؟یاچگونه؟توضیح دهید

اب رامی توان جامد کرد

 

اب رانمی توان بخارکرد

 

اب رامی توان رنگین کرد

 

 

 

 

 

 

5.چرانمک رایک ترکیب واهن رایک عنصرمی نامیم؟

6.به شکل های زیربادقت نگاه کنید سپس پاسخ های هرسوال رادرجای خالی بنویسید.

1.کدام شکل مدل ساختمانی یک ترکیب است؟

2.کدام شکل مدل ساختمانی یک مخلوط است؟                                                                                                          

3.کدام شکل مدل ساختمانی یک مخلوط است؟                                                                  الف              ب          ج          

4


.مدل ساختمانی یک مولکول اب رادرداخل مربع زیررسم کنی

7.هرمدادبه راههای  گوناگونی تعغییرپیدامی کند.به نظرشماچگونه می توان تغییری دراین موادراکاهش داد؟دوراه حل بنویسید؟                      <

8.موادبه روشنای گوناگونی تغییرپیدامی کنند؟دوتغییررامثال بزنیدکه دران رنگ جنس وبوی ماده حفظ می شود.

9پارچه برای اینکه به لباس تبدیل شودت تغییرمی کنددراین تغییرچه خواصیتی ازپارچه تغییرمی کند؟

            أ‌-          بو{ }               ب-رنگ{ }             ج-اندازه{ }           د-جنس{ }

10.وقتی با مداد می نویسید پاکن هم استفاده می شود وبه قطعه های بسیار خردی تغییرپیدا می کند چه خاصیتهایی از خرده های پاک کن عوض نشده است؟

الف-بو{ }       ب-رنگ{ }        ج-اندازه{ }          د-جنس{ }

11.دو نمونه تغییر در مواد را نام ببرید که خاصیت مواد حفظ نمی شود؟

12.تخم مرغ تغییرات شیمیایی وفیزیکی پیدا می کند.

الف-برای هر تغییر یک مثال بنویسید.    ب-نوع هر تغییر راهم مشخص کنید.                                                             

 


                            

                                                                                 تغییر

                                                                                                                                   

                                             نوع تغییر


13.به تصویرروبه رونگاه کنید.

ازمایشی ازکلاس سوم رابه یادشمامی اورد.

باتوجه به انچه مشاهده می کنیدجمله های زیررا

بااستفاده ازکلمه های داده شده کامل کنید؟                                                                               2                    1

شیمیایی-افزایش-فیزیکی-کاهش

                                                                  

                                                                       

 

الف)گازداخل بطری شماره2........حجم داده است.                                                  ب)گازداخل بطری شماره2........پیدا کرده است.   

                

:                             14.یک ماده مثال بزنیدکه هم تغییرشیمیایی داشته باشد(مانندچوب)نام ماده ای راکه انتخاب  

                                                                                                                                                                    

ُ                                                          {الف  }{ }  {تغییرشیمیای

 15.همه ی مواداز........ساخته شده است.                                                                                                                                     

16.تاکنون چنداتم ساخته شده است؟.                                                                                    .17مولکولها از...........ساخته شده اند.  

18.دوماده ترکیب نام ببرید؟

 19.درطبیعت موادبه سه صورت جامدو.......و.......وجوددارند.

20.عنصرراتعریف کنید؟

21.ترکیب راتعریف کن                                                                                                                         22.گازاکسیژن یک........است                                                                                                                        23.آب ازچه اتم های ساخته شده است؟                                                                                                             24.ایاملکولهاحرکت دارند؟                                                                                                             25.بیشترمواداطراف ما..........است.                                                                                                                                                  26.فاصله ی ملکولهای کدام یک بیشتر است.      جامد{   }                مایع{  }              گاز{  }                                               27.ایاموادتغیرمی کند؟                                                                                                                        2.28نوع تغییررانام ببرید؟                                                                                                             29.نام علمی زنگ اهن چیست؟                                                                                                                           30.تبخیراب چه نوع تغییری است؟                                                                                                          31.زردشدن برگ درختان یک تغییر..........است.                                                                                                          32.کدام موادمی تواندبه سه صورت جامدومایع وگازتبدیل شود؟                                                                                33.ذوب کردن آهن چه تغییری است؟                                                                                                       34.درتغییرفیزیکی چه می شود؟

35.پختن تخم مرغ یک تغییر.........است وشکستن آن یک تغییر............است.                                               36.ابک کدام است؟       عنصر{   }                         ترکیب{   }                                                                                                         37.کدام گروه ازاغازیان کلروفل{سبزینه}دارند؟                                                                                                                      

الف}قارچها    ب}جلبک     ج}باکتریها      }اسفنج ها

38.ویروس عامل کدام ازبیماریهای زیراست؟

الف}گزاره    ب}سرخک     ج}وبا    د}کچلی

39.اولین راه دفاعی بدن دربرابرمیکروب چیست؟

الف) پوست      ب) مخاط      ج) مژکها   د ) گلبول سفید

40پنی سیلین توسط کدام موجود زنده ساخته می شود ؟

الف )قارچ    ب)باکتری  ج)جلبک  د)جانوران ابزی

 41.تزریق کدام واکسن دوامش همیشگی است؟                                                                   الف)کزاز   ب)سیاه سرفه     ج)سرخک      د)دیفتیری    

موادی که میکروب هارادربیرون ازبدن می کشند.........نام دارد؟

الف)انتی بیوتیک       ب)گلبول سفید      ج)ضد عفونی کنند   د)مژکها

42.هماهنگی همه ی کارهای بدن بر عهدی کدام دسگاه است؟

الف )دستگاه گوارش     ب)دستگاه گردش خون       ج)دستگاه عصبی    د)دستگاه تنفس

 43.کدام قسمت حرکات غیرعادی امابسیارمهم مانندتپش های قلب وتنفس راکنترل

می کند؟ الف) نخاع     ب)مخچه    ج)ساقه مغز    د)مخ

43.بیشتراطلاعاتی که ازاطراف خود به دست می آوریدازراه ........است؟

 44.درجایی که زیادروشن نباشدمردمک چشم  چه تغییری می کند ؟

الف)گشادمی شود     ب)تنگ می شود  ج)ضعیف می شود   د)تغییرنمی کند

45.حس بویایی درکدام یک ازجان داران قوی تراست؟

الف)ماهی      ب)عقاب         ج)انسان           د)سگ

46.کدام یک ازجانداران زیرتولیدکننده هستند؟

الف)گربه       ب)ماهی          ج)گندم        د)مرغ

47.کدام یک ازمنابع طبیعی زنده هستند؟

الف)خاک             ب)آب      ج)گیاهان           ب)چوب

48.به کدام گروه(جمعیت)گفته نمی شود؟

الف )انسان های روستا        ب)یک گروه از باکتری ها        ج)انسانهای یک شهر

د)یک گرگ ویک روباه

49قسمت اصلی دستگاه عصبی چه نام دارد؟

الف )مغز      ب)مخ            ج)ساقه ی مغز              د)نخاع

50.اگر..........اسیب ببیندشخص نمی تواندتعادل خودراحفظ کند؟

الف)مخ           ب)مخچه        ج)مغز           د)نخاع

51.درروشنایی مردمک چشم شماچه تغییری می کند؟

الف)تغییرنمی کند      ب)تنگ می شود         ج)گشادمی شود         د)بسته می شود 

52.روابط غذایی بین موجودات زنده راچه می نامند؟

الف)تولیدکننده            ب)مصرف کننده         ج)محیط زیست    د)زنجیره ی غذایی

53.کدام یک ماشین پیچیده به حساب می اید؟

الف)چاقو   ب)قیچی     ج )میخکش      د)دوچرخه

54.کدام یک از وسایل زیر الکتریسیته رابه انرژی حرکتی تبدیل میکند؟

الف)موتورالکتریکی    ب)لامپ   ج)دوچرخه  د)اتومبیل سواری

55.برایتجزیه ی نور خورشیداز کدام وسیله میتوان استفاده کرد؟

الف)عدسی      ب*)ذره بین   ج)منشور  د) اینه

56.کدام یک چشمه ی طبیعی نوراست؟

الف)ماه       ب)لامپ    ج)شمع              د)ستاره

57.زمین شناسان بامطالعه ی کدام نوعاز سنگها اطلاعات زیادی درباره ی درباره گذشته   زمین جمع اوری می کنند؟

58.دانشمندان می گویند:ابتدازندگی دردریاشروع شد.دراین زمان چه موجوداتی دردریافراوان شدند؟

59.ازکدام جانوران سنگواه های بهتری درست می شود؟

60.چشمه اصلی نوروگرمای زمین کدام است؟

61.برای دیدن ستارگان وسیارات ازکدام وسیله استفاده می شود؟

62.باکدام یک ازموردهانمی توان نورخورشیدراتجزیه کرد؟

63.وسیله ای ازشیشه که ان رابه شکل عدسی می سازند چیست؟

64.نقطه ی درذربین که نورخورشیددرانجا جمع می شودوگرمای زیادی دارد؟

65.بامطالعه کدام نوع ازسنگهااطلاعات زیادی درباره ی اب وهوای گذشته زمین محل دریاهاونوع گیاهان وجانوران بدست می اید؟

66.ساختمان کدام گروه ازجانداران زیرازبقیه پیچیده تراست؟

67.کدام یک ازمواردزیرترکیب است؟

الف)قند      ب)طلا       ج)نقره        د)المینیوم

68.ازاثرماده برماده ی دیگر(شیرءطلاءسرکه)چه تغییری حاصل می شود؟

69.کدام یک ازتغییرات فیزیکی برای مامفیدهست؟

70.درکدام یک ازوسایل تکیه گاه درسراهرم وجسم دروسط ان قراردارد؟                                            

71.ماهیچه های بدن در اهرام چه وظیفه ی دارد؟

72.کدام یک از مواد زیرعنصراست؟

73.ماده چیست؟

74.انسان تاکنون چندنوع عنصرشناخته است؟

75.بخاراب ازچه نوعاتم هایی درست شده است؟

76.کدام یک ازتغییرات فیزیکی است؟

الف)پختن نان    ب)اتم های یکسان    ج)اکسیژن وکربن         د)اتم ومو لکول

77.کدام قسمت اهرم به اسان شدنکارکمک بیشتری می کند؟

78.اهروم کارهارا اسان تر می کندیا سطح شیب دار؟(کدام یک بیشتراثردارد؟)

79.اطلاعاتی که ازروی نوشته سنگواره هابه دست امده مربوط به چندسال پیش است؟

80.درمیکروسکوب ازچنداعدسی استفاده می شود؟

81.اگریک ذربین راروی نوشت های کتاب بگذاریم چه تغییری مشاهده می کنید؟        

82.اب در کدام نوع خاک سریع تر نفوذمی کند؟

83.چراکشاورزان به خاک زمین خودکوداضا فه می کنند؟

84.مهم ترین عامل خرد شدن سنگ چیست؟

 85.کدام یک ازموادزیرجزء ماده معدنی به حساب می اید؟

الف)سبزی           ب)گندم                ج)شیشه                       د)نمک

86.برای تولید انرژی درقطارکشتی وهوا پیما ازکدام ماده به طور غیرمستقیم استفاده میشود؟

87.کدام یک ازموادزیرازنفت گرفته نشده اند؟

الف)کود            ب)کفش لاستیکی           ج)قیر                د)لبا س پشمی

88.کدام یک ازعوامل باعث زیادشدن حجم مواد می شود؟

89.اب درکدام نوع خاک سریع ترنفوذ می کند؟

90.چراخاک مزرعه ازخا ک کنار جاده وبیا بان بهتراست؟

91.علت ضعیفی وحاصل خیزنبودن خاک رو دربعضی ازمناطق چیست؟

92.کدام یک ازمواد زیرازنفت خام بدست نمی اید؟

الف)کا زوییل             ب)نفت سفید            ج)قیر             د)چرم

93.کدام یک ازاعمال زیرارادی است؟

الف)ورزش کردن              ب)تپش قلب            ج)عطسه            د)تنفس  

94.غده ای است که درجلوی گردن قرار گرفته وتا اندازه ای دررشدبدن موعثر است؟

95.بیشتر اطلاعاتی که ازدنیا ی اطراف خود به دست می اوریم ازراه......... است

96.لرزش هوا پس ازبرخوردبه پرده نازک گوش به کدام قسمت می رسد؟

97.دو عامل مهم که باعث تغییر درتعدادافراد هرجمعیت دردنیا می شود چیست؟

98.کدام یک ازمنابع زیرجبران شدنی است؟

الف)نفت               ب)اکسیژن                   ج)گاز              د)جنگل             

99.کدام مواردازعوامل زیردارنده فرسایش خاک می باشد؟

الف).اشتن پوشش گیاهی مناسب         ب)زلزله ورانش زمین     ج)امواج صوتی   د)بارانهای مدام وسیل اسا

100.استفاده ازکدام انرژی محیط زیست راالوده نمی کند؟

101.وجود کدام خاک برای کشاورزی مناسب تر است؟

102.کدام یک از موادمعدنی زیربرای قابل استفاده شدن نیاز به تغییردارد؟

الف)نمک                ب)سنگهای ساختمانی         ج)فلزات              د)نفت خام

103.نفت خام به همراه.........و.........فضایی خالی بین سنگهاراپرمی کند؟

104.برای تبدیل انگوربه سرکه ازکددام موجودزنده استفاده می شود؟

105.قارچهابه چه وسیله زیادمی شوند؟

106.اولین راه دفاعی بدن دربرابرمیکروب چیست؟

107.دانشمندفران سوی که موفق بهکشف میکروب هاشدچه نام داشت؟

108.ماده نسبتاچسبناکی که سطح داخل دهان وبینی شما راپوشانده چه نام دارد؟

109.موادی که میکروبهارادربیرون ازبدن می کشندچه نام دارد؟

110.کدام یک ازشرایط سرعت تولیدرادرباکتریهاکاهش می دهد؟

111.باکتریهاچگونه تولیدمثل می کنند؟

112.کوچکترین واحدساختمانی بدن موجودزنده که خودزنده است چه نام دارد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  بیست و یکم دی 1388ساعت 2:13  توسط صمصام اله یاری | 

 

   بسم الله الرحمن الرحیم

 

  

      نام و نام خانوادگی: حمید رضا افروز

 

 

           

                کلاس :پنجم ابتدایی

 

 

 

                  موضوع:ریاضی 

  

 

 

        مدرسه:آیت الله هاشمی رفسنجانی

 

 

1-                رضا بابت خرید 7عددخودکار مبلغ3780 ریال به فروشنده پرداخت کرد. قیمت هر عدد خودکار چند ریال است؟

 

2- قیمت 5جلد دفتر 1200 تومان است:

الف) قیمت هر جلد دفتر چند تومان است؟

 ب) قیمت 7جلد دفتر از همان نوع چقدر است؟

 

3-پدرمحمدبابت خرید 3 کیلوگرم سیب و4 کیلوگرم پرتقال مبلغ13400ریال به فروشنده پرداخت کرد.اگر قیمت یک کیلو پرتقال2000ریال باشد،قیمت هر کیلوگرم سیبچند ریال است؟

 

4-قیمت یک جفت کفش و2 جفت جوراب روی هم 87600 ریال است . اگر قیمت یک جفت جوراب 3800ریال باشد؛قیمت کفش چقدر است؟

 

5-آلبوم تمبر حسین 25 صفحه دارد. او در هر صفحه از این آلبوم 15 تمبر قرار داده است. در کل صفحات آلبوم چند تمبر قرار داده است؟

 

6-مسافت کشور ایران 1648195 کیلومتر مربع و مساحت کشور لیبی 1759529 کیلومتر مربع است.

الف)اختلاف وسعت این دو کشور چند کیلو متر مربع است؟

 ب)مجموع وسعت این دو کشور چند کیلومترمربع است؟

 

7-دبستانی15 کلاس دارد. اگر در هر کلاس 38 دانش آموز مشغول به تحصیل باشند،حساب کن در این دبستان چند دانش آموز مشغول به تحصیل هستند؟

8-مجموع پول سه نفر 7300 ریال است. اگر پول نفر اول 2200 ریال وپول نفر سوم 3400 ریال باشد،نفر دوم چند ریال دارد؟

 

9-یک هواپیمای مسافربری 70 ردیف صندلی دارد. اگر درهر ردیف 10 صندلی باشد ،حساب کن این هواپیما چند صندلی دارد؟

 

10-مادر زهرا 4 کیلوگرم برنج و3کیلوگرم روغن نباتی خرید ومبلغ 3700تومان به فروشنده پرداخت کرد. اگر قیمت یک کیلوگرم برنج 550 تومان باشد، قیمت هرکیلوگرم روغن چند تومان است؟

 

11-مجموع پول دو نفر 745 تومان است. اگر نفر اول45 تومان بیشتر از نفر نفر دوم داشته باشد:

الف)پول نفر اول چقدر است؟

 ب)پول نفر دوم چقدر است؟

 

12-در جای خالی، کسر مناسب بنویس.

    نصف یعنی.....  ثلث یعنی.....   ربع یعنی.....    خمس یعنی.....

 

13-رضا 450 ریال دارد. اگر خمس پولش را خرج کرده باشد:

الف)چند ریال خرج کرده است؟

 ب)چند ریال برایش باقی مانده است؟

 

14-به سوالات زیر جواب دهید:

1)نصف 60 تا می شود چند تا؟

2)ثلث 60 تا می شود چند تا؟

3)ربع 60 تا می شود چند تا؟

4)خمس 60 تا می شود چند تا؟

5)ربع عددی 30 است،کل عدد چند است؟

6)خمس عددی 20 است،کل عدد چند است؟ربع آن عدد چند است؟

7)ثلث ،ربع وخمس 120 را حساب کن.

 

15-مریم وزهرا در یک کلاس درس می خوانند ،اگر مریم 3                                                 

                                                                              

کتاب فارسی را خوانده باشد و زهرا 5  آن را مطالعه کرده باشد ،

                                                7

کدام یک بیشتر مطالعه کرده است؟

 

16-9تابزر گتر است یا5تا؟........

          10                          5               

 

17-دو ظرف داریم که گنجایش آنها باهم برابر است . در ظرف اول  4  ودر ظرف دوم (3تا  1  ) آب ریخته ایم. کدام

       5                              5

یک بیشتر آب دارد؟

 

18-کدام گزینه برابربا  15  نمی باشد ؟

                               15

الف)7تا  1     ب)  4تا 1    ج)خمس5تا      د)ربع 3 تا

7                                                               4

 

19- رضا  5  کتاب داستان خود را امروز وآن را دیروز

              11                                     11

مطالعه کرده است .او چه کسری از کتاب داستانش را مطالعه کرده است؟

 

20-اندازه ی هر ضلع یک مثلث متساوی الاضلاع  1   سانتی

                                                       3

متر است. محیط این مثلث متساوی الاضلاع چند سانتی متراست؟

 

21- زهرا با    2  پولش  یک جلد دفتر و با  3  آن دو عدد مداد

                 7                                                         7

   خرید . او چه کسری از پولش را خرج کرده است؟

 

22-رضا  7   از تکالیفش انجام داده است. چه کسری از

               10

تکالیفش  باقی مانده است؟

 

23-کدامیک از اعداد زیر بر 3 بخش پذیر است:

(56)  (18)   ( 24)   (32)   (20)   (15)    (51)   (35)

(8)   (9)    (33)    (14)   (57)   (37)    (93)   (84)

 

24- به جای (  ) چه رقمی بنویسیم که عدد حاصل بر 3 بخش پذیر باشد؟

             ( ) 34        2( )8      32( )       1( )5

 

25- باقیمانده ی تقسیم هر عددی بر 3، کدامیک از عددهای زیر نمی تواند باشد؟

    الف) صفر( )     ب) یک ( )     ج) دو( )      د) سه( )

26- چه اعدادی بر 9 بخش پذیرند؟...............................

.....................................................................

 

27 – اعدادی که هم بر 3 وهم بر 5 بخش پذیرند،بر..........

هم بخش پذیر هستند.

 

28- چه اعدادی بر 3 بخش پذیرند؟...............................

...................................................................

 

29-با رقم های ( 0،2،4،5 )اعداد سه رقمی بنویس که بر 15 بخش پذیر باشند؟..................................................

...........................................................

 

30-چه اعدادی بر 5 بخش پذیر هستند؟...........................

...................................................................

 

 

 

 

 

 

                           با تشکر

                                                                                             

 

+ نوشته شده در  بیست و یکم دی 1388ساعت 2:6  توسط صمصام اله یاری | 

الف ) پاسخ درست را از جعبه ی لغت پیدا کنید و در جای مناسب بنویسید .

1.     جابجای مردم برای زندگی و کار ............... نامیده می شود .

2.     به مجموعه ی افرادی که در یک جا زندگی می کنند ، ...................... می گویند .

3.     در ناحیه ی ........................... فاصله شهرها و روستاها بسیار نزدیک است .

4.     یکی از پر جمعیت ترین شهرهای کوهپایه ای ایران ....................... است .

خزری – جمعیت مهاجرت – اصفهان – اسباب کشی – اراک

پرسش های جور کردنی :

با توجه به نام استان های سمت راست ، نام مرکز آن ها را از سمت چپ جدول انتخاب کرده و داخل پرانتز بنویسید .

ردیف

نام استان

مرکز

19

کردستان (          )

کرمان

20

خوزستان (          )

شیراز

21

اصفهان (          )

زاهدان

22

کرمان (          )

ساری

23

لرستان (          )

اصفهان

24

مازندران (          )

اهواز

 

 

خرم آباد

 

 

شهرکرد

 

 

سنندج

 

با توجه به نقشه ی استان ها ، استان هایی که با استان یزد همسایه هستند را روی نقشه نام ببرید .

 

من در استان تهران زندگی می کنم یکی از استان های همسایه ی ما استان مرکزی می باشد ما بعضی وقتها برای تفریح و گردش به اراک که مرکز آن می باشد سفر می کنیم و از مناظر طبیعی آن جا لذت می بریم .

شما در کدام استان زندگی می کنید ؟ ..........................

یکی از استان های همسایه ی محل زندگی خود را نام ببرید ..........................

مرکز استان شما چه نام دارد ؟ ..................................

چرا شهر شیراز را به عنوان مرکز استان فارس انتخاب کرده اند ؟ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

تقسیم بندی هر استان چه نام دارد ؟ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

الف ) جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید .

1.     نام استان محل زندگی شما ............................... است .

2.     استانی که در شمال تهران قراردارد ، استان ............................... می باشد .

3.     مرکز استان فارس ، شهر ........................... نام دارد .

4.     ایلام مرکز استان ................................. است .

5.     مرکز استان کرمان ، شهر ............................... است .

6.     بزرگترین و پر جمعیت ترین شهر هر استان .............................. آن استان است ، که به شهرهای دور و نزدیک مربوط است .

7.     در هر شهرستان تعدادی .......................... و روستا وجود دارد .

8.     در شمال تنگه ی هرمز استان ................................. قرار دارد .

ب ) به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید .

9.     استان را تعریف کنید . ......................................................................................................................................................................

10.  مرکز استان چگونه شهری است ؟ ......................................................................................................................................................................

11.  یکی از شهرستان های زیبای ایران زمینم . مرکز استان کردستان هستم . اگر گفتید نامم چیست و در کدام استان واقع شده ام ؟ ...................................................................................................................................................................

جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید .

1.     بین استانهای آذربایجان غربی و شرقی دریاچه ی ............................. قرار دارد .

2.     استان سیستان و بلوچستان در کنار دریای ............................. قرار دارد .

3.     یکی از دلایل افزایش جمعیت مهاجرت است .

4.     در کنار دریای خزر شهر و روستاها از یکدیگر فاصله ی زیادی دارند .

5.     به مجموعه ی افرادی که در یک جا زندگی می کنند جمعیت می گویند .

6.     بر طبق آخرین آمار جمعیت ایران 75 میلیون نفر است .

7.     هر چه از ناحیه ی مرکزی ایران به قسمت کوهپایه های البرز و زاگرس پیش برویم تعداد شهر ها و روستاها افزایش می یابد .

ج ) به موارد زیر پاسخ کوتاه دهید .

8.     پر باران ترین ناحیه ی آب و هوایی ایران : ...................................................................................

9.     مرکز استان فارس : .............................................................................................................................

10.  پر جمعیت ترین شهرهای ایران : ....................................................................................................

د ) به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید .

11.  من پسری ده ساله ام ، پدر و مادرم کشاورزند و برنج می کارند . من هم گاهی به آن ها کمک می کنم . ما در یکی از استانهای شمالی ایران زندگی می کنیم ، در استان ما بیشترین محصولات ، برنج و چای است . آیا می توانید نام استان و مرکز استان محل زندگی مرا حدس بزنید ؟ ................................................................................................................................................................

12.  چرا در کوهپایه ها ، بعضی روستاها و شهرهای پر جمعیت به وجود آمده اند ؟ ................................................................................................................................................................

13.  دلایل مهاجرت مردم از جایی به جای دیگر چیست ؟ ..................................................................................................................................................................

14.  دامنه های زاگرس چگونه است ؟ ......................................................................................................................................................................

 

+ نوشته شده در  بیستم دی 1388ساعت 22:50  توسط صمصام اله یاری | 

1 کدام موردتغییرفیزیکی نیست؟

ذوب یخ       کشیدن لاستیک ماشین      فرسایش خاک      تغییررنگ لباس

2 کدام موردتغییر فیزیکی است؟

فاسدشدن غذا      پوسیدن اهن      گوارش غذا      پاره شدن لباس

3 اثرسرکه برکدامیک تغییرات شیمییایی به حساب می اید؟

قند      اب لیمو      نمک طعام      جوش شیرین

4 کدام وسیله نورخورشیدراتجزیه می کند؟

میکروسکوپ      عدسی      منشور      تلسکوپ

5 کدام سطح شیب دارکارهارااسان ترمی کند؟

ارتفاع 2سانتی متروقاعده1سانتی متر           ارتفاع وقاعده 2سانتی متر

ارتفاع2سانتی متروقاعده5/2سانتی متر           ارتفاع2سانتی مترقاعده5/0سانتی متر

6 درکدام گزینه هردوموردعنصرهستند؟

طلا      نشاسته      اکسیژن      نقره

7کدام یک ازمواد زیرترکیب است؟

فولاد-اب      نمک طعام-اب      هوا-دی اکسیدکربن      الماس-گوگرد

8 کدام یک جزءماشین های پیچیده نیست؟

پنکه      قرقره      چرخ خیاطی      دوچرخه

9 کدام یک ازماشین های زیرساده است؟

دوچرخه      چرخه گوشت      چاقو      جاروبرقی

10 باکدام وسیله می توان تصویراجسام راروی پردهنمایش داد؟

عدسی       اینه      شمع      چراغ قوه

11 کدام دست ازسنگ هابیش ترین اطلاعات رادرباره ی تاریخ گذشته ی زمین به دست می دهند؟سنگ های

رسوبی      دگرگون شده     آذرین بیرونی      اذرین درونی

12 کدامیک جزءمنابع طبیعی زنده است؟

هوا      اب     خاک      گیاه

13 عامل کدام بیماری قارچ است؟

وبا      کزاز      کچلی      هاری

14 کدام یک ازتغییرات زیرفیزیکی می باشد؟

فاسدشدن گوشت      کپک زدن نان      تبخیرآب      زنگ زدن آهن

15 ازکدام جانورفسیل بهتری درست میشود؟

هزارپا      کرم خاکی      مورچه      موش

16 آب درچه نوع خاکی  دیرترنفوذ می کند؟

رس      ماسه      باغچه      مزرعه

17 کدام یک نورراتجریه نمی کند؟

قطره ی آب      آینه      لوله خودکاربیک      منشور

18 بامطالعه ی کدام سنگ ها اطلاعاتی درباره ی آب وهوای گذشته زمین به دست می آید؟

سنگ های آذرین      سنگ های رسوبی      سنگ های دگرگونی      سنگ های درونی

19 زندگی ازدریاشروع شددراین زمان ابتداکدام موجودات دردریاهافراوا ن شدند؟

موجوداتی که آن ها یک سلول داشت      ماهی ها      صدف ها      موجودات پرسلولی

20دراهرم های بدن انسان تکیه گاه کجاست؟

استخان ها      ماهیچه ها      مفصل ها      رگ ها

 

21 باکدام یک ازوسایل زیرنمی توان نورراتجزیه کرد؟

عدسی     لوله خدکار     آ ب پاش      منشور

22 به نظرشمادرافزایش جمعیت گیاهان کدام عوامل موثرنیست؟

نورخورشید     آب      خاک      خشکسالی

23 بیشتراطلاعاتی که از دنیای اطراف  خودبه دست می آوریمازراه    است؟

بینایی      لمس کردن      بوییدن      چشیدن

24کدام یک ازوسایل زیرموترالکتریکی دارد؟

لامپ      اتو      تلویزیون      ماشین لباس شویی

25 برای تجزیه نورخورشیدکدام وسیله دقیق تراست؟

منشور      آب وآینه      آب پاش      لوله خودکار

26کدام وسیله موتر الکتریکی ندارد؟

پنکه      ضبط صوت      جاروبرقی      تلویزیون

27 به نظرشماکدام یک ازخاک هابرای کشاورزی بهتر است؟

رس      ماسه      خاک مزرعه      خاک کنارجده

28 کدام یک ازمواد زیرمی تواندبرعوامل کاهش دهنده وافزایش دهنده ی جمعیت اثرزیادتری داشته باشند؟

گیاهان      انسان      آغازیان      جانوران

29کدام یک ماشین ساده وکدام ماشین پیچیده هستند؟

پیچ گوشتی{     } دربازکن{     }دوچرخه{     }چرخ گوشت{     }چاقو{     }

انبردست{     }جاروبرقی{     }ترازو{      }پنکه{     }قرقره{     }چرخ خیاطی{     }

اره{     }قیچی{     }فرغون{     }ماشین لباسشویی{     }خودکار{     }

قندشکن{     }میخ کش{     }دستگیره در{     }انبر{     }بیل{     }آچار{    }

سیم چین{     }ناخن گیر{     }پانچ{     }اهرم{     }سطح شیب دار{     }تبر{     }

اتومبیل{     }قاشق{    }

30 کدام عنصروکدام ترکیب هستند؟

ئیروژن{     }اکسیژن{     }شیشه{     }طلا{     }نشاسته{     }نقره{     }ید{      }

دی اکسیدکربن{     }نتروژن{     }جیوه{     }نمک{     }الماس{     }الکل{     }

آلومینیم{     }مس{     }قند{     }شکر{     }

31 منابع جبران شدنی وجبران نشدنی!

اکسیژن{     }چمن{     }جنگل{     }نفت{      }گاز{     }گیاهان{     }جانوران{     }

خاک{     }زغال سنگ{     }

32 ویروس هاعامل کدام بیماری هستند؟

وبا      حصبه      سل         لسرخک

33 عامل کدام بیماری باکتری هاهستند؟

آنفلوانزا     کزاز      سرخک      هاری

34 کدام چشمه طبیعی نوراست؟

ماه      شمع      لامپ      ستارگان

35 درکدام مواردبرای بالابردن یک جسم سنگین بهکمک سطح شیب دارنیروکم تری لازم است؟

ارتفاع بلندترازسطح شیب دارباشد      سطح شیب داربلندترازارتفاع باشد

سطح شیب دارکوتاه ترازارتفاع باشد      سطح شیب دارمساوی باارتفاع باشد

6 درکدام یک ازوسای لزیرموتورالکتریکی وجوددارد؟

ضبط صوت      رادیو      اتو      تلویزیون

 

37 کدام بیماری به دستگاه عصبی آسیب می رساند؟

آبه      سل      وبا      فلج اطفال

38 کدام یک ازماشین های زیرپیچیده است؟

چاقو      انبردست      جاروبرقی      ترازو

39کدام یک ازموادزیرعنصراست؟

آهن      بخار آب      نمک      نفت

40 کدام وسیله برای دیدن چیزهای ریزمانندسلول بکارمی رود؟

عینک      تلسکوپ      میکروسکوپ      دوربین عکاسی

41 درکدام اهرم  زیرتکیه بین جسم ومحل وارد شدن نیروقرارمی گیرد؟

چرخ دستی      جارو      انبر      الاکلنگ

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  بیستم دی 1388ساعت 22:44  توسط صمصام اله یاری | 

                                                 به نام خدا

درجای خالی کلمات مناسب بگزارید.

1:خداوند درقرآن فرموده است  که مسلمانان کارهای خودراازطریق ...........انجام میدهند.

2:عدهای از مسلمانان به سرپرستی او به حبشه هجرت کردند{.................}

3:نحوه وروش اداره ی هر کشور در ان مشخص شده است{.................}

4:در زمان حکومت ...............قبایل ترک به ایران امدند.

5:سه سلسله ی ترک که برایران  حکومت کردند عبارتنداز :.............،.............،............

6:مهمترین شهرعربستان .......بود.دین اسلام از سرزمین .............طلوع کرد.

7:جنگ نهروان میان حضرت علی{ع}و............روی داد.

8:روحانی مبارز که در مجلس شورای ملی رضاخان را تحت فشار قرار داد..............نام داشت.

9:تنظیم وتصویب قوانین کشور بر عهده ی.................است.

10:انقلاب اسلامی ایران باوحدت ویکپارچگی مردم ،............،...........به پیروزی رسید

11:به دستور محمدرضاشاه تبعیدامام خمینی از ترکیه به کشور ............صادر گردید.

12:سرمشق خوبی برای قیام علیه ظلم در طول تاریخ شد{...............}

13:باسکوت خود درزمان ابوبکرموجب پیشرفت اسلام شد{..............}

14:مرکز خلافت حضرت علی{ع}شهر.............بود.

15:گروهی ازپیروان حضرت علی{ع} که از اطاعت اوسرپیچی کردند وبا او دشمن شدند ............نام داشتند.

16:مهمترین وظیفه ی دولت در جمهوری اسلامی پاسداری ازاسلام و...............است.

17:برگزیده شدن حضرت محمد{ص}ازجانب خداوند به پیامبری را ............میگویند.

18:اخرین سنگر کفار که به دست مسلمانان فتح شد ..............نام داشت.

19:پس ازرحلت پیامبربین مسلمانان بر سر .............اختلاف ایجاد شد.

20:نام پدر حضرت محمد{ص}............ونام مادر گرامیشان ...............است.

21:جنگ جمل میان ............وبرخی سودجویان روی داد.

22:در جریان جنگ صفین،نماینده سپاهیان حضرت علی{ع}............ونماینده معاویه عمروعاص بود.

23:هنگامی که پیامبربه ........رفت درآن جاحکومت اسلامی را تشکیل داد.

24:پس ازوفات امام خمینی{ره}مجلس خبرگان ................را به رهبری برگزید.

25:مذهب شیعه را ...............در ایران رسمیت داد.

26:درزمان خلافت حضرت علی{ع}.............بر شام حاکم بود.

27:درسال.......حکومت ایران به جمهوری اسلامی تبدیل شد.

28:یکی ازکارهای مهم امیرکبیرتاسیس مدرسه..........بود.

29:هجرت به مدینه مقدمه تشکیل.............بود.

30:مهمترین قانون هر کشور،قانون.............است.

31:............قوانین را تصویب میکند.

32:بالاترین مقام کشور، مقام............است.

33:...............به اختلافات وشکایات مردم رسیدگی میکند.

34:یکی ازرهبران قیام مردم درتبریزدرزمان محمدعلی شاه میباشد{..............}

35:مسجد وبازار وکیل درشهرشیراز ازآثار وبناهای دوران...............است.

36:قرآن به مسلمانان دستور میدهد که {{ همگی به دین که ریسمان محکم الهی است چنگ بزنیدواز ..............بپرهیزید.

37:شاه عباس پایتخت رابه.............منتقل کرد.پایتخت سلسله قاجاریه ...............بود.

38:وکیل الرعایا یعنی............ولقب .........بود که شهر .........راپایتخت خود قرار داد.

39:هنگامی که شاه عباس به سلطنت رسید از طرف شرق گرفتار ..........واز طرف غرب دچار..........بود.

40:پایتخت سلسله افشاریان............وپایتخت سلسله سامانیان ............بود.

41:جنگ بین حضرت علی{ع}وخوارج در جایی به نام..........بود.دراین جنگ پیروزی با ................بود.

42:نخست وزیر با لیاقت ناصرالدین شاه ..............بود.

43:مقدم شمردن دیگران برخود را ............می گویند.

44:نظارت بر درست اجرا کردن قوانین ازوظایف.............است.

45: مهمترین اقدام پیامبر پس از ورود به مدینه............بود.

46:کتاب پر از سخنان شیرین وپر معنیحضرت علی{ع}..............نام داشت.

47:رهبران مردم درمبارزه برای ملی کردن صنعت نفت دکترمصدق و.............بودند.

                                     << درس1>>

1:دین اسلام از سرزمین ...............طلوع کرد.

2:یکی از معروفترین قبیله ی عرب چه نام داشت؟

3:مهمترین شهر عربستان ..............بود.

4:چرا مکه مهمترین شهر عربستان بود؟

5:خانه کعبه در کدام شهر عربستان قرار دارد؟

6:نسبت افراد زیر را با پیامبر بنویسید{عبدالله-ابوطالب-عبدالمطلب-خدیجه-امنه-علی<ع>}

7:چرا به پیامبر محمدامین میگفتند؟

8:حضرت خدیجه چه خدمت بزرگی به پیشرفت اسلام کرد؟

9:آرزوی پیامبر قبل از بعثت چه بود؟

10:دودلیل اهمیت مکه قبل از ظهور اسلام چه بود؟

11:نخستین کسانی که به دین اسلام ایمان آوردند را بنویسید.

12:به برگزیده شدن حضرت محمد{ص}به پیامبری را ............میگویند.

                                       <<درس 2>>

1:حضرت محمد{ص}ابتدا مردم را ..............به دین اسلام دعوت میکرد.

2:بعد از چند سال ماموریت پیدا کرد تا مردم را آشکارا به دین اسلام دعوت کند.

3: وقتی کفار از نفوذ وگسترش دین اسلام احساس خطر کردند درابتدا چه تصمیمی گرفتند؟

4:پیامبر در آغاز بعثت چگونه مردم را به اسلام دعوت میکرد؟

5:چرا کافران به مبارزه با پیامبر برخاستنتد؟

6:وقتی کافران نتوانستند مسلمانان را از حبشه بازگردانند به چه کاری دست زدند؟

7:چه زمانی پیامبر به جمعی از مسلمانان دستور داد که به حبشه هجرت کنند؟

8:چرا مسلمانان به حبشه هجرت نمودند؟

9:پیمان قطع رابطه کفار با مسلمانان چه بود؟

10:پیامبر ویارانش چند سال در دره ی اطراف مکه زندگی کردند؟

                                     <<درس3>>

1:بت پرستان برای جلوگیری از گسترش اسلام دست به چه کارهایی زدند؟

2:آخرین تصمیم کفار بر علیه پیامبروگسترش اسلام چه بود؟

3:مبدا تاریخ مسلمانان از چه زمانی است؟

4:چگونه مکه بدست مسلمانان فتح شد؟

5:مهمترین کار پیامبر در مدینه چه بود؟

6:دو جنگ پیامبر را نام ببرید:

7:سه خصوصیت اخلاقی پیامبر را بیان کنید:

8:هر کلمه را به عبارت مربوط به آن وصل کنید.

حضرت علی{ع}                         لقب پیامبر در کودکی ونوجوانی بود.

امین                                       به جای پیامبر در بستر خوابیدند.             

ابوسفیان                                  پیامبر را با خود به سفرهای بازرگانی میبرد.

عبدالله                                     نام پدر پیامبر است.

ابوطالب

9:پس از فتح مکه حضرت محمد{ص}چه کار کرد؟

10:پیامبر چگونه زندگی میکرد؟

                                <<درس4>>

1:در زمان کدام خلیفه،مسلمانان به ایران حمله کردندوحکومت ساسانی را شکست دادند؟

2:پس از انتخاب ابوبکر به خلافت،حضرت علی{,}ویارانش چه کردند؟

3:پس از رحلت پیامبر،مسلمانان بر سر چه موضوعی اختلاف پیدا کردند؟

4:پس از کشته شدن عثمان مسلمانان با خواهش واصرار از چه کسی درخواست پذیرفتن خلافت را نمودند؟

5:چرا حضرت علی{ع}ویارانش سکوت اختیار کردند؟

6:در زمان عمر مسلمانان چه سرزمین هایی را فتح کردند؟

7:چرا عده ای ازمسلمانان خانه عثمان را محاثره کردند و اورا کشتند؟

                                       <<درس5>>

1:خوارج چه کسانی بودندوحضرت علی{ع}با آنان چه کرد؟

2:حضرت علی{ع}درکجا وتوسط چه کسی ودر چه تاریخی به شهادت رسید؟

3:جنگ بین حضرت علی{ع}وخوارج چه نام داشت؟

4:جنگ صفین بین چه کسانی روی داد؟

5:کتاب حاوی سخنان ارزشمند حضرت علی{ع}چه نام دارد؟

6:مرکز خلافت حضرت علی{ع}کدام شهر بود؟

7:جنگ جمل بین چه کسانی روی داد؟

8:چرا سپاهیان معاویه قرآن ها را بر سر نیزه کردند؟

9:جنگ میان معاویه وحضرت علی{ع}چه نام داشت؟

10:چرا در زمان حضرت علی{ع}همه سرزمین های اسلامی به جز شام ازاو پیروی      می کردند؟

11:مذاکره بین عمروعاص وابوموسی اشعری به کجا انجامید؟

12:پس از شکست خوارج در جنگ نهروان چه تصمیمی گرفتند؟

13:جنگ نهروان بین چه کسانی روی داد؟

                                 <<درس6>>

1:شرایط صلح امام حسن{ع}ومعاویه چه بود؟

2:چرا امام حسن{ع} مجبورشد صلح با معاویه را بپذیرد؟

3:واقعه کربلا چه تاثیرات ونتایجی داشت؟

4:منظور امام حسین{ع}از جمله من برای زنده نگه داشتن دین اسلام قیام میکنم چه بود؟

5:واقعه روز عاشورا را توضیح دهید:

6:کدام امام به تحریک معاویه مسموم وبه شهادت رسید؟

7:معاویه بعد از شرایط صلح نامه چه کرد؟

8:چرا امام حسین{ع}با یزید بیعت نکرد؟

9:دو عامل رسوایی خاندان بنی امیه را بنویسید:

                                     <<درس 7>>

1: چرا قیام های زیادی بر علیه بنی امیه شکل گرفت؟

2: ابومسلم که بود وچه کرد؟

3: ایرانیان در حکومت بنی عباس چه نقشی داشتند؟

4: چرا ایرانیان کمک کردند تا خاندان بنی عباس به حکومت برسد؟

5:شیوه ی حکومت بنی عباس را بنویسید:

                                    <<درس 8>>

1:چرا به حکومت های مستقل درایران  محلی می گفتندواین حکومت ها از چه نظر در تاریخ ایران اهمیت دارند؟

2:سامانیان کدام شهررا به پایتختی خود انتخاب کردند ودو خصوصیت پادشاهان سامانی را بنویسید:

3:چرا ایرانیان از حکومت بنی عباس ناراضی بودند؟

4:در زمان حکومت .................قبایل ترک به ایران آمدند.

5:سه سلسله ی ترک که بر ایران حکومت کردند عبارتند از: ...............و...............و...............                     

6:در زمان حکومت سلسله های ترک ایرانیان چه نقشی در اداره کشور داشتند؟

7:ترک ها چه نقشی در دوره ی سامانی پیدا کردند؟

1:چرا سپا هیان وزیران خود را از میان ایرانیان انتخاب می کردند؟

2:نتایج حمله مغولها به ایران را بنویسید:

3:سه مورد از علل شکست ایران از روسیه را در زمان فطعلی شاه بنویسید:

4:به چه حکومتی جمهوری اسلامی میگویند؟

5:شاه اسماعیل چه مذهبی را در ایران رسمیت داد؟چرا؟

6:جنگ صفین بین چه کسانی روی داد؟

7:خداوند در قرآن درباره شورا چه می فرماید؟

8:ایثاروانفاق چه فرقی با هم دارند؟

9:کریم خانزند چگونه فرمانداری بود؟

10:آخرین پادشاه صفوی چه نام داشت؟

11:امام حسین{ع}علت مها جرت خودرا چه فرمود؟

12:خلفای بعداز پیامبر را به ترتیب بنویسید:

                                     {تهیه کننده:علیرضا احمدی}      .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  بیستم دی 1388ساعت 22:39  توسط صمصام اله یاری | 

نام :                                        به نام خدا

نام خانوادگی:                                                             نام پدر:

کلاس:                                                                     نام مدرسه:

              صفحات تاریخ :82 :76  ومدنی 138:141     

الف}گزینه ی صحیح را با ×شخص کنید.{3 /نمره}

1.مکه مهمترین شهر .......... بود.

1}یمن             2}عربستان              3}یثرب          4}حبشه

2.مادر حضرت محمد {ص}چه نام داشت؟

1}خدیجه           2}امنه               3}حلیمه          4}فاطمه

3.پیامبر{ص}تا چند سال مردم را پنهانی به دین اسلام دعوت میکرد.

1} 3 سال         2} 5 سال         3} 2 سال       4}یک سال

4.حضرت محمد{ص}درسن........مادرودرسن........پدربزرگش را از دست داد.

1}شش سالگی-هشت سالگی                        2}هشت سالگی-شش سالگی

3}چهارسالگی-هشت سالگی                        4}هشت سالگی-چهارسالگی

5.چند درصد مردم به جمهوری اسلامی رای اری دادند.

1} 98 درصد   2}بیش از 98درصد  3} 97 درصد  4}بیش از 97درصد

 1. 6.در چه تاریخی حکومت ایران به جمهوری اسلامی تبدیل شد.

1}12فروردین1358                   2}22بهمن1357

3}12فروردین1357                   3}22بهمن1358

ب}درجاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.{25/2 نمره}

1.چون حضرت محمد{ص}به........و.........مشهوربود.مردم اورامحمدامین نامیدند.

2.پیامبر{ص}ازجانب......آگاه شد که.........عهدنامه را خورده است.

 

3.حضرت محمد{ص}ابتدامردم را پنهانی وسپس.......به دین اسلام دعوت میکرد.

 

4.درآن زمان مهمترین قبیله عرب قبیله...........بود.

 

5پیامبر{ص}از...........مردم مکه آزرده خاطر بود.

 

6.جمهوری اسلامی حکومتی است که برپایه ی ...............قرار دارد.

 

7.قانون جامعه ما قانون............است.

ص

غ

 

 

ج}جمله ی صحیح را با×درجدول مشخص کن.{5/2 نمره}                             

1.برگزیده شدن حضرت محمد{ص}به پیامبری رابعثت می گویند.

2.پیامبر{ص}درمدینه به دنیا آمد.

3.عده ای ازمسلمانان به سرپرستی جعفربن ابی طالب به حبشه رفتند.

4.رهبرجامعه ی اسلامی پیامبراست.

5.انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی به پیروزی رسید.

د}جدول را کامل کنید.{2نمره}

 

یکی از راه های حفظ استقلال است

 

 

عموی پیامبربود.

 

دستورات خداوند به وسیله انان به مردم می رسد.

نام همسرحضرت محمد{ص}

ه}عبارت های سمت راست رابه جمله ی مربوط به خودش وصل کنید.{5/1نمره}

قانون اساسی                    پس از پیامبر رهبری جامعه بر عهده ی آنان است.

استقلال                          حکومت شاه از آن وحشت داشت.

پیشوایان دینی                  کشورما قبل از پیروزی انقلاب اسلامی آن را نداشت.

آزادی

و}به پرسش زیر پاسخ کامل بده.{75/8نمره}

1.نخستین کسانی که به دین اسلام ایمان اوردندچه کسانی بودند وبرای گسترش اسلام چه کردند؟

 

2.چرا پیامبر{ص}دستور داد عده ای ازمسلمانان به حبشه هجرت کنند؟

 

3.کافران برای تسلیم پیامبرویارانش چه پیمانی بستند؟پس ازنوشتن عهدنامه را درکجا گذاشتند؟

 

4.پیامبر(ص)دعوت خود راچگونه به گوش مردم روستاهاو شهرهای اطراف می رساند؟

 

5.درجمهوری اسلامی آزادی چه معنایی دارد؟

 

6.چرامردم ایران علاوه براستقلال,آزادی هم می خواستند؟

 

7.جمهوری اسلامی چه نوع حکومتی است؟

 

                                        بسمه تعالی

نام ونام خانوادگی:                            نام پدر:                 امتحان تاریخ

1-نظرتان را درباره این تصویر در چند سطر توضیح دهید.{1نمره}

 

 

 

 

 

 

 

2-با توجه به تصویر به سوالات زیرپاسخ بده.{ 75/0}

 

الف-تصویرمقابل مرقدکدام امام است؟

 

ب-این مرقد درکدام شهروکشورقرار دارد؟

 

ج-چه کسی این امام بزرگوار رابه شهادت رسانید؟                                                                              

 

3-متن زیر را با دقت بخوان هر طور که میدانی ادامه بده.{1نمره}

گروهی از سپاهیان حضرت علی{ع}برخلاف نظرامام نماینده ای ساده لوح به نام ابوموسی اشعری را انتخاب کردند.دراین مذاکره 'عمروعاص ابوموسی اشعری

 

 

 

 

 

 

4-انچه را که ازدرس درباره علت حمله شبانه بت پرستان

قریش به منزل پیامبر{ص}یاد گرفته اید بنویسید. {1نمره}

 

 

 

 

 

 

 

 

5-آنچه راکه در مورد هجرت مسلمانان به هبشه از درس یاد گرفته ای بنویس.{1نمره}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-با توجه به تصویر زیرواطلاعات خود به سوال های زیر پاسخ بده.{2نمره}

 

الف.چرا پیامبر به طور پنهانی به این شهر هجرت کرد؟

 

ب.هجرت پیامبر به این شهر مقدمه تشکیل چه حکومتی بود؟

 

ح.چرا پیامبر با مخالفان جنگیدند؟

 

د.درکدام شهرمردم از دعوت حضرت محمد{ص}استقبال کردند؟

 

7-با استفاده از نقشه پاسخ بده.{1نمره}

 

الف:چه شهرهایی در شبه جزیره ی عربستان وجود دارد؟

 

ب:خانه کعبه در کدام شهر قرار دارد؟

 

 ح:مهمترین شهر عربستان چه شهری است؟

 

د:شهرهای یمن 'شام وحبشه در کدام سمت عربستان قرار دارند؟

 

8-درباره ی کودکی حضرت محمد{ص}هرچه راکه ازدرس یادگرفته اید بنویسید.{1نمره}

 

 

 

 

9-با توجه به تصویر زیرواطلاعات خود به سوال های زیر پاسخ بده.{25/1نمره}

 

الف:کفارقریش با تسلیم پیامبر{ص}ویارانش چه پیمانی باهم بستند؟

 

ب:پیامبرویارانش سه سال را به سختی در کجا گذراندند؟

 

ح:پیامبر{ص}ازجانب چه کسی متوجه شدکه موریانه عهدنامه قریش راخورده است؟

د:چه کسی خبر خورده شدن عهدنامه توسط موریانه را به کفارداد؟

 

ه:اگردرستی حرف ابوطالب مشخص نمیشد ابوطالب چه باید میکرد؟

 

10-متن زیررابخوان هر طور که میدانی ادامه بده.{دوسطر}{1نمره}

بعدازابوبکر"عمرخلیفه شد.درزمان عمر مسلمانان سرزمینهای زیادی ازجمله

 

 

 

 

 

11-انچه که درباره ی {{کوفه}}ازدرس یاد گرفته ای بنویس.{1نمره}

 

 

 

 

12-متن زیر را با دقت بخوان و هر طور که میدانی ادامه بده.{2نمره}

مهمترین قانون هر کشورقانون اساسی است در قانون اساسی هر کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

13-درباره ی کلمه های حضرت امام خمینی{ره}"انقلاب ورهبر جامعه اسلامی یک سطر بنویسید.

اولین:

 

رهبر جامعه ی اسلامی:

 

انقلاب اسلامی:

 

14-درباره ی کلمه های زیر هر طور که میدانی مطلب بنویس.{دوسطر}

استقلال:

 

آزادی:

 

جمهوری اسلامی:

 

 

 

 

         {موفق باشید}

{دلها با یادونام خدا آرام میگیرد}

+ نوشته شده در  بیستم دی 1388ساعت 22:36  توسط صمصام اله یاری | 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع مقاله:

اهمیت مدیریت زمان ونوشتار درفرآیند

 تدریس یادگیری

 

به کوشش :

صمصام اله یاری

آموزگار پایه پنجم لیسانس علوم تربیتی

آموزشگاه : آیت اله هاشمی رفسنجانی

مدیرآموزشگاه  :

سرکار خانم نصراصفهانی

سال تحصیلی 88 – 87

 


مقدمه :

 دانیل دیوک ، مدیریت کلاس درس را اینگونه توصیف میکند " تهیه تدارکات و اتخاذ      شیوه های لازم برای ایجاد  و حفظ محیطی که آموزش و یادگیری بتواند درآن اتفاق افتد ."

این تعریف اشاره دارد که هر چند اداره کلاس مثل تدریس نیست ولی شرط اولیه برای تدریس است .

محققان نیز دریافته اند که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان د رکلاسهایی که به خوبی اداره میشوند بیشتر است ، بسیاری از معلمان در اداره کلاس خود مشکل دارد این مشکلات ازدو طریق نمایان میشود :

 1- پیشرفت مطالب کلاس درس نامنظم و اغلب اوقات قطع میشود

2- بسیاری از دانش آموزان " تکلیفی برای انجام"  ندارند چنانچه قواعد و مقررات روشنی برای      دانش آموزان وجود نداشته باشد کلاس درس به آسانی میتواند از کنترل خارج شود ( والتر دویل ) .

معلم می بایست برای بسیاری از موقعیت ها و وظایف قواعد و مقرراتی را مشخص کند تا نه تنها کلاس از کنترل او خارج نشود بلکه بتواند ازوقت تعیین شده بهترین استفاده را نماید ، بعضی از این قواعد و مقررات عبارتند از:

 • تعیین جای نشستن در کلاس
 • شروع و پایان کلاس
 • توزیع تکالیف ومطالب در کلاس
 • فعالیت های مجازی برای دانش آموزانی که کارهایشان را در محل نشستن خود انجام میدهند
 • میزان سرو صدای قابل قبول در کلاس
 • میزان قابل قبول تعرض کلامی و بدنی
 • محل نگه داری وسایل ، کلاه ، کتاب و غیره در کلاس
 • آزادی حرکت برای تراشیدن مداد و برداشتن وسایل و غیره
 • صرف غذا وشیر
 • تکالیف عقب مانده وتکالیف جبرانی
 • مواد و تجهیزاتی که به کلاس آورده میشود
 • سرزدن های بی موقع مدیر و معاونین واولیاء
 • بی انضباطی شاگردان
 • بی موقع رسیدن دانش آموز به کلاس
 • بد حال شدن دانش آموز در حین تدریس
 • مراجعه همکاران دیگر در حین کار
 • رسیدگی به غیبتها
 • تداخل کلاس درس با فعالیتهای فوق برنامه پرورش
 • غایب بودن عده ی زیادی از دانش آموزان در کلاس
 • برگزاری جلسات شورای دانش آموزی در ساعات تدریس معلم

این فهرست همچنین پیامی دارد چنانچه قواعد و مقررات روشنی برای دانش آموزان و معلم وجود نداشته باشد کلاس درس به آسانی میتواند از کنترل خارج شود ( والتر دویل ).

آرایش اولویتها بسیار حیاتی است ، زیرا این امور مبانی موفقیت اند ، تلاش باید به نتیجه برسد و برای دست یابی به نتایج مطلوب ، باید به مدیریت زمان هم توجه کرد .

 

 

 

زمان ، ارزشمند ترین منبع آموزشی

 

اثر بخشی از مهم ترین مسئولیت های معلمان و مربیان است ، در فرآیند یاد دهی – یادگیری هیچ چیز بیش از اثر بخشی مرکزیت ندارد . کارآیی حائز اهمیت است ، اما اثربخشی را تضمین نمیکند .  اثربخشی حاصل انجام دادن کارهای درست و بجاست . خوشبختانه ، اثربخشی را میتوان آموخت . با توجه به نظریات " پیتردراکر" اثربخشی ایجاب میکند که معلمان بر نقاط قوت دانش آموزان تکیه کنند نه روی  نقاط ضعف آنها و همچنین ایجاب میکند معلمان تصمیمات درستی اتخاذ کنند . معلمان باید متوجه فرصت هایی باشند که دارند  و فقط به مشــــــکلات توجه نکنند زیرا هر مسئله فرصت جدیدی است ، اثر بخشی مستلزم تمرکز بر زمینه های کلیدی گوناگونی است که نتایج برجسته ای دارد .

 

مدیریت و تخصیص زمان

 

معلمان اثربخش ازاین امر آگاهند که زمان چگونه صرف میشود . آنان هر دقیقه ازوقت خود ا حساب میکنند از نظر آنان ، زمان تنها عامل محدود کننده تدریس و یادگیری به شمار میرود .

تمام منابع دیگر را میتوان توسعه داد، پول ، مردم ، مواد و تجهیزات را میتوان افزون کرد یا حداقل بسط داد اما زمان محدود است. تنها کاری که در این مورد میتوان انجام داد آن است که باید نهایت استفاده را از زمان برد . به همین دلیل ، زمان کمیاب ترین منبعی است که معلمان دراختیار دارند و هرگز نباید هدر رود.

 

زمان و فرهنگ مدرسه

 

استفاده از زمان بوسیله فرهنگ حاکم برمدرسه مشخص میشود  متاسفانه بنا به دلایل مختلف که احتیاج به مطالعات دقیق دارند معلمان مدارس کشورما انگیزه کافی را برای کارکردن ندارند و بیش تر اوقاتی که باید درخدمت یاددهی مناسب واثر بخش باشند به بیهودگی گذرانده میشود .درست است که قوانین دولتی ساعات کار معلمان را مشخص میکنند اما این معلم است که تصمیم میگیرد ، یک ساعت کلاس خود را چگونه بگذراند این یک واقعیت است ، هیچ وقت زمان کافی برای انجام دادن تمام وظایفی که برعهده شما گذاشته شده است وجود ندارد ، همیشه برای بهتر و موثرتر انجام دادن کار به وقت بیشتری نیاز دارید . معلمان با تجربه آگاهند که نداشتن وقت کافی برای آماده سازی یک کلا س یک مانع جدی برای آمـــــوزش موثراســـت.

  ( سیمور و سیمور ، 1992)

 

دریابیم که زمان چگونه صرف میشود

 

معلمان اثربخش، که مدیریت زمان را فرا میگیرند ، اجازه نمیدهند که زمان آنان را دراداره خود بگیرد ، آنها می آموزند که زمان را د ر طرح درس وارد کنند و طی تدریس خود، آنرا دراختیار بگیرند . کسانیکه ندانند زمان چگونه صرف میشود ، محال است بتوانند دراین مورد اقدام چندانی صورت دهند یک معلم مدیریت زمان را برای چهارامرمورد استفاده قرارمیدهد:

 • برنامه ریزی  آموزش و یادگیری
 • سازماندهی آموزش و یادگیری
 • هدایت و آموزش و یادگیری
 • ارزشیابی آموزش و یادگیری

مدت زمانی که باقی میماند ، باید صرف انجام دادن وظایف شود اما درابتدا ، زمان باید برای برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت وارزشیابی وظایف درنظر گرفته شود .به همین دلیل، معلمان اثربخش، کار را  با " برنامه ریزی" آغاز نمیکنند « بلکه برنامه ریزی را پس از آن شروع میکنند که دریابند زمان آنها چگونه صرف میشود ».

این امر به معنای یک اختراع است ، ثبت ( نوشتن ) کارهای آموزشی روزانه ، به مدت یک تا دو هفته به آسانی در خدمت دست یابی  به آن اهداف قرارمیگیرد . بیشتر معلمان و مربیان ازانجام دادن این کار امتناع می ورزند زیرا کاملا" متوجه هستند مدتی که هر روز صرف مسایلی میشود که مستقیما" به تدریس و یادگیری مربوط است ، حتی کمتر از یک سوم زمان لازم است و قسمت اعظم  وقت ، صرف فعالیتهای ضروری اما بی اهمیت میشود .

 

استفاده موثراز زمان  در تدریس

 

تدریس زمان معینی دارد تحقیقات نشان میدهد استفاده معلم ازاین زمان برمیزان کیفیت و تسلط دانش آموزان بر محتوای درس تاثیرعمده ای میگذارد . تخصیص وقت یکی از جنبه های استفاده اززمان تدریس است . این وقت به مدت زمانی اطلاق میشود که معلم برای تدریس هر موضوع یا عنوان درسی در نظر میگیرد . دیوید برلینر و همکارانش دریافته اند اوقاتی که بعضی معلمان ابتدایی ، بطور معمول در یک روزصرف آموزش ریاضی میکنند 16  دقیقه است معلمان دیگربه طور معمول 50 دقیقه وقت روزانه خود را به آموزش ریاضی اختصاص میدهند . وقت اختصاص یافته برای  آموزش خواندن دامنه  وسیعتری  را دربر میگیرد . این دامنه بین حداقل 45 دقیقه تا بیش از2 ساعت در روز است ( والتر بورگ ) مبتنی بر  تحقیق خـــود درباره تخصیص وقت نتیجه میگیرد شاگردان معلمی که وقت بیشتری برای مطالب یا زمینه ای خاص اختصاص میدهد بیشتریاد میگیرند. دانش آموزان به ندرت میتوانند تمام حواس خود را در سراسر وقت مختص به یادگیری  هرموضوع جمع می کنند و همواره متوجه آن باشند.  بخش یا درصدی از وقت مختص آموزشی را که در خلال آن  حواس دانش آموزان جمع است ، وقت یا زمان فعال یا زمان مفید درگیری شاگردان با درس و آموزش می نامند . ( والتر بورگ ) با بررسی تحقیقات در زمینه فوق نتیجه میگیرد کلاس های دارای درصد زمان فعال آموزشی زیاد نسبت به کلاسهای با درصد فعال آموزشی کم ازپیشرفت تحصیلی بهتری برخوردارند .

 

برنامه ریزی برای استفاده از زمان

 

لازم است معلمان هنگام طرح یک درس ، به سئوالاتی پاسخ گویند ، چه  که پاسخ به این سئوالات به آنها کمک میکند تا از زمان خود و نیززمان دانش آموزان بهترین استفاده را ببرند . برای مدیریت زمان ، چهار تصیمیم باید اخذ شود :

 1. چه کارهایی باید و چه کارهایی نباید انجام شود ؟                                                           

شناسایی هدف آموزشی حائز اهمیت است و حفظ  و حمایت آن اهمیت برابری دارد، این کارزمانی انجام پذیراست که باید درک روشنی از اولویتها وجود داشته باشد .

 1. چه کارهایی باید در فضاهای تحت نظارت و چه کارهایی باید در شرایط غیر نظارتی انجام پذیرد؟

بعضی کارها باید تحت نظارت نزدیک انجام گیرد و بعضی کارها خارج از کلاس و کارگاه و دور از نظارت مربی ، مطلوب تر انجام میشود . این که « دانش آموزان باید هر آنچه را که آموزش داده میشود یاد بگیرند » ، اصل چندان معتبری نیست و باید از آن احتراز کرد.

 1. چه کارهایی را معلم و چه کارهایی را دانش آموز باید انجام دهند ؟

افتادن در دام "  ناچیزشمردن دانش آموزان " امری است که بسیار آسان صورت میگیرد . علاوه بر این، هرگاه آن را ناچیز بشماریم ، پیشگیری خودخواهانه ای صورت میگیرد و با انتظارات به طریقی ناآگاهانه برخورد میشود .

 1. معلمان باید برای اجتناب از اتلاف وقت دانش آموزان چه گامهایی بردارند ؟

اغلب به دانش آموزان کارهای پرمشغله ای تکلیف میشود که به اثربخشی کمک چندانی نمیکند . معلمان باید کاری را که دانش آموزان درموقعیت آموزشی انجام داده اند ، تصحیح کنند و به آنها برگردانند در این صورت فرصت می یابند برای خود کارهایی   انجام دهند .

با چنین اقداماتی، مدیریت موثرزمان مستلزم آن است که از "بیش برآورد " مسایل مورد اهمیت خود پرهیز کنیم ، یعنی زمان لازم برای آموزش را به دلخواه توزیع نکنیم ، مقدار زیادی از جزئیات را میتوان ازطرق دیگری غیر از سخنان معلم به دانش آموزان ارایه داد.

در این صورت ، معلمان برای انجام دادن آن قبیل فعالیتها که تنها از طریق آموزش مستقیم قابل دستیابی است آزادی عمل پیدا میکنند .

به هر حال ، شناخت موارد اتلاف زمان مستلزم پیش بینی و برنامه ریزی است .

مدیریت موثر زمان برای معلم در برگیرنده موارد زیر است :

 • شناخت نقش معلم
 • شناخت اهداف خود به عنوان یک معلم
 • بررسی نحوه گذراندن زمان در شرایط آموزشی
 • برنامه ریزی برای زمان و برای محتوای آموزش خود
 • به دست آوردن درک  روشن تر از اهداف برنامه کاری خود
 • شناخت اولویت ها و اداره آنها
 • جلوگیری از اتلاف وقت برای کارهایی که دانش آموزان به تنهایی و به خوبی قادر به انجام دادن آن هستند .

 

مدیریت موثر زمان برای دانش آموزان مستلزم موارد زیر است :

 • حذف کارهای وقت گیر
 • انتقال فهم اولویت به دانش آموز، این کار به آنان کمک میکند تا زمان خود را به نحو موثرتری تخصیص دهند .
 • دادن فرصت به دانش آموزان برای تمرکز یک کار آموزشی خاص به مدت کافی به منظور کسب مهارت درآن
 • آگاه کردن دانش آموز ازانتظارات، زیرا از این طریق آنان خواهند دانست که برای به دست آوردن نتایج تلاش خود را در کجا به کار بندند .
 • گوش سپردن به کارآموزان و ارزیابی آن چه میگویند .
 • تدریس نحوه یادگیری و نحوه  اداره شرایط  یادگیری به دانش آموزان

به این ترتیب ، برای آن  که معلمان بتوانند به نحو موثری زمان را اداره کنند ، میتوان سئوالات مهمتری را مطرح کرد .

 

تخصیص زمان

 

تجربیات و بینش اولیه ، از منابع ارزشمند اطلاعات به شمار میروند . تصمیم گیری در مورد زمان لازم ، که باید به بخشهای گوناگون یک درس اختصاص یابد راههای منظم تری میطلبد . این امر مستلزم در نظرگرفتن موارد زیر است :

 • ماهیت اهدافی که باید به آنها نایل شود .
 • تواناییها ، استعداد  و دانش فراگیران
 • ماهیت اموری که باید در آن مهارت یافت

(دزموند کوک ) روش مفیدی از محاسبه زمان لازم برای بخشهای خاص یک درس ارائه داد و از ارزیابی برنامه و تکنیک های بازبینی آموزش استفاده کرد ( کوک ) فرمولی ارائه داده است که برای معلمانی که برای تعیین زمان لازم امور خاص سعی مکینند، بسیار سود مند است .

 

فرمول ( کوک ) شامل سه گام است :

گام اول : تخمین زمانی که انتظار میرود هر فعالیت یادگیری و آموزشی تحت شرایط عادی به خود اختصاص دهد . زمان قابل انتظار " E" نمایش داده میشود .

گام دوم : تخمین زمانی که انتظار میرود در شرایطی که همه چیز به خطا میرود ، هر فعالیت یادگیری و آموزشی را به خود اختصاص میدهد این زمان هدر رفته با " P " نشان داده میشود .

گام سوم : محاسبه میانگین وقتی احتمال میرود که 90 درصد آن صرف فعالیت یادگیری و آموزشی شود .

میانگین حاصل از محاسبه را " زمان تخصیصی " می نامند که با استفاده از فرمول E+P)½( به دست  می آید . با استفاده از این  روش میتوان برای محاسبه زمان لازم به منظور برنامه ریزی درسی ، برآورد زمانی مفید داشت . برای مثال ، فرض کنید که زمان قابل انتظار برای سه کار آموزشی به ترتیب 2 ، 3 و 2  دقیقه است . زمان متوسط آن 2.3 دقیقه میشود . حال فرض کنید که زمان هدر رفته برای این سه فعالیت به ترتیب 3 ، 8 ، 4 دقیقه باشد بنابراین ، متوسط زمان هدر رفته 5 دقیقه است و با استفاده از فرمول زمان اختصاص یافته حدود 4 دقیقــه ( 3.65 ) خواهد بود .

 

مدیریت نوشته های آموزشی

 

مقدار زیادی اززمان آموزشی صرف کارهای نوشتاری میشود . طرح درس، تعیین اهداف ، تجزیه و تحلیل نیازها ، سازماندهی فعالیتهای آموزشی ، ارزشیابی عملکرد  دانش آموزان و ثبت فعالیتها از چیزهایی است که ازآنها به مثابه نوشته ها مانعی بر سرراه آموزش به شمار میروند . بنا براین ، باید تلاش کرد تا راهی برای کنترل وقتی که برای تهیه نوشته ها صرف میشود ، پیدا کرد .

 

اداره نوشته ها

 

نوشتارها قابل کنترل هستند ، اما این مستلزم آن است که در تمام مراحل فرآیند یادگیری آموزشی تحت کنترل در آید ، موثرترین کنترل را میتوان در مرحله تکوین انجام داد مربیان ، تهیه کنندگان همیشگی کارهای نوشتاری هستند . آنان نوشته هایی را که تهیه میکنند ، نه تنها در آموزش به کار میبرند بلکه آن را سندی برای یادگیری  دانش آموز قرارمیدهند .

به منظورکاهش زمان صرف شده برای تهیه نوشته ها ، مواردی وجود دارد که باید مد نظرقرار داد  این موارد عبارتند از :

 

هدف از نوشته مورد نظر برای تولید

قصد دارید با آنچه کنید ؟

اهمیت نوشته

آیا واقعا"  این نوشته برای فرآیند یاددهی – یادگیری حائز اهمیت است ؟

انطباق زمان نوشته

زمان لازم برای استفاده ازآن چه مدت است ؟

قابلیت نوشته

ایا راههای دیگرنیز همان نتیجه را در برنخواهد داشت ؟

ضرورت نوشته

اگر نوشته در دسترس نباشد ، چه نتیجه ای به بارمی آید؟

استفاده ازنوشته

مدیران ، معلمان و دانش آموزان چطورآن را مورد استفاده قرارمیدهند ؟

 

معلمان با پاسخ دادن به این شش سئوال ، میتوانند در مورد ضرورت وجود نوشته تصمیم بگیرند در واقع ، برای تولید برگه های آموزشی کلاس ( ورقه های امتحانی و ... ) گزارش ها ، مدارک ارزشیابی معلمان و ... موردی غیر از ضرورت آنها وجود ندارد .

وقتی این ضرورت حس میشود مرحله ی بعد آن است که تا حد ممکن کمتر از نوشته ها استفاده شود این کار یک تاکتیک آموزشی روشن و در عین حال  بسیار مهم است اکثر مردم میل دارند مسائل را از آن چه که هستند فراتر ببرند آنها بسیار زیاد تولید میکنند و نتیجه آن است که قیمتها افزایش می یابد .

 یک اصل روشن آن است که تا زمانی که کار ادامه می یابد از نوشته های کمتری استفاده شود . این امر شانس را افزایش میدهد که نوشته ها در امرآموزش مستلزم توجه مستمرو پیوسته است ، اما نتیجه جدی مستمری به دنبال خواهد داشت .

 

نتیجه گیری

زمان ارزشمندترین منبع است. زمان ابزاری است که معلمان قادر نیستند آن راافزایش دهند زمان  برای اثربخشی محدودیت می آفریند و ما دامی که مدیریت زمان به دقت صورت نگیرد ، یادگیری و یاد دهی رو به ضعف وتحلیل میرود . تنها همین دلیل کافی است که معلمان ، بیش ازآن که به زمان اجازه دهند برآنان مسلط گردد، بر زمان مسلط شوند .

آموزش ، مانند بسیاری فعالیتهای دیگر ، با میزان زیادی ازکارهای نوشتاری  رو به روست . طرح ریزی درس ، اجرای آموزش، ارزشیابی پیشرفت دانش آموزان ، برگه های آموزشی، گزارشها و ... وقت زیادی را به خود اختصاص میدهند معلمان باید به منظور  رهایی ازسیل نوشته ها ، اقداماتی در جهت کنترل این معضل به عمل آورند .

یک راه ، بازبینی نوشته های توزیع شده به طور متناوب است . راه دیگر ، کنترل مرحله تکوین بر پایه ای اصولی است واین مستلزم آن است که تشخیص دهیم چه نوشته ای ضروری است  و کدام نوشته را میتوان حذف کرد . تنها با پایه ای مستحکم در کار میتوان زمان را ازهدر رفتن مصون داشت .


منابع

 1. روش ، روبرتا ، مترجمین ،شیرازی منش ، فهیمی و دیگران ، مدیریت زمان ، تهران : رسا 1385
 2. بختیار نصر آبادی ، حسنعلی ، نوروزی ، رضاعلی ، راهبردهای جدید آموزشی درهزاره سوم ، قم: سماء قلم ، 1382
 3. لاتنبورگ ، فردس ، اورنستین ، آلان  سی ، ترجمه : فرنیا ، محمد علی ، مدیریت آموزشی (مفاهیم و عمل )، تبریز : جمالی ، 1382
 4. بهرام پوری، ابوالحسن ، سبزیان ، حسن ، نقدی  برناکارآمدی آموزش و پرورش در ایران ، تهران : زیبا ، 1382
 5. دو ج ، مسعود ، استراتژی تدریس ( تدریس اثربخش ) ، تهران: سارگل ،1387
 6. تابر، روبرت تی ، مترجم ، سرکارآرانی ، محمد رضا ، الفبای مدیریت کلاس درس : راهبردهایی برای آموزش اثربخش، تهران : مدرسه ، 1383
 7. دبلیو آندرسون ، لورین ، ترجمه : امینی ، محمد ، افزایش اثربخشی معلمان در فرآیند تدریس ، تهران : مدرسه ، 1385
 8. گیج ، ان .ال، ترجمه : مهرمحمدی ، محمود، مبانی علمی هنرتدریس ، تهران : مدرسه ، 1383

 

 1. احدیان  ، محمد ، آقازاده ، محرم ، راهنمای کاربردی روش های نوین تدریس ، تهران ، آییژ ، 1382
+ نوشته شده در  بیستم دی 1388ساعت 22:14  توسط صمصام اله یاری | 

بسم الله الرحمن الرحیم

     

راهبردهای یادگیری انفرادی

در آموزش ریاضی به روش دالتون

 

به کوشش

صمصام اله یاری

آموزگارپایه پنجم

دبستان آیت الله هاشمی رفسنجانی

مدیر آموزشگاه : سرکار خانم نصراصفهانی

سال تحصیلی 88-87


موضوع                     فهرست مطالب                    صفحه

·        مقدمه

·        روش دالتون

·        شاگرد به جای معلم

·        روش ش . ی . م

·        مطالعه انفرادی و کتاب نویسی

·        نمودار کارهفتگی درس

·        امتحان فرد از فرد

·        روش پاراتز

·        خلاصه و نتیجه گیری

·        پیشنهادها

·        منابع

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه :

از چند دهه پیش که نقش معلم  در امر سازماندهی تدریس و اداره کلاس ازآموزگاری به راهنما بودن تغییریافته اصطلاح روشهای تدریس نیز جای خود را به عبارت راهبردهای یاددهی – یادگیری سپرده است . بدین معنی که اگر در روشهای تدریس ارائه محتوا و هدفهای رفتاری با تاکید بر نقش محوری معلم جایگاه اساسی داشت در اصطلاح  راهبردهای یاددهی – یادگیری ، تاکید بر محور بودن نقش فراگیران توجه ویژه به کسب مهارتها و توانمندیهای فراشناختی در کنار آموزش اهداف رفتاری و شناخت محتوا اهمیت یافته است .در نگرش نوین روشهای تدریس، معلم نقش محوری و اساسی خود را در فرآیند یادگیری مشارکتی با فراگیران به تعامل میگذارد که به طور قطع ، نتایج حاصل از اجرای چنین شیوه ای ، بهره مندی دانش آموزان  ازکیفیت آموزشی برتر است .

ممکن است این سئوال پیش بیاید آیا همه شاگردان یک کلاس و یا یک مدرسه می توانند دروس را به حد مطلوب و کامل فرا بگیرند واستحقاق دریافت بالاترین نمره امتحانی را ، که در حال حاضر در نظام آموزشی ما بر مبنای تقسیم بندی صفحه تا 20 است ، داشته باشند ؟

در بررسیهای آماری بعمل آمده در شهرستان های حاشیه تهران و جمعی از معلمان مناطق 5 ، 13، 8 ، 16 تهران و نتایج بدست آمده در کلیه مناطق و شهرستانها ، با ضریب بالایی به سوی پاسخ های منفی گرایش نشان دادند .

 پاسخ های منفی معلمان ، نشانگر یک واقعیت در نظام آموزشی ما است که به رغم گذشت بیش از یک سده از آغاز آموزش و پرورش کلاسیک درکشورمان ، هنوز نظام آموزشی کشور به خوبی از پدیده های نوین روان شناسی و علوم یادگیری متاثر نشده است .

بنجامین . اس . بلوم و پیروان مکتب یادگیری کامل در پاسخ به این سئوال میگویند : این آرزو عملی است و کلیه دانش آموزان یک کلاس میتوانند دروس را به حد کامل یاد بگیریند و بالاترین نمره ممکن در  نظام امتحانی را به خود اختصاص دهند. ولی واقعیت چنین نیست ، و معمولا" آن چه درکلاس درس میگذرد خلاف این خواسته است . تنها عده انگشت شماری از دانش آموزان یک کلاس به موفقیت کامل دست می یابند و ما تنها میتوانیم به آنها نمره کاملی را اختصاص دهیم . درمقابل اینها ، شاگردانی هم دیده میشوند که بر اثر کمبودهای یادگیری ، حتی نمی توانند از مرز قبولی هم عبور کنند ، به این افراد ناموفق ، کمترین نمره را میدهیم و به رغم آرزوهای خود ، آنها را مردود  می سازیم .

معمـــولا" این دو دستــه ( کاملا" موفــق و کاملا" ناموفــق ) درحدود ده  درصد از دانش آموزان یک کلاس را تشکیل می دهند و نود درصد بقیه از نظر میزان فراگیری ، بین این دو گروه  قرار می گیرند و نمراتی با درجه متوسط  بدست می آورند .

آن چه مشاهده می شود و هم اکنون در بسیاری از کلاسهای درس مدارس ایران اتفاق می افتد ، روشی است که به آن یادگیری نسبی نام داده اند . این شیوه یک روش سنتی و از رده خارج است که امروزه در کمتر کشوری به طور جدی آن را مورد تایید  قرار می دهند .

در یادگیری نسبی میزان پیشرفت تحصیلی هر شاگرد در مقایسه با پیشرفت سایر شاگردان همکلاسی سنجیده می شود ، نمره ای که به محصل داده می شود ، معرف موقعیت نسبی او درکلاس است .

دریک کلاس که 90 درصد  شاگردان نمره با  درجه متوسط می گیرند نقاط ضعف  دانش آموزان روی هم انباشته میشد ، تا جایی که او را از پیشرفت باز می دارد . مثلا" دانش آموزی که در کلاس سوم ابتدایی ازریاضی نمره 12 می گیرد و هشت نمره ازاز دست می دهد ، باز هم به کلاس  بالاتر می رود یعنی درس ریاضی را به طور کامل فرا نگرفته و کمبودهایی هم دارد .ولی به غم این کمبودها ، در کلاس چهارم هم ، ریاضی را فرا می گیرد و به علت ندانستن و ضعیف بودن در مفاهیم بنیادی در این کلاس نیز ، با مشکلاتی روبه رو میشود . ممکن است حتی وی در این کلاس و پایه های بالاتر هم موفق شود ،ولی در هر صورت در کلاس های بعدی ، با مشکلات بیشتری رو به رو خواهد شد ، هر اندازه دانش آموز پیــش تر  می رود ، نقـص روی نقـص انباشته  شده و در نهایت او را از ادامه تحصیل و پیشرفــت باز  می دارد .

در مقابل یادگیری نسبی، فلسفه آموزشی دیگری وجود دارد که از آن بعنوان یادگیری کامل نام برده میشود .

اگر بلوم و پیروان مکتب یادگیری کامل می گویند همه دانش آموزان توانایی دریافت بالاترین نمره امتحانی را دارند ، به طور قطع ، تمام دست یابی به این بالاترین نمره ها ، در کلاسهای پر جمعیت و همراه با تدریس های  گروهی اتفا ق نمی افتد و در این میان مواد یادگیری انفرادی و مجمــوعه تمرینات و برنامه های آموزش انفرادی بعنوان تکمیل کننده آموزش های دسته جمعی ،خود نمایی می کنند .

برای دانش آموزی که حضور فیزیکی در کلاس درس ، برای او ملال آور شده است ، ارائه برنامه های تکمیلی مانند حضور مجدد در کلاس به نام آموزش های جبرانی و یا تقویتی و فــوق بــرنامه و یا کاهش تعطیلات و شــروع  پیش هنگام آموزش های رسمــی نمی توانــد  چاره ساز  قطعی باشد . برای حل چنین معضلی از امر یادگیری ، راهبردهای عملی فراوانی ارائه  می شود که تنوع ، جذابیت و نوگرایی در ارائه تمرینات انفرادی یکی از آنهاست . آن چه دراین مختصر ارائه خواهد شد توضیح تعدادی از راهبردهای یادگیری انفرادی در امر آموزش ریاضی است که در کلاسهای درس آز آنها استفاده می کنم و تاکنون اثرات مطلوب آن را نیز دیده ام.

 


روش دالتون

روش دالتون یا روش شکوفایی ذهن که به آن روش پژوهش و نقد نیز گفته می شود ، راهبردی است که برای پرورش ذهن دانش آموزان کاربرد دارد . دالتون ، روشی است درادامه برنامه ماریا مونیتسوری ، آموزش مونیتسوری ،فقط برای کودکان ارایه شده ولی روش دالتون برای بزرگسالان نیزبه کار برده میشود .

اساس روش دالتون بر مبنای زیراستوار است :

·        دانش آموز خود ش می کوشد تا خود را به درجات و قوت والا برساند و این طریقه ای است که دانش آموز  بر حیطه علوم تسلط پیدا  میکند . در مدارس قدیم که دالتون آن ها  را  مدارس نظام قدیم می نامد ، شاگرد مجبور است بیش از یک ساعت ، به طور مستمر به حرف معلم گوش فرا دهد.  نظر او این است که این شیوه از تدریس چندان خوش آیند نیست و لذا در روش دالتون ، درس دادن توسط معلم به حداقل خود تنزیل داده  می شود و شاگــــرد ، محور همه چیز قــــرار   می گیرد.

·        دانش آموزان تکالیف خود را بهتر و بیشتر عمل می کنند .باهوش ها و زود آموزها ، به قابلیت های بالاتری دست پیدا میکنند ، متوسط ها خوب کارمی کنند و ضعیف ها و دیر آموزها ، بهتر و   متناسب تر  با درجه هوش خود کوشش می نمایند .از روش دالتون در کلاس های درس با           بهره گیری از شش راهبرد یا ددهی-یادگیری به شرح زیر استفاده میکنیم.

1. شاگرد به جای معلم ( یارو معلم )

به جای این که معلم درس را ارائه دهد و شاگردان یاد بگیرند ، بدین گونه عمل می شود که یک دانش آموز که اصولا" در بدو  امر از میان  شاگردان زرنگ  انتخاب می شود بعنوان یاور معلم مورد استفاده  قرار می گیرد . البته سعی بر این است که تعداد این دانش آموزان محدود نباشد تا تعداد  بیشتری از فراگیران در این راهبرد  دخالت داده  شوند .

روش عمل بدین گونه است که یک درس از کتاب ریاضی ( مثلا" A1) انتخاب کرده و به شاگرد (x1)  می گوییم که  آن را مورد مطالعه قرار دهد . معلم رفع اشکال متناسب با فهم دانش آموز  را در پیش از شروع تدریس ، حتی به دفعات متعدد در زمان های کوتاه برای وی انجام می دهد .

دانش آموز (x1)   در  روز  درس ریاضی، پیش از ورود معلم ، خلاصه درس  مورد نظر (A1) را پای تخته می نویسد ، و زمانی که کلاس درس تشکیل می شود بعنوان معلم پای تخته رفته و درس را مثل یک معلم بیان می کند و پس از اتمام ارائه درس ، به پرسش های شاگردان پاسخ می دهد .

 پس از پایان سئوالات دانش آموزان ، دانش آموز  (x1) پرسش هایی تحت عنوان آزمون از درس به عمل می آورد و در خاتمه معلم درس را به طور کامل شرح می دهد و چون خلاصــه درس ، پای تخته نوشته شده ، زمان زیادی صرف این کــار نمی شود و کار     فوق العاده ساده است .

 وقتی کار معلم تمام می شود ، دانش آموز (x1) ، یک کوئیز ( Quiz)، امتحان ساده یا به عبارتی «امتحانک » از دانش آموزان گرفته و خودش اوراق را تصحیح می کند و برای آنها نمره منظور میشود . ( توجه : چون ارزش هر یک از این امتحانک ها در سیستم نمرات کلاس و نمره گذاری دانش آموزان ، نسبت به میزان 20 نمره بسیار پایین است ، تصحیح آنها توسط فراگیران ، مشکل خاصی پدید نمی آورد . البته باید درنظر داشت که با آموزش صحیح دانش آموزان، می توان از همه آنها به عنوان یاور در کلاسهای درس بهره  برد.)

 

2. روش ش . ی . م

 

در روش ش . ی .م که مختصر عبارت « شبی یک مسئله » است (ش = شبی / ی = یک / م = مسئله) بدین صورت عمل میشودکه شاگردان کلاس ، هر شب یک مسئله از درس (A1) کتاب درسی را حل کرده و صبح روز بعد به گروه یا دپارتمان ریاضی کلاس خود تحویل میدهند .در گروه سئوالات تصحیح شده و همراه با نمره منظور شده آنها به شاگردان برگردانده  می شود .  این روش که در مدارس کشور فرانسه نیز متداول است  مصداق واقعی ضرب المثل « قطره  قطره  جمع شود ، وانگهی دریا شود » است .

 

3. مطالعه انفرادی و کتاب نویسی

در هر فاصله زمانی ، شاگردان خلاصه آن چه را که یاد گرفته اند ، به صورت یک کتابچه نوشته و با مثالهایی از خودشان تحویل گروه ریاضی می دهند . دانش آموزان برای آماده سازی کتاب خود اجازه دارند از انواع و اقسام طرح های روی جلد به ابتکارخودشان و نیز هنرهای تزئینی و ترسیم بهره ببرند .

 

4. نمودار کار هفتگی درس

سر گروه درس ریاضی پس از ثبت نمرات دانش آموزان از امتحانک ها و ثبت فعالیتهای آنها عملکرد هر کدام را روی نمودار نشان داده و کسی که بالاترین نمره و یا پیشرفت درسی را داشته برای جلسه ی  بعد بعنوان معلم برای دیگر اعضای گروه امتحانک طراحی و آزمون می گیرد .

 

5. امتحان فرد از فرد

در این روش دانش آموزان  کلاس دو به دو یادگیری می کنند ( x2     با    x1) و هردو هفته، هر کدام ، تعدادی مشخص پرسش طرح شده بر روی کاغذ را برای یار مقابل(یعنی x1 برای x2     ­و به عکس x2      برای x1 ) می نویسند . هردانش آموز در منزل خود ،سئوالات را جواب داده و برگه آزمون را به دوست خودش تحویل می دهد . تک تک دانش آموزان ، اوراق را تصحیح کرده ونمره آن را یادداشت می کنند آن گاه  ،توسط معلم مربوطه ، ازکل سئوالات طرح شده در کلاس ، تعـــدادی پرسش انتخاب شده و ازکل دانش آموزان یک امتحان به عمل می آید  و نمره آن نیز یادداشت میشود . در نهایت سه نمره امتحان یرای هر دانش آموز در یک موضه درسی (A1) روی محور رسم میشود که شامل نمرات زیر است :

الف ) امتحان  اول توسط شاگرد( x1 ) به نام Quiz (امتحان کوتاه )

ب  ) امتحان فرد ازفرد توسط شاگردان

ج ) امتحان توسط معلم که از کل سئوالات طرح شده توسط دانش آموزان ، بعمل می آید.

هر دانش آموز در دفترچه خود ، این سه نمره را روی یک محور نمایش میدهد ، نمودار ، نمایشگر روند کارکرد دانش آموزان در درس (A1) است . اگر نمرات دانش آموزان ، نیاز به تذکر و تدفیق ( باریک اندیشی ) داشته باشد ، برنامه ریزی لازم به صورت انفرادی برای دانش آموزان مربوطه که عمدتا" نیز ضعیف هستند ، انجام میگیرد . بعنوان مثال در دو نمودار 1-1 و 2-1 وضعیت دو دانش آموز مورد مطالعه ، ارائه شده است که یکی کارش مثبت است و دیگری قابل  تدفیق و بررسی .

در این جا ، شاگرد ( x1 ) ، کارش مثبت و یا در حد انتظار بوده ، چون فراز و نشیب چندانی در نمرات امتحان سه گانه وی مشاهده نمی شود . ولی دانش آموز( x2     ) ،کارش منفی است و  باید  بررسی شود . و معلم و اعضای گروه با همیاری و مشارکت به او کمک نمایند تا نمرات بهتری کسب کند ( مثلا" امتحانهای فرد از فرد و امتحانک ها از متن های معرفی شده و نمونه سئوالهای مشخص بعد ازتمرین در منزل دوباره گرفته شود .)

 

 

 

 

 

 

6. روش پاراتز

در دانشگاههای دنیا ، دانشجویان در پایان هر ترم ، یک پژوهش کوتاه یا کار نوشتاری (paper) و در پایان تحصیلات یک رساله یا تز ( tiza) تحویل استادان مربوطه می دهند .

در آموزش ریاضی به شیوه دالتون،برای هر دانش آموز یک کار نوشتاری تحت عنوان آزمون ماهانه برای چند مبحث در کتاب ( مثلا" A1) در نظر گرفته می شود .

بدین گونه که دانش آموز( x1) پس از مدتی که ازشروع سال تحصیلی یا ترم گذشت ، یک یا چند مبحث از کتاب درسی را بعنوان پاراتز ، یا همان کار نوشتاری انتخاب کرده و با راهنمایی معلم ، یک آزمون بارم بندی شده با رعایت بودجه بندی و طراحی سئوال مناسب آماده می کند . دانش آموزان نسبت به تزئین و انجام طراحی های مختلف بر روی آزمون خود می توانند اقدام کنند .

 

نتیجه گیری:

دروس ریاضی ازجمله مواد درسی هستند که دانش آموزان در یادگیری آنها نارسایی و ناتوانایی های فراوانی دارند و این درحالی است که ما همه تقصــیر ها و گرفتاریها را متوجه دانش آموزان     دانسته ایم. درصورتی که با روشهای ابداعی ، ابتکاری جذاب و دانش آموزپسند و علمی میتوانیم هردانش آموزی را عاشق دروس مختلف ریاضی کنیم . که یکی ازاین راهبردها یادگیری درآموزش ریاضی روش دالتون می باشد .

 در این روش نمره یک دانش آموز فقط و فقط بر اساس امتحان نهایی ( ثلث ، نوبت و یا پایان ترم ) تعیین نمی شود ،بلکه مجموعه ای است از فعالیتهای مختلف وی که از شش فعالیت یاد شده و سایر راهبردهایی که در این جا ارائه نشده ، تشکیل می شود .

 

پیشنهاد ها :

·        شیوه های تدریس ریاضی باید متحول گردد و از روشهای تدریس فعال استفاده شود .

·        شیوه های ارزشیابی معلمان و دبیران متحول گردد و سئوالات طبق جدول بودجه بندی طراحی شود .

·        سئوالات درس ریاضی ( همه دروس) توسط عامل ارزشیابی تحلیل و نارسایی آنها رفع گردد.

·        برای معلمان  و دبیران دوره های ضمن خدمت موثر جهت تدریس و ارزشیابی برگزار گردد .

·        ملاک ارتقاء معلمان و دبیران ، ارزشیابی صحیح از شیوه های تدریس و ارزشیابی آنان باشد .

·        روش ارزیابی معلمان و دبیران توسط مدیران و اداره براساس درصد قبولی حذف و روش دیگری جایگزین آن گردد ، تا نمرات واقعی دانش آموزان درکارنامه های آنان ثبت گردد.

·        محتوای کتابهای ریاضی دوره ابتدایی باید تغییرکند و فعالیتهای آن متنوع و جذاب شود .

·        در هر آموزشگاهی کلاس برای کارگاه ریاضی تجهیز و راه اندازی شود .

·        درس ریاضی را با روشهای ابتکاری و برگزاری جنگها و جشنواره ها و مسابقات در مدارس برای معلمان و دانش آموزان پر رنگ تر کنیم .

·        معلمان بیشتر روی کاربرد مفاهیم ریاضی در زندگی روزمره دانش آموزان کار کنند .

·        معلمان به دانش آموزان اجازه استفاده از ماشین حساب ، موبایل و حتی لپ تاب جهت تسهیل در امریادگیری را بدهند .

·        برای سهولت کار،  فعالیتهای دانش آموزان  در گروه های دو یا سه نفری انجام پذیرد . چرا که در چنین شرایطی دانش آموزان بهترمیتوانند هدف اصلی را تشخیص دهند و به معلمان این امکان را میدهند تا به ارزشیابی مقایسه ای بپردازند و پیشرفت دانش آموزان خود را بطور محسوس مشاهده کند و آنها را تشویق به ادامه دهند و ازآنها بخواهند تواناییهای جدید خود را نشان دهند.

·        معلمان دوره ابتدایی باید شرایطی را فراهم سازند تا در آن دانش آموزان بتوانند تجربیات و افکار درونی خود را نمایان سازند و آگاه کردن دانش آموزان از این که فعالیتهایی که در آن شرکت میکنند به نوعی با ریاضیات ارتباط پیدا میکنند.

·        معلمان توجه داشته باشند که ریاضیات در پیشرفت کاربرد دیگردروس ابتدایی نقش به سزایی ایفاء میکنند. بدون شک استفاده از شیوه های  ابتکاری جنبی در ریاضیات باعث میشود که  دانش آموزان نظر مثبتی به درس ریاضی داشته باشند و یقین بدانند که یادگیری این درس میتواند درهای بسیاری را در فراگیری دروس دیگر و امور مربوط به زندگی روزمره بگشاید .

·        به معلمان دوره ابتدایی پیشنهاد می شود بعضی وقتها درس ریاضی را به صورت املاء برای فراگیران بیان کنند تا آنها  یادداشت  نمایند سپس مانند املاء آن را تصحیح و ارزیابی نمایند .


منابع

1. کارنپیتر و همکاران ، ترجمه : کریمی ، مصطفی ، آموزش ریاضیات بر اساس رشد شناختی کودک ، تهران : 1387

2. حاجی آقالو ، آقا زاده ودیگران ، راهنمای تهیه مکمل و فوق برنامه ،تهران  : وزارت آموزش و پرورش ، منادی تربیت 1386

3. صفوی ، امان الله ، آموزش ریاضی  به کودکان دبستانی با روشهای کشورهای پیشرفته  ،تهران :رشد ، 1387

4. هارلینگ ، پل ، ترجمه ، فروزین ، پانته آ، صدها فکر بکر برای آموزش ریاضیات در دوره ابتدایی ، تهران ، نشر نی ، 1382

5. حاجی اسحاق ، سهیلا ، آموزش راههای یادگیری ، همدان : میهن نو ، 1385

6. سلکرک ، کیت ، مترجمان : مجاور ، صدقی ، مهارتهای تدریس( آموزش ریاضیات ) ، مشهد : آستان قدس رضوی ، 1386

7. مجد فر ، مرتضی، بسته آموزشی چیست ؟ تهران : چاپار فرزانگان ،1383

8. فضلی خانی ، منوچهر، راهنمای عملی روشهای مشارکتی و فعال در فرآیند تدریس ، تهران : آزمون نوین ، 1383

9. خورشیدی ، غندالی ، فهرجی ، راهبردهای یادگیری و یاددهی در کلاس درس ( باعنایت به نگرش فرا شناختی ) ،تهران : کیا، 1379

10.            تایلستون ، دوناواکر ، مترجمان ، نوروزی و دیگران ، آنچه هر معلم باید بداند ، قم : سماء قلم،  1384

11.            قورچیان ،فضلی خانی ، موسوی ،فرآیند برنامه ریزی تکالیف دانش آموزی، تهران : تربیت ، 1379

12.            احدیان ، آقازاده ، راهنمایی کاربردی روشهای نوین تدریس، تهران :آییژ ، 1387

 

مقاله تحقیقی

بررسی آموخته های ریاضی دانش آموزان پسر ودختر دوره های ابتدایی و راهنمایی تحصیلی در طبقات مختلف حیطه شناختی شهرستان نجف آباد ،  ، پژوهشگر ،       بهجتی نجف آبادی ، ابراهیم ، سال تحصیلی80-1379

 

 

مجلات

a.  ماهنامه رشد تکنولوژِی آموزشی، آذر و آبان 1387 ، دفتر انتشارات کمک آموزشی ، وزارت آموزش و پرورش

b.  ماهنامه رشد آموزش ابتدایی ، آذر 1387 ، دفتر انتشارات کمک آموزشی ، وزارت آموزش و پرورش.

 

 

+ نوشته شده در  بیستم دی 1388ساعت 22:6  توسط صمصام اله یاری | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

نوشته های پیشین
91/10/22 - 91/10/30
91/09/01 - 91/09/07
91/08/22 - 91/08/30
91/06/22 - 91/06/31
91/06/05 - 91/06/21
91/05/22 - 91/05/31
91/05/01 - 91/05/07
91/03/08 - 91/03/14
91/02/22 - 91/02/31
91/02/05 - 91/02/21
91/02/08 - 91/02/14
91/02/01 - 91/02/07
90/08/22 - 90/08/30
90/06/22 - 90/06/31
90/04/08 - 90/04/14
90/04/01 - 90/04/07
88/12/08 - 88/12/14
88/12/01 - 88/12/07
88/11/05 - 88/11/21
88/11/08 - 88/11/14
88/11/01 - 88/11/07
88/10/22 - 88/10/30
88/10/05 - 88/10/21
88/10/08 - 88/10/14
87/12/05 - 87/12/21
87/03/22 - 87/03/31
87/03/05 - 87/03/21
87/03/08 - 87/03/14
87/03/01 - 87/03/07
87/02/05 - 87/02/21
87/01/01 - 87/01/07
86/12/05 - 86/12/21
86/11/05 - 86/11/21
86/11/08 - 86/11/14
آرشیو موضوعی
آموزشی
تربیتی
ورزشی
روانشناسی
عمومی
داستان
مقالات
تصاویر
پیوندها
کمسیون ارزشیابی دوره ابتدایی شاهین شهر
انتشارات سروش
کمسون فرایند یادهی و یادگیری دوره ابتدایی شاهین شهر
پایگاه حدیث
شبکه مدرسه
اموزش علوم در دوره دبستانی از طریق روش حل مسئله
مقالات اموزش وپرورش
کیفیت بخشی به امور پرورشی,راهنمایی ومشاوره دانش اموزان
پروانه
رشد اموزش تربیت بدنی
انتشارات سمت
کاوش
محصل
بهار تکنولوژی و فناوری
سایت بازی برای کودکان
سایت بازی و ریاضی
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM